yestem, strona 66

672 teksty – auto­rem jest yes­tem.

Stuk­nięty śle­piec skaczący po po­lu mi­nowym... To ja?
Dlacze­go wciąż żyję?
- Wpłynęła prośba, a po­za tym nicze­go się jeszcze nie nauczyłeś.
 

myśl
zebrała 29 fiszek • 9 lutego 2011, 13:33

I poz­wo­liłem by stanął na ho­noro­wym miej­scu w moim ser­cu... twój koń trojański 

myśl
zebrała 39 fiszek • 8 lutego 2011, 15:26

- Chcesz ku­pić morze cier­pień, ocean łez i kroplę szczęścia?
- Tak, pop­roszę. Ile płacę?
- Mu­sisz wszys­tko od­dać, choć mówią, że miłość nic nie kosztuje...
 

myśl
zebrała 39 fiszek • 7 lutego 2011, 23:31

Bez­wartościowa, brud­na wo­da... Ja­ki al­che­mik spra­wił, że coś, co za­led­wie w 2/3 jest czystą wodą stało się bez­cenne, naj­droższe wśród wszys­tkich skarbów świata?
- Ech wo­do niemądra, ktoś cię pokochał
 

myśl
zebrała 18 fiszek • 4 lutego 2011, 11:51

Z mgły pachnącej jaśmi­nem i kon­wa­liami przyszłaś posłodzić mi her­batę... To wszys­tko? Odchodzisz?
Kiedyś zniszczę wszys­tkie budziki...
 

myśl
zebrała 48 fiszek • 3 lutego 2011, 14:22

Uśmie­chnięte ma­liny ust twoich, przy­jaz­ny dłoni ak­sa­mit, ale cze­mu smu­tek oczu spogląda gdzieś obok?Jak­byś bała się, że całkiem utonę, a nie dla mnie w ser­cu twoim ratunek... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 1 lutego 2011, 23:50

To nie przy­jaciel bi­je bra­wa i przy­taku­je wszys­tkim twoim słowom. To... nieprzyjaciel 

aforyzm
zebrał 147 fiszek • 30 stycznia 2011, 23:20

Dru­ga połówko, bez ciebie nie is­tnieję na­wet w połowie 

myśl
zebrała 65 fiszek • 29 stycznia 2011, 00:32

- Pragnę cię! - ktoś po­myślał... - Źle mi bez ciebie - jęknęło in­ne ser­ce... - Chcę być przy to­bie - ko­muś za­majaczyło... - Kochaj mnie - za­marzyło jeszcze in­ne ser­ce... - Nud­no, gdy cię nie ma - przem­knęło w od­da­li...
A wszys­cy kłamią mówiąc:
- KOCHAM CIĘ...
 

myśl
zebrała 26 fiszek • 27 stycznia 2011, 14:29

Za­wisła w po­wiet­rzu, z gracją zro­biła pi­ruet, ukłon w le­wo, w pra­wo, znów do góry i de­likat­nie usiadła...
- Cóż tak podzi­wiasz? To prze­cież zwykła to­reb­ka fo­liowa na wietrze
 

myśl
zebrała 36 fiszek • 26 stycznia 2011, 23:13
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 23:33yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

wczoraj, 23:04yestem sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

wczoraj, 22:59yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]