yestem, teksty z września 2016 roku

5 tekstów z września 2016 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

BINARIA
jeżeli będziesz dos­ta­wać sa­me jedynki
zos­ta­niesz zerem
 

myśl
zebrała 16 fiszek • 29 września 2016, 19:50

POL­SKA CY­RENEJ­CZY­KIEM EUROPY 

myśl
zebrała 20 fiszek • 22 września 2016, 15:57

ona jest pusta
je­mu brak piątej klepki
tam­tej się życie rozlało
zdro­wie po­sypało się jemu

tyl­ko on 
choć bla­dy i zimny
je­dyny
w pełni szczęśliwy
 

myśl
zebrała 19 fiszek • 19 września 2016, 22:30

nie znalazł
przez całe życie
szu­kał w błękit­nej pustce
zim­nej i milczącej
nie przyszło mu do głowy
by szu­kać obok
w dru­gim człowieku
 

myśl
zebrała 23 fiszki • 16 września 2016, 00:10

wpycha swą kulę pod górę
pod wiatr
na przekór deszczom
mały ro­bak - sy­zyf czystości
drżą mu ręce od wysiłku
ale on wyt­rwa­le wra­ca po nią
kiedy stoczy się w dół
wciąż od nowa
gdy­by to nie był nawóz
to może ktoś otarłby mu twarz
al­bo pomógł dźwi­gać
ale za to śmierć będzie miał szybką
pod bu­tem wędrow­ca śle­pego - czasu
 

myśl
zebrała 14 fiszek • 10 września 2016, 17:24
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 22:30yestem sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.  

wczoraj, 22:23yestem sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

wczoraj, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

wczoraj, 22:06yestem sko­men­to­wał tek­st Siedzi obok mnie w [...]

wczoraj, 22:04yestem sko­men­to­wał tek­st Wiersze ba­dam z no­sem [...]

wczoraj, 22:02yestem sko­men­to­wał tek­st początkiem jest mat­ka, końcem [...]

wczoraj, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

wczoraj, 21:57yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuj swój uśmiech. Nie [...]

wczoraj, 21:55yestem sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.  

wczoraj, 21:53yestem sko­men­to­wał tek­st Jeszcze kil­ka m-cy i [...]