yestem

634 teksty – auto­rem jest yes­tem.

przykrótka his­to­ria miłości

je­go oczy
zniewa­lający uśmiech
ten tors
wszys­tkie go pożerały wzrokiem
a on spoj­rzał na mnie
miałam ochotę się na niego rzucić
zgwałcić
wyr­wać mu serce
by było tyl­ko moje

bałam się
a jeśli mu się nie spodobam
co on sobie
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 lipca 2018, 14:27

cisza

uz­na­li że nie istniejesz
bo czy mogłeś się pomylić
gasząc światło poranka
bez żadnego
przepraszam?
 

myśl
zebrała 6 fiszek • 4 lipca 2018, 20:16

szu­kałem kobiety
ura­towało mnie radio

do­wie­działem się że wszys­tkie mają
in­fek­cje intymne
kłopo­ty z re­gular­nym wypróżnianiem
al­bo menopauzę
 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 czerwca 2018, 17:24

schwy­tali sąsiada
mo­je sios­try i bracia

sza­motał się
kiedy ktoś od­gryzł mu nogę

wrzeszczał w konwulsjach
gdy przeg­ry­zano mu szyję

zak­rwa­wione twarze zap­raszały mnie
do wspólnej uczty

jak wytłumaczyć im
że nie jes­tem głodny?
że wolę zjeść jabłko?
że jestem
z in­nej planety?
 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 czerwca 2018, 18:31

bo złudną cza­sem by­wa
mat­ka niemądrych miłościwa
 

myśl
zebrała 9 fiszek • 9 czerwca 2018, 19:58

ona
jedyna
wciąż przy mnie
zaw­sze pomoże
na­kar­mi gdy trzeba
zaniedbywana
wierna
aż do końca

matka

ziemia
 

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 maja 2018, 19:53

zachwy­cały go ptaki
za­pach kwiatów
niezmąco­na cy­wili­zacją wieś
i ona była zachwycająca
pośród wszys­tkich ko­lorów wiosny

był przys­tojny wielkomiejski
wyk­ształco­ny oczy­tany i uśmiech miał
ta­ki anielski
jej szczęśli­wy los i klucz
do wszys­tkich bo­gac­tw miasta

dla ma­lut­kiego człowieka
nie zna­lazło się miejsce
pomiędzy
 

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 kwietnia 2018, 01:25

przyszła
kopnęła mnie w kos­ma­te doopsko
i rzekła:
- mi­siek, wstawaj!
 

myśl
zebrała 9 fiszek • 20 marca 2018, 22:36

snowman

wróg czarnych
wróg czerwonych
wróg żółtych
wróg tęczowych
wróg wszys­tkich bogów
wróg pokoju
wróg kobiet
wróg porządku te­go świata
wróg pub­liczny nr 1
kruk biały
 

myśl
zebrała 11 fiszek • 14 marca 2018, 00:57

niegoj

cze­mu się goj ga­pi drwi so­bie i się śmieje?
sko­ro może czar­ny być - może też być gejem
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 8 marca 2018, 06:27
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 18:41andrea69 sko­men­to­wał tek­st przykrótka his­to­ria miłości je­go oczy zniewa­lający [...]

dzisiaj, 14:31yestem sko­men­to­wał tek­st by zbliżyć się do [...]

dzisiaj, 14:16yestem sko­men­to­wał tek­st by zbliżyć się do [...]

dzisiaj, 14:14yestem sko­men­to­wał tek­st warkocz fran­cuski

dzisiaj, 14:10yestem sko­men­to­wał tek­st pomysłowy dob­ro­Mir

dzisiaj, 14:02yestem sko­men­to­wał tek­st Oszczędzamy na życiu, by [...]

dzisiaj, 14:00yestem sko­men­to­wał tek­st Kto ma dys­tans do [...]

dzisiaj, 13:59yestem sko­men­to­wał tek­st Nawet dob­ra zachłan­ność, pro­wadzi [...]

dzisiaj, 13:52yestem sko­men­to­wał tek­st Nie można być blis­ko [...]

dzisiaj, 13:46yestem sko­men­to­wał tek­st Przed i po­budze­nie