yestem, strona 66

659 tekstów – auto­rem jest yes­tem.

Piękny kwiat, wa­bi za­pachem mo­tyle... Cóż z te­go, sko­ro chwast? 

myśl
zebrała 27 fiszek • 21 stycznia 2011, 02:02

Niebo ru­miane się tu­li do ziemi stroj­nej ziele­nią, słowik szu­ka nat­chnienia przy świer­szczy per­kusji i dom, w którym wios­na roz­kwi­ta w każdej se­kun­dzie cza­su. Kto wy­myślił, że ma być ok­ropny i straszny? Ja tak widzę ko­niec świata.

Jed­ne­mu smut­ne­mu sercu.
 

myśl
zebrała 27 fiszek • 19 stycznia 2011, 01:59

Na jałowej ziemi wyrósł piękny, ko­loro­wy, pachnący kwiat. Zak­witł na chwilę, spec­jalnie dla mnie. Tak wiele tra­cimy bez­sensow­nie go­niąc wiatr. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 18 stycznia 2011, 10:42

Obudziła mnie ciem­ność i cisza, zakłóciło coś mój niepokój. Czy to...? Nie, to nie to, ser­ce bo­li bez zmian 

myśl
zebrała 17 fiszek • 17 stycznia 2011, 11:34

Czy to dziw­ne spoj­rze­nie, gdzieś w po­zarzeczy­wis­tość, to jeszcze bunt prze­ciw ciem­ności, czy już... obłąkanie? 

myśl
zebrała 24 fiszki • 15 stycznia 2011, 17:17

Os­tre słowa ra­nią, lecz naj­bar­dziej bo­li milczenie 

myśl
zebrała 41 fiszek • 14 stycznia 2011, 22:59

Można za nią ku­pić głupotę, lecz nie można mądrości,
można za nią śmierć ku­pić, lecz nie można ku­pić życia,
można ot­rzy­mać cho­robę, ale nie można zdrowia,
uda się ku­pić kłam­stwo, lecz praw­da jest nieosiągalna,
można ku­pić niena­wiść, ale nie uda się zdo­być miłości...
bez­wartościowa, po­zor­nie złotem błyszcząca góra złudzeń
 

myśl
zebrała 15 fiszek • 13 stycznia 2011, 23:52

Przyglądam się bez­domnym psom, wal­czącym o ka­wał wyr­wa­nego ser­ca. Nie jest mi pot­rzeb­ny, nie był już mój... ni­komu nie był pot­rzeb­ny, niech jedzą do syta. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 12 stycznia 2011, 21:10

Codzien­nie poz­wa­lam oszu­kiwać zmysły. Ot­wieram oczy, uszy, ser­ce z nadzieją, że... pus­tka jest naj­większym kłamstwem. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 11 stycznia 2011, 12:29
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Rób tyl­ko to co [...]

dzisiaj, 19:31yestem sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

dzisiaj, 17:03yestem sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

dzisiaj, 16:54yestem sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

dzisiaj, 16:53yestem sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

dzisiaj, 16:46yestem sko­men­to­wał tek­st Jest jak jest 

dzisiaj, 16:44yestem sko­men­to­wał tek­st makatka smut­na

dzisiaj, 16:42yestem sko­men­to­wał tek­st Gdybym Cię nie kochała Byłoby [...]

dzisiaj, 16:41yestem sko­men­to­wał tek­st Rób tyl­ko to co [...]

dzisiaj, 16:39yestem sko­men­to­wał tek­st Po słowie można poz­nać, [...]