yestem, strona 5

632 teksty – auto­rem jest yes­tem.

oszu­kała rodziców
że jest wspa­niałym dzieckiem
ra­dos­nym i wyjątkowym

oszu­kała nauczycieli
że jest zdolna
pra­cowi­ta i kocha wiedzę

oszu­kała chłopaka
że jest piękna
je­dyna na świecie
i war­ta naj­cenniej­szych skarbów

oszu­kała dzieci
że jest naj­lep­szą matką na świecie
spra­wied­liwą mądrą i kochającą
i że
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 11 fiszek • 19 lipca 2017, 00:48

czar­na i gorzka
sa­mot­ność pi­ta z rana
 

myśl
zebrała 14 fiszek • 16 lipca 2017, 08:44

usiadł na przewróco­nym drzewie
podzi­wiał bar­wy słoneczne­go dnia
na ra­mieniu przy­cupnął mu motyl

nie zauważył jej
sie­działa z dru­giej stro­ny pnia
lu­biła to miejsce
piękne i spokojne

kto ma rację?
le­karz który da­je mu miesiąc
czy wróżka obiecująca długie i szczęśli­we życie?

ktoś nag­le szepnął że to drze­wo
mieli wy­ciąć w zeszłym roku
a na­dal rośnie

od­wrócił głowę i zobaczył
uśmiech piękniej­szy niż skrzydła motyla
 

myśl
zebrała 17 fiszek • 9 lipca 2017, 22:28

po północy
jes­tem uro­cy
 

myśl
zebrała 11 fiszek • 7 lipca 2017, 00:18

mam długi
to nie przechwałki
 

myśl
zebrała 15 fiszek • 3 lipca 2017, 20:39

od zaw­sze kłaniamy się wscho­dom i zachodom
a praw­dzi­we piękno jest w nas
 

myśl
zebrała 12 fiszek • 27 czerwca 2017, 00:37

NI­KE Z SAMOTRAKI

i poszli w ogień
za głupotę
naszą i waszą
która ko­muś wy­dawała się
odwagą
porzu­cili miłość
w imię wyższej racji
kto te­raz nau­czy
żywe tru­py żądne krwi
kochać?
kto nauczy
spec­ja­listów od destrukcji
bu­dować no­we jutro
z odłamków?

ja­kie jutro?
 

myśl
zebrała 13 fiszek • 22 czerwca 2017, 23:11

brak recepty

po­daro­wana jest często niechciana
nietrafiona
cza­sami trująca

ku­piona zwyk­le nietrwała
nieprawdziwa
niezdrowa

naj­lep­sza jest kradziona
spontaniczna
nietucząca

ale też by­wa nieszczęśliwa
 

myśl dnia z 3 czerwca 2017 roku
zebrała 19 fiszek • 1 czerwca 2017, 22:47

mat­ka bez kwiatka

gdy in­ne świętują
ona ma żałobę
ka­wy dziś nie pije
nie lu­bi słodkiej
 

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 maja 2017, 11:24

stoję
ni­cość pośród nicości
samotnie
może łat­wiej jest tym
którzy sta­li obok siebie
gdy ich świat wy­leciał w powietrze?

z lo­dowa­tych po­piołów pcha się na zatracenie
przebiśnieg
szaleniec
w maju

roz­deptać go i mu oszczędzić cierpienia
czy złożyć pokłon
i iść je­go śladem?
 

myśl
zebrała 16 fiszek • 25 maja 2017, 16:19
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 17:05yestem sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

dzisiaj, 17:01yestem sko­men­to­wał tek­st mógłbym jak na słowo

dzisiaj, 16:59yestem sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

dzisiaj, 16:49yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

dzisiaj, 16:41yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

dzisiaj, 13:57kati75 sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

wczoraj, 22:04szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

wczoraj, 21:41yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 21:39yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]