yestem

594 teksty – auto­rem jest yes­tem.

żyję
to tyl­ko mo­ja
mar­twa natura
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 31 lipca 2017, 01:43

nim wy­toczysz ciężkie działa
po­całun­ku pół daj mała
 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 lipca 2017, 01:57

oszu­kała rodziców
że jest wspa­niałym dzieckiem
ra­dos­nym i wyjątkowym

oszu­kała nauczycieli
że jest zdolna
pra­cowi­ta i kocha wiedzę

oszu­kała chłopaka
że jest piękna
je­dyna na świecie
i war­ta naj­cenniej­szych skarbów

oszu­kała dzieci
że jest naj­lep­szą matką na świecie
spra­wied­liwą mądrą i kochającą
i że
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 lipca 2017, 00:48

czar­na i gorzka
sa­mot­ność pi­ta z rana
 

myśl
zebrała 11 fiszek • 16 lipca 2017, 08:44

usiadł na przewróco­nym drzewie
podzi­wiał bar­wy słoneczne­go dnia
na ra­mieniu przy­cupnął mu motyl

nie zauważył jej
sie­działa z dru­giej stro­ny pnia
lu­biła to miejsce
piękne i spokojne

kto ma rację?
le­karz który da­je mu miesiąc
czy wróżka obiecująca długie i szczęśli­we życie?

ktoś nag­le szepnął że to drze­wo
mieli wy­ciąć w zeszłym roku
a na­dal rośnie

od­wrócił głowę i zobaczył
uśmiech piękniej­szy niż skrzydła motyla
 

myśl
zebrała 16 fiszek • 9 lipca 2017, 22:28

po północy
jes­tem uro­cy
 

myśl
zebrała 11 fiszek • 7 lipca 2017, 00:18

mam długi
to nie przechwałki
 

myśl
zebrała 15 fiszek • 3 lipca 2017, 20:39

od zaw­sze kłaniamy się wscho­dom i zachodom
a praw­dzi­we piękno jest w nas
 

myśl
zebrała 12 fiszek • 27 czerwca 2017, 00:37

NI­KE Z SAMOTRAKI

i poszli w ogień
za głupotę
naszą i waszą
która ko­muś wy­dawała się
odwagą
porzu­cili miłość
w imię wyższej racji
kto te­raz nau­czy
żywe tru­py żądne krwi
kochać?
kto nauczy
spec­ja­listów od destrukcji
bu­dować no­we jutro
z odłamków?

ja­kie jutro?
 

myśl
zebrała 13 fiszek • 22 czerwca 2017, 23:11

brak recepty

po­daro­wana jest często niechciana
nietrafiona
cza­sami trująca

ku­piona zwyk­le nietrwała
nieprawdziwa
niezdrowa

naj­lep­sza jest kradziona
spontaniczna
nietucząca

ale też by­wa nieszczęśliwa
 

myśl dnia z 3 czerwca 2017 roku
zebrała 18 fiszek • 1 czerwca 2017, 22:47
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

19 sierpnia 2017, 12:02yestem sko­men­to­wał tek­st za ho­ryzont zdarzeń żad­na [...]

19 sierpnia 2017, 12:00yestem sko­men­to­wał tek­st Wiara oz­nacza śmierć ro­zumu.  

19 sierpnia 2017, 11:55yestem sko­men­to­wał tek­st jedni tworzą at­mosferę a [...]

19 sierpnia 2017, 11:43yestem sko­men­to­wał tek­st Czerpałam z życia garściami, [...]

18 sierpnia 2017, 13:14piórem2 sko­men­to­wał tek­st jedni tworzą at­mosferę a [...]

18 sierpnia 2017, 09:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st jedni tworzą at­mosferę a [...]

14 sierpnia 2017, 11:14piórem2 sko­men­to­wał tek­st jedni tworzą at­mosferę a [...]

14 sierpnia 2017, 10:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st jedni tworzą at­mosferę a [...]

2 sierpnia 2017, 23:50yestem sko­men­to­wał tek­st I to też nie [...]

2 sierpnia 2017, 23:32yestem sko­men­to­wał tek­st I to też nie [...]