yestem, teksty z września 2017 roku

5 tekstów z września 2017 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

przez żołądek

pożarłem mo­tyli rój
i co?
i...
ratatouille
 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 września 2017, 21:22

sprag­niony za niebo w płynie
od­da życie włas­ne i blis­kich
chci­wy dla zaz­dros­nej mamony
gotów na każde łajdactwa
karłowa­te po­pychadło dla władzy
mi­liony is­tnień poświęci
starzejąca się brzydota
wy­pije krew noworodkom
próżność i głupota
dla pochwał ot­worzy piekło
fa­natyk dla fatamorgany
świat w po­wiet­rze wysadzi

a reszta
z miłości do nich wszystkich
codzien­nie skle­ja świat od nowa
 

myśl
zebrała 12 fiszek • 19 września 2017, 21:05

wej­szno­ria bes­ba­ria i lu­benia za­wiązały nik­czem­ny so­jusz
ich zielo­ne woj­sko miało zniewo­lić naszych wschod­nich sąsiadów lecz
zmieniły im się plany

ale już siedem­naste­go przy­jadą bra­cia na swych og­nistych rumakach
i nas wyzwolą
znowu...
 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 września 2017, 23:32

da­wała mu wskazówki
bo jej ze­gar biolo­giczny tykał
lecz on miał wahadło
 

myśl
zebrała 11 fiszek • 10 września 2017, 23:26

puk puk ktoś puka
pro­myk na po­nurym gra­nicie nieba?
ktoś też połowę życia szczęścia szuka?
nie nie to tyl­ko "ziem­niaków nie trzeba?"
 

myśl
zebrała 6 fiszek • 5 września 2017, 19:09
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 22:19yestem sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Wieszanie

wczoraj, 22:02yestem sko­men­to­wał tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 22:01yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

wczoraj, 21:48yestem sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

wczoraj, 21:47yestem sko­men­to­wał tek­st Życie to tyl­ko miej­sce [...]

wczoraj, 21:18yestem sko­men­to­wał tek­st Samotność w sieci. Po­myślał pająk [...]

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

przedwczoraj, 23:57yestem sko­men­to­wał tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

przedwczoraj, 19:45yestem sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]