yestem

586 tekstów – auto­rem jest yes­tem.

NI­KE Z SAMOTRAKI

i poszli w ogień
za głupotę
naszą i waszą
która ko­muś wy­dawała się
odwagą
porzu­cili miłość
w imię wyższej racji
kto te­raz nau­czy
żywe tru­py żądne krwi
kochać?
kto nauczy
spec­ja­listów od destrukcji
bu­dować no­we jutro
z odłamków?

ja­kie jutro?
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 22 czerwca 2017, 23:11

brak recepty

po­daro­wana jest często niechciana
nietrafiona
cza­sami trująca

ku­piona zwyk­le nietrwała
nieprawdziwa
niezdrowa

naj­lep­sza jest kradziona
spontaniczna
nietucząca

ale też by­wa nieszczęśliwa
 

myśl dnia z 3 czerwca 2017 roku
zebrała 16 fiszek • 1 czerwca 2017, 22:47

mat­ka bez kwiatka

gdy in­ne świętują
ona ma żałobę
ka­wy dziś nie pije
nie lu­bi słodkiej
 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 maja 2017, 11:24

stoję
ni­cość pośród nicości
samotnie
może łat­wiej jest tym
którzy sta­li obok siebie
gdy ich świat wy­leciał w powietrze?

z lo­dowa­tych po­piołów pcha się na zatracenie
przebiśnieg
szaleniec
w maju

roz­deptać go i mu oszczędzić cierpienia
czy złożyć pokłon
i iść je­go śladem?
 

myśl
zebrała 16 fiszek • 25 maja 2017, 16:19

no­gi - or­ga­ny ścigania 

myśl dnia z 22 maja 2017 roku
zebrała 19 fiszek • 16 maja 2017, 20:12

Ko­bieta pod każdym względem prze­wyższa mężczyznę: ...mężowie postępo­wać po­win­ni ze wszelką przys­tojnością, a niewias­ty tak sa­mo z niemi, ale niewias­ty mają sto­pień wyżej nad mężami.
Mężczyz­na jest is­totą pustą i bez­myślną: Czyż powiedzą,
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 19 fiszek • 14 maja 2017, 00:59

nie sztu­ka być poczyt­nym
sztu­ka - być poczytalnym
 

myśl
zebrała 13 fiszek • 10 maja 2017, 17:40

ma­sa ludzka wro­giem człowieka 

myśl
zebrała 19 fiszek • 3 maja 2017, 20:43

trze­ba upaść nis­ko by zajść wysoko 

myśl
zebrała 20 fiszek • 30 kwietnia 2017, 18:25

FRASZKA

wdech ma ptaszka
jak fistaszka
 

myśl
zebrała 28 fiszek • 26 kwietnia 2017, 19:31
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 20:25natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st NIKE Z SA­MOT­RA­KI i poszli [...]

wczoraj, 20:22onejka sko­men­to­wał tek­st NIKE Z SA­MOT­RA­KI i poszli [...]

wczoraj, 20:06yestem sko­men­to­wał tek­st NIKE Z SA­MOT­RA­KI i poszli [...]

wczoraj, 20:04yestem sko­men­to­wał tek­st Każda wi­na ma swo­je [...]

wczoraj, 20:01natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st NIKE Z SA­MOT­RA­KI i poszli [...]

wczoraj, 19:58yestem sko­men­to­wał tek­st Jeżeli języ­kiem miłości jest [...]

wczoraj, 19:55yestem sko­men­to­wał tek­st Zasadziłam się w so­bie, [...]

wczoraj, 19:55yestem sko­men­to­wał tek­st Trudnochoćby tyl­ko wo­lon­ta­riu­szem by­wać [...]

wczoraj, 19:53yestem sko­men­to­wał tek­st Świado­mie czy nie, [...]

wczoraj, 19:51yestem sko­men­to­wał tek­st Dla jed­nych pus­ty­nia, dla [...]