yestem, strona 63

632 teksty – auto­rem jest yes­tem.

Jak wiele ba­gien jeszcze prze­de mną, ile czys­tych stru­mieni poz­wo­li mi ob­myć ubłoco­ne nogi? 

myśl
zebrała 28 fiszek • 24 stycznia 2011, 21:31

Ciem­no­sine niebo, ciężkie i mar­twe po­wiet­rze, tyl­ko złość błys­ka. Spadła pier­wsza krop­la... na policzek 

myśl
zebrała 38 fiszek • 23 stycznia 2011, 19:28

Masz tu parę rąk, dwie no­gi i dwo­je uszu. Dam ci jeszcze parę oczu i ser­ce, jak mo­je. O zachłan­na is­to­to! Dam jed­no i tak, będzie ci mało, lecz o dru­gie będziesz mu­siał toczyć boje. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 22 stycznia 2011, 20:25

Piękny kwiat, wa­bi za­pachem mo­tyle... Cóż z te­go, sko­ro chwast? 

myśl
zebrała 27 fiszek • 21 stycznia 2011, 02:02

Niebo ru­miane się tu­li do ziemi stroj­nej ziele­nią, słowik szu­ka nat­chnienia przy świer­szczy per­kusji i dom, w którym wios­na roz­kwi­ta w każdej se­kun­dzie cza­su. Kto wy­myślił, że ma być ok­ropny i straszny? Ja tak widzę ko­niec świata.

Jed­ne­mu smut­ne­mu sercu.
 

myśl
zebrała 27 fiszek • 19 stycznia 2011, 01:59

Na jałowej ziemi wyrósł piękny, ko­loro­wy, pachnący kwiat. Zak­witł na chwilę, spec­jalnie dla mnie. Tak wiele tra­cimy bez­sensow­nie go­niąc wiatr. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 18 stycznia 2011, 10:42

Obudziła mnie ciem­ność i cisza, zakłóciło coś mój niepokój. Czy to...? Nie, to nie to, ser­ce bo­li bez zmian 

myśl
zebrała 17 fiszek • 17 stycznia 2011, 11:34

Czy to dziw­ne spoj­rze­nie, gdzieś w po­zarzeczy­wis­tość, to jeszcze bunt prze­ciw ciem­ności, czy już... obłąkanie? 

myśl
zebrała 24 fiszki • 15 stycznia 2011, 17:17

Os­tre słowa ra­nią, lecz naj­bar­dziej bo­li milczenie 

myśl
zebrała 41 fiszek • 14 stycznia 2011, 22:59

Można za nią ku­pić głupotę, lecz nie można mądrości,
można za nią śmierć ku­pić, lecz nie można ku­pić życia,
można ot­rzy­mać cho­robę, ale nie można zdrowia,
uda się ku­pić kłam­stwo, lecz praw­da jest nieosiągalna,
można ku­pić niena­wiść, ale nie uda się zdo­być miłości...
bez­wartościowa, po­zor­nie złotem błyszcząca góra złudzeń
 

myśl
zebrała 15 fiszek • 13 stycznia 2011, 23:52
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 17:05yestem sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

dzisiaj, 17:01yestem sko­men­to­wał tek­st mógłbym jak na słowo

dzisiaj, 16:59yestem sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

dzisiaj, 16:49yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

dzisiaj, 16:41yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

dzisiaj, 13:57kati75 sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

wczoraj, 22:04szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

wczoraj, 21:41yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 21:39yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]