yestem

620 tekstów – auto­rem jest yes­tem.

gdy czuć z pys­ka już nad ranem
i prob­le­my z wypróżnianiem
kiedy kłopot z nietrzymaniem
czy­jeś wi­ny domniemane
kiedy życie już się dłuży
a al­ko­hol przes­tał służyć
kiedy jad wy­cieka z pyska
pis­mo się roz­my­wa z bliska
gdy pros­ta­ta mózg
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 11 fiszek • 13 stycznia 2018, 18:14

scho­wana praw­da pod kłam­stw warstwami
kto ją cho­wa tak skrzętnie przed nami?
wróg? ten, co zaw­sze za rękę z nami...
 

myśl
zebrała 12 fiszek • 7 stycznia 2018, 12:39

po­wodem większości cier­pień jest głód
głód miłości
 

myśl
zebrała 17 fiszek • 21 grudnia 2017, 19:04

mro­zem ma­lowa­na na szybie
zi­morośl niewinna
 

myśl
zebrała 13 fiszek • 19 grudnia 2017, 20:52

boimy się za­mienić w słup soli
a biegnących za na­mi to boli
 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 grudnia 2017, 21:47

dlacze­go kręta wy­bois­ta i wie­dzie pod górę
dlacze­go ciągle ra­ni nasze ciała i dusze?
a ona tyl­ko cichut­ko szepcze:
- tak muszę
 

myśl
zebrała 14 fiszek • 16 grudnia 2017, 18:55

człowiek swych łez się wstydzi
płaczu ryb - nikt nie widzi
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 8 grudnia 2017, 00:05

pływaniec

bełkot man­tr bez­myślnie powtarzanych
cho­roba siero­ca chciwców wybranych
ale oni rzeczy­wiście nie mają ojca
ob­rzędy ry­tuały ko­rali­ki paciorki
dziesiątki zdrowasiek
a wzrok wbi­ty w kreac­je sąsiadek
in­fantyl­ne tek­sty śpiewa­ne przez staruszki
powtórze­nia powtórzenia
klęka­nie do słońca do księżyca
do lampki
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 13 fiszek • 3 grudnia 2017, 14:15

sza­rańczą i miodem płynący
chleb jesienny
na dwa świer­szcze i wiatr w kominie
 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 listopada 2017, 23:25

ser­ce - nie diament
im twar­dsze, tym mniej warte
 

myśl
zebrała 15 fiszek • 25 listopada 2017, 18:15
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

przedwczoraj, 12:47yestem sko­men­to­wał tek­st język (nie)miec­ki

przedwczoraj, 10:55yestem sko­men­to­wał tek­st Czasami wys­tar­czy się zat­rzy­mać, [...]

przedwczoraj, 10:42yestem sko­men­to­wał tek­st Dojść do kom­pro­misu- mapą [...]

przedwczoraj, 10:37yestem sko­men­to­wał tek­st * * 

przedwczoraj, 10:35yestem sko­men­to­wał tek­st W ob­ro­nie

przedwczoraj, 10:32yestem sko­men­to­wał tek­st Wyleczyli mnie ze snów Co [...]

przedwczoraj, 10:30yestem sko­men­to­wał tek­st Córka

przedwczoraj, 10:28yestem sko­men­to­wał tek­st autoportret

przedwczoraj, 10:18yestem sko­men­to­wał tek­st Dojść do kom­pro­misu- mapą [...]

przedwczoraj, 10:06yestem sko­men­to­wał tek­st Czasami tracę juz nadzieje, [...]