yestem, strona 63

652 teksty – auto­rem jest yes­tem.

- Co przy­kuło tak pańską uwagę, tam w oddali?
- Lu­bię czuć pa­ni spoj­rze­nie, jes­tem niewidomy.
 

myśl
zebrała 32 fiszki • 10 marca 2011, 12:14

Dłoń ala­bas­tro­wa zdarła z moich oczu sieć pajęczą.
Po co? I tak nie chcę pat­rzeć na ten świat, świat bez twoich oczu...
 

myśl
zebrała 31 fiszek • 9 marca 2011, 11:41

Bóstwo czczo­ne i po­niżane,
obiekt wes­tchnień i kpin,
nat­chnienie ar­tystów i ro­bot kuchen­ny,
powód wo­jen i roz­kwi­tu świata,
niepojęta i niero­zumiana,
drob­na, krucha istota,
a jed­nak sil­niej­sza od mocarzy,
tak wiele w so­bie za­wiera,
ale prag­nie być tyl­ko człowiekiem...
kocha­nym człowiekiem
 

myśl
zebrała 29 fiszek • 8 marca 2011, 09:10

Spłonąłbym roz­ma­wiając z Tobą, gdy­by na twarz nie pa­dał mi cień słońca 

myśl
zebrała 38 fiszek • 6 marca 2011, 01:19

Jeszcze słyszę huk, czuję proch... całe życie skra­dał się za moimi ple­cami, aż dziś... leży mar­twy... mój Anioł Stróż 

myśl
zebrała 31 fiszek • 4 marca 2011, 22:37

Nie prze­nik­li­wy chłód,
nie wil­goć i ten za­pach,
nie prze­raźli­wa cisza,
na­wet nie ta­kie sa­me dni i no­ce,
ani dym w lis­to­padzie...
Naj­gor­sze jest to, że nie ma mnie już na­wet w naj­bar­dziej za­pom­nianym za­kamar­ku two­jego serca...
 

myśl
zebrała 24 fiszki • 3 marca 2011, 14:38

Z przygłuchym wil­kiem jęczę na dwa głosy...
on, bo mu w ogon zim­no, ja - bo z tęskno­ty marznie serce
 

myśl
zebrała 33 fiszki • 18 lutego 2011, 01:57

Im mniej­sze­go człowiek for­ma­tu, tym pom­ni­ki oka­zal­sze so­bie buduje 

myśl
zebrała 44 fiszki • 15 lutego 2011, 22:56

Dlacze­go naz­wałeś ją szmatą? Kim jes­teś ty, który sprze­dajesz swój wi­zeru­nek, in­te­lekt, naj­lep­szą część życia, swo­je ta­len­ty, niewol­niczą pracę i poświęcasz uczu­cia... dla nędzne­go wy­nag­rodze­nia miesięcznego? 

myśl
zebrała 14 fiszek • 14 lutego 2011, 11:05

Ok­ropnie gorzkie, ale to je­dyne lekarstwo 

myśl
zebrała 42 fiszki • 10 lutego 2011, 12:56
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 22:19yestem sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Wieszanie

wczoraj, 22:02yestem sko­men­to­wał tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 22:01yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

wczoraj, 21:48yestem sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

wczoraj, 21:47yestem sko­men­to­wał tek­st Życie to tyl­ko miej­sce [...]

wczoraj, 21:18yestem sko­men­to­wał tek­st Samotność w sieci. Po­myślał pająk [...]

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

przedwczoraj, 23:57yestem sko­men­to­wał tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

przedwczoraj, 19:45yestem sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]