yestem

582 teksty – auto­rem jest yes­tem.

no­gi - or­ga­ny ścigania 

myśl dnia z przedwczoraj
zebrała 12 fiszek • 16 maja 2017, 20:12

Ko­bieta pod każdym względem prze­wyższa mężczyznę: ...mężowie postępo­wać po­win­ni ze wszelką przys­tojnością, a niewias­ty tak sa­mo z niemi, ale niewias­ty mają sto­pień wyżej nad mężami.
Mężczyz­na jest is­totą pustą i bez­myślną: Czyż powiedzą,
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 16 fiszek • 14 maja 2017, 00:59

nie sztu­ka być poczyt­nym
sztu­ka - być poczytalnym
 

myśl
zebrała 12 fiszek • 10 maja 2017, 17:40

ma­sa ludzka wro­giem człowieka 

myśl
zebrała 18 fiszek • 3 maja 2017, 20:43

trze­ba upaść nis­ko by zajść wysoko 

myśl
zebrała 18 fiszek • 30 kwietnia 2017, 18:25

FRASZKA

wdech ma ptaszka
jak fistaszka
 

myśl
zebrała 27 fiszek • 26 kwietnia 2017, 19:31

jed­ni tworzą at­mosferę
a in­ni tyl­ko psują powietrze
 

myśl dnia z 22 kwietnia 2017 roku
zebrała 48 fiszek • 21 kwietnia 2017, 16:48

ato­mowy pokój bez klamek 

myśl
zebrała 32 fiszki • 17 kwietnia 2017, 00:17

tu odepchnięty
obcy
inny
niepojęty
naz­wa­ny bożym synem

tam wysłany z raju
na śmierć
cierpienie
zdradę
człowie­czy syn

jak wszędzie obcy
bez do­mu i ojczyzny
sa­mot­ny krzyż
na szczy­cie lo­dowej góry serc
co chwy­ta z nieba oj­ca gniew
by nie spłonęły
auto­por­tre­ty nieudane
 

myśl
zebrała 38 fiszek • 29 marca 2017, 22:53

smu­tek uśmie­chem leczę 

myśl dnia z 31 marca 2017 roku
zebrała 43 fiszki • 29 marca 2017, 20:28
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 10:16natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st no­gi - or­ga­ny [...]

wczoraj, 22:59yestem sko­men­to­wał tek­st Najpełniej is­tnieje to, co [...]

wczoraj, 22:56yestem sko­men­to­wał tek­st Są gra­nice, których przek­rocze­nie [...]

wczoraj, 22:42yestem sko­men­to­wał tek­st Jedynym bo­gac­twem ubo­gich, jest [...]

wczoraj, 22:30yestem sko­men­to­wał tek­st Umieć być ubo­gim, to [...]

wczoraj, 22:16yestem sko­men­to­wał tek­st Pogoda... pada na pysk...  

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st no­gi - or­ga­ny [...]

wczoraj, 21:37yestem sko­men­to­wał tek­st

wczoraj, 21:26yestem sko­men­to­wał tek­st Pogoda... pada na pysk...  

wczoraj, 21:20yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek w dru­gim człowieku, [...]