yestem

572 teksty – auto­rem jest yes­tem.

tyl­ko szum samochodów
żad­ne­go ptaka
wiatr nie gwiżdże pośród gałęzi
nie brzęczy na­wet komar
świadków kil­kudziesięciolet­niej historii
wy­cięto w pień
bo ktoś miał ta­ki plan
nikt tu się nie zatrzyma
na­wet przed deszczem nie ma gdzie się skryć
siedzą na pniakach
os­tatni wo­dy łyk
na­deszły dla nich chu­de dni
ssa­ki leśne
 

myśl
zebrała 16 fiszek • 14 marca 2017, 00:30

ko­mu ona potrzebna?
nikt ni­komu nie wierzy
kłamią w szkole
kłamią w domu
w mediach
w polityce
w sklepie
na pla­cu zabaw
na pogrzebie
w łóżku
w kościele
w pracy
i przy wódce

naprawdę?

sa­ma zaczęła naprawiać
ka­lecząc dłonie
wy­mienia spa­lone obwody
naj­większe­go wykrywacza
 

myśl
zebrała 19 fiszek • 7 marca 2017, 21:29

siero­ta porzu­cony przez matkę nadzieję
samobójczynię
który od zaw­sze mar­twe ka­mienie
wskrzesza
i o płacz przyprawia
który z ciszy wy­cis­ka śmiech jęk
i śpiew słowika
przed którym mądrość klęka
a on tyl­ko prochem marnym
co ser­ca rozrywa
 

myśl
zebrała 23 fiszki • 27 lutego 2017, 20:24

myślały że on mis­trz anioł bożyszcze wizjoner
a to tyl­ko zwyczaj­ny musze­lek kolekcjoner
 

myśl
zebrała 26 fiszek • 18 lutego 2017, 11:20

sprze­da­je­my nasze wnętrza za garść błyszczących powierzchowności 

myśl
zebrała 31 fiszek • 15 lutego 2017, 22:29

wiosną odkrywamy
jak skrom­ny odsetek
sta­nowią se­zono­we
bałwany
 

myśl
zebrała 25 fiszek • 13 lutego 2017, 22:29

to wca­le nie brzmi dumnie
że prędzej wy­ciągnie kopyta
niż do dru­giego bydlęcia
rękę
 

myśl
zebrała 23 fiszki • 7 lutego 2017, 23:30

zle­piam skraw­ki niepa­mięci
w za­pach twój
pękają us­chnięte tęsknotą usta
z zimna
w bezśnie układam głodną
swoją wykrzywioną
samotność
 

myśl
zebrała 26 fiszek • 24 stycznia 2017, 23:29

bądź jak orzeł w koronie
jak lew dos­tojny na tronie
α ur­sae mi­noris na nieboskłonie
i nie pozwól by ktokolwiek
choć przez chwilę
choć w krainach odległych
choć w żar­tach pomyślał
żeś tylko...


ЯpкaFOOЯpкa
 

myśl
zebrała 16 fiszek • 24 stycznia 2017, 21:29

prze-moc sto­sowa­na przez życie
sercabicie
 

myśl
zebrała 14 fiszek • 3 stycznia 2017, 20:11
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 00:49yestem sko­men­to­wał tek­st oda do z 

dzisiaj, 00:47yestem sko­men­to­wał tek­st bóg stworzył nas na [...]

dzisiaj, 00:37yestem sko­men­to­wał tek­st Moje myśli tak sa­mo [...]

dzisiaj, 00:29yestem sko­men­to­wał tek­st Serce nie ma li­mitu [...]

dzisiaj, 00:23yestem sko­men­to­wał tek­st Z niektórych ran nie [...]

dzisiaj, 00:21yestem sko­men­to­wał tek­st Re­zyg­nacja''z góry'' to [...]

25 marca 2017, 11:23yestem sko­men­to­wał tek­st Czego Jaś się nie [...]

25 marca 2017, 11:20yestem sko­men­to­wał tek­st lekarstwo

25 marca 2017, 00:28yestem sko­men­to­wał tek­st Erotyk to for­ma poez­ji, [...]

25 marca 2017, 00:19yestem sko­men­to­wał tek­st Wiosennie mi