yestem, teksty z grudnia 2011 roku, strona 2

11 tekstów z grud­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

Żeby spoj­rzeć na świat z lo­tu ptaka?
By w bezdźwięcznej po­huśtać się samotności?
Uciec w głębię? Tam, gdzie nikt nie odnajdzie?
Połknąć coś na ból, który ser­ce rozrywa?
Wy­lać z siebie cały smu­tek czerwony?
Zab­rać ba­gaż swój, bo tu brak miej­sca dla niego?
Od­dać pre­zent nie­chciany, niet­ra­fiony zupełnie?

Dlacze­go!!! Prze­cież jut­ro miałem słońce zapalić,
tęczą niebo w połud­nie ozdobić...
Czyżby ręka mi drgnęła i za dużo czer­ni się wlało?...
 

myśl
zebrała 27 fiszek • 7 grudnia 2011, 22:48
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 19:49yestem sko­men­to­wał tek­st Zawsze można doszu­kać się [...]

wczoraj, 19:47yestem sko­men­to­wał tek­st I choćby stanął przed [...]

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 01:57yestem sko­men­to­wał tek­st nie zasługu­je na ciebie [...]

wczoraj, 01:55yestem sko­men­to­wał tek­st Dobre uczyn­ki są łat­wiej­sze [...]

wczoraj, 01:17yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 01:17yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 01:11yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

wczoraj, 01:04yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]