yestem, strona 3

626 tekstów – auto­rem jest yes­tem.

"I wla­no w ciebie duszę nie aniel­ską, czarną..."


znów wrócił pijany
kwiecistą łaciną wysławiając roz­wiązłość tej
której przyrze­kał więcej niż miał

leżała pi­jana pośród brud­nych talerzy
coś mam­ro­tała pod nosem
może Norwida?
nie wiem
dość mroczne miała spojrzenie

niemowlę cały czas
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 12 fiszek • 2 listopada 2017, 23:06

przygłupek dob­rej matki

nie ta­ki głupek
sko­ro żyje ut­rzy­mując przy życiu
matkę
 

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 października 2017, 23:20

psijaciel

pe­wien pies miał przyjaciela
człowieka
dob­rze go kar­mił
dbał o niego
głaskał
a w za­mian człowiek go bronił
słuchał wszys­tkich bolączek
i od­ga­niał samotność

pew­ne­go dnia wdepnął mu na odcisk
pies go bru­tal­nie zgwałcił
od­dał wszys­tkie pieniądze
i
zas­trze­lił córkę
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 23 października 2017, 00:13

po­dob­no zwiększo­na ak­tywność do­pami­ner­giczna
w szla­ku me­zolim­bicznym mózgu...
nieadek­watne pos­trze­ganie rzeczy­wis­tości
po­ważnie upośledzo­na umiejętność kry­tycznej
realis­tycznej oce­ny włas­nej oso­by...
nieważne!

tu mo­gie
być bogiem
 

myśl
zebrała 12 fiszek • 9 października 2017, 00:12

- zrób to!
- nie te­raz, potem
- przeciwdziałaj!
- pocze­kam na innych
- broń!
- niech się sa­mi bronią
- walcz!
- nie chce mi się
- pomóż!
- nie mam czasu
- pomyś!
- nie te­raz, potem

nie ma lekarstwa
na głupotę
 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 października 2017, 15:31

miecz obo­sie­czny
po obu stro­nach są dzieci je­dynie słuszne­go bo­ga
i oj­co­wie - sa­moz­wańcy
przywódcy ducho­wi
do żad­ne­go bo­ga niepodobni...
 

myśl
zebrała 8 fiszek • 3 października 2017, 18:08

przez żołądek

pożarłem mo­tyli rój
i co?
i...
ratatouille
 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 września 2017, 21:22

sprag­niony za niebo w płynie
od­da życie włas­ne i blis­kich
chci­wy dla zaz­dros­nej mamony
gotów na każde łajdactwa
karłowa­te po­pychadło dla władzy
mi­liony is­tnień poświęci
starzejąca się brzydota
wy­pije krew noworodkom
próżność i głupota
dla pochwał ot­worzy piekło
fa­natyk dla fatamorgany
świat w po­wiet­rze wysadzi

a reszta
z miłości do nich wszystkich
codzien­nie skle­ja świat od nowa
 

myśl
zebrała 12 fiszek • 19 września 2017, 21:05

wej­szno­ria bes­ba­ria i lu­benia za­wiązały nik­czem­ny so­jusz
ich zielo­ne woj­sko miało zniewo­lić naszych wschod­nich sąsiadów lecz
zmieniły im się plany

ale już siedem­naste­go przy­jadą bra­cia na swych og­nistych rumakach
i nas wyzwolą
znowu...
 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 września 2017, 23:32

da­wała mu wskazówki
bo jej ze­gar biolo­giczny tykał
lecz on miał wahadło
 

myśl
zebrała 11 fiszek • 10 września 2017, 23:26
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 19:56yestem sko­men­to­wał tek­st Lustro IV 

wczoraj, 19:11Adnachiel sko­men­to­wał tek­st niegoj czemu się goj ga­pi [...]

wczoraj, 17:40yestem sko­men­to­wał tek­st Niektórych ludzi ciężko stra­wić, [...]

wczoraj, 17:33yestem sko­men­to­wał tek­st Oczywiście... żyj, żyj so­bie [...]

wczoraj, 17:32yestem sko­men­to­wał tek­st Niektórych ludzi ciężko stra­wić, [...]

wczoraj, 17:29yestem sko­men­to­wał tek­st niegoj czemu się goj ga­pi [...]

wczoraj, 17:22yestem sko­men­to­wał tek­st mikoroopowiadanie sześćdziesiąte

wczoraj, 17:21yestem sko­men­to­wał tek­st Niektórych ludzi ciężko stra­wić, [...]

wczoraj, 16:54Adnachiel sko­men­to­wał tek­st niegoj czemu się goj ga­pi [...]

wczoraj, 16:23yestem sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J