yestem

569 tekstów – auto­rem jest yes­tem.

myślały że on mis­trz anioł bożyszcze wizjoner
a to tyl­ko zwyczaj­ny musze­lek kolekcjoner
 

myśl
zebrała 16 fiszek • 18 lutego 2017, 11:20

sprze­da­je­my nasze wnętrza za garść błyszczących powierzchowności 

myśl
zebrała 21 fiszek • 15 lutego 2017, 22:29

wiosną odkrywamy
jak skrom­ny odsetek
sta­nowią se­zono­we
bałwany
 

myśl
zebrała 19 fiszek • 13 lutego 2017, 22:29

to wca­le nie brzmi dumnie
że prędzej wy­ciągnie kopyta
niż do dru­giego bydlęcia
rękę
 

myśl
zebrała 15 fiszek • 7 lutego 2017, 23:30

zle­piam skraw­ki niepa­mięci
w za­pach twój
pękają us­chnięte tęsknotą usta
z zimna
w bezśnie układam głodną
swoją wykrzywioną
samotność
 

myśl
zebrała 23 fiszki • 24 stycznia 2017, 23:29

bądź jak orzeł w koronie
jak lew dos­tojny na tronie
α ur­sae mi­noris na nieboskłonie
i nie pozwól by ktokolwiek
choć przez chwilę
choć w krainach odległych
choć w żar­tach pomyślał
żeś tylko...


ЯpкaFOOЯpкa
 

myśl
zebrała 13 fiszek • 24 stycznia 2017, 21:29

prze-moc sto­sowa­na przez życie
sercabicie
 

myśl
zebrała 13 fiszek • 3 stycznia 2017, 20:11

ktoś ka­zał mie­rzyć człowiekowi
wy­sokość, wagę, długość, sze­rokość, tem­pe­raturę, czas...
i uk­radł mu szczęście
Przez zep­su­ty ze­garek Kaś :) 

myśl
zebrała 7 fiszek • 2 stycznia 2017, 22:22

w tę noc ma­giczną zbudził się
ziewnął
spoj­rzał na pustą miskę
i po­wie­dział do nich ludzkim głosem

nikt nie zrozumiał
 

myśl
zebrała 28 fiszek • 25 grudnia 2016, 01:03

spodziewają się potężnej gro­mowład­nej
karzącej ręki sprawiedliwości...
a ona przychodzi bez­bron­na
i da­je się zamordować...
czy to masochizm?
czy jest ja­kiś powód
że przez ty­siące lat nie poz­wa­la nadziei
na eutanazję?
wszys­tko przez Brak 

myśl
zebrała 26 fiszek • 13 grudnia 2016, 23:20
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

19 lutego 2017, 17:38Naja sko­men­to­wał tek­st nie łez diamen­ty [...]

19 lutego 2017, 16:35Sexoh't sko­men­to­wał tek­st wiosną od­kry­wamy jak skrom­ny [...]

19 lutego 2017, 16:28Sexoh't sko­men­to­wał tek­st nie łez diamen­ty [...]

19 lutego 2017, 11:48wdech sko­men­to­wał tek­st myślały że on mis­trz [...]

19 lutego 2017, 08:58silvershadow sko­men­to­wał tek­st sprze­daje­my nasze wnętrza za [...]

19 lutego 2017, 06:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st myślały że on mis­trz [...]

19 lutego 2017, 00:20yestem sko­men­to­wał tek­st Żarty by­wają nie na [...]

18 lutego 2017, 23:38yestem sko­men­to­wał tek­st Żarty by­wają nie na [...]

18 lutego 2017, 23:37yestem sko­men­to­wał tek­st Wielki ból można za­mienić [...]

18 lutego 2017, 23:34yestem sko­men­to­wał tek­st Klasę ma ten, kto [...]