yestem, strona 63

626 tekstów – auto­rem jest yes­tem.

Obudziła mnie ciem­ność i cisza, zakłóciło coś mój niepokój. Czy to...? Nie, to nie to, ser­ce bo­li bez zmian 

myśl
zebrała 17 fiszek • 17 stycznia 2011, 11:34

Czy to dziw­ne spoj­rze­nie, gdzieś w po­zarzeczy­wis­tość, to jeszcze bunt prze­ciw ciem­ności, czy już... obłąkanie? 

myśl
zebrała 24 fiszki • 15 stycznia 2011, 17:17

Os­tre słowa ra­nią, lecz naj­bar­dziej bo­li milczenie 

myśl
zebrała 41 fiszek • 14 stycznia 2011, 22:59

Można za nią ku­pić głupotę, lecz nie można mądrości,
można za nią śmierć ku­pić, lecz nie można ku­pić życia,
można ot­rzy­mać cho­robę, ale nie można zdrowia,
uda się ku­pić kłam­stwo, lecz praw­da jest nieosiągalna,
można ku­pić niena­wiść, ale nie uda się zdo­być miłości...
bez­wartościowa, po­zor­nie złotem błyszcząca góra złudzeń
 

myśl
zebrała 15 fiszek • 13 stycznia 2011, 23:52

Przyglądam się bez­domnym psom, wal­czącym o ka­wał wyr­wa­nego ser­ca. Nie jest mi pot­rzeb­ny, nie był już mój... ni­komu nie był pot­rzeb­ny, niech jedzą do syta. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 12 stycznia 2011, 21:10

Codzien­nie poz­wa­lam oszu­kiwać zmysły. Ot­wieram oczy, uszy, ser­ce z nadzieją, że... pus­tka jest naj­większym kłamstwem. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 11 stycznia 2011, 12:29
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 19:56yestem sko­men­to­wał tek­st Lustro IV 

wczoraj, 19:11Adnachiel sko­men­to­wał tek­st niegoj czemu się goj ga­pi [...]

wczoraj, 17:40yestem sko­men­to­wał tek­st Niektórych ludzi ciężko stra­wić, [...]

wczoraj, 17:33yestem sko­men­to­wał tek­st Oczywiście... żyj, żyj so­bie [...]

wczoraj, 17:32yestem sko­men­to­wał tek­st Niektórych ludzi ciężko stra­wić, [...]

wczoraj, 17:29yestem sko­men­to­wał tek­st niegoj czemu się goj ga­pi [...]

wczoraj, 17:22yestem sko­men­to­wał tek­st mikoroopowiadanie sześćdziesiąte

wczoraj, 17:21yestem sko­men­to­wał tek­st Niektórych ludzi ciężko stra­wić, [...]

wczoraj, 16:54Adnachiel sko­men­to­wał tek­st niegoj czemu się goj ga­pi [...]

wczoraj, 16:23yestem sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J