yestem, myśli

669 tekstów (myśli) – auto­rem jest yes­tem.

zos­tał członkiem
by zbyt szyb­ko nie odkryli
że jest ch...em
 

myśl
zebrała 11 fiszek • 8 maja 2019, 22:23

światem od zaw­sze kręcą laski
ko­per­nik kapłan hor-dżehu­ti a na­wet pułaski
 

myśl
zebrała 8 fiszek • 5 kwietnia 2019, 22:58

po­leciałby orzeł
gdy­by nie cała resz...a
 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 marca 2019, 19:37

w życiu bez gra­nic brak także wartości 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 marca 2019, 00:46

ona niewinna
niewin­ny on
a ta­kie win­ne jabłko... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 12 marca 2019, 06:17

negesis

a w piątek wie­czo­rem był już bar­dzo zmęczony
rzekł te­dy do węża by w zastępstwie uczy­nił człowieka
wszak widział wszys­tkie dzieła i uz­nał że so­bie poradzi
i tak pow­stał człowiek na Je­go obrazę
 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 marca 2019, 14:33

ob­rażać wszys­tkich wokół głupo­ta jest to rzadka
mając do swej ob­ro­ny je­dynie procę dziadka
 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 marca 2019, 23:51

sza­ry ku­lawy gołąb szu­kał ok­ruchów szczęścia
za­nie­czyścił porzu­coną ga­zetę
a w niej świet­la­ne wiz­je po­lityków eko­nomistów
i czarną przyszłość ma­lowaną przez jasnowidzów

usiadła na ław­ce obok
os­tatni raz pood­dychać smogiem
a może szu­kała ja­kiegoś znaku
że to tyl­ko sen
że jej życie wca­le się nie roz­padło

bez­domny pies zszo­kowa­ny informacjami
roz­ma­zał wiado­mości na stra­pionym pysku
aż przes­traszył się ułom­ny sym­bol pokoju
upas­kudzo­ne życie jed­nak toczyło się dalej

uśmie­chnęła się
wstała i poszła szu­kać okruchów
 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 marca 2019, 23:29

może to ma­gia światełek na niebie
al­bo czar do­liny ros­pu­dy
nie
zasnęła w je­go objęciach
z nudy
 

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 marca 2019, 19:36

F63,9

dot­kniętym tą jed­nos­tką cho­robową życzę na­sile­nia objawów
i aby ro­kowa­nia co do pow­ro­tu do zdro­wia były pesymistyczne
 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 lutego 2019, 17:44
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 23:33yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

wczoraj, 23:04yestem sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

wczoraj, 22:59yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]