yestem, teksty z września 2015 roku

4 teksty z września 2015 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

im barw wo­dos­pa­dy pełniejsze
im dźwięków har­mo­nia czyściejsza
im og­rom bo­gac­twa bar­dziej poraża

tym los całkiem par­szy­wy się zdarza

byśmy serc nie gu­bili pośród śmieci cmentarza
 

myśl
zebrała 32 fiszki • 22 września 2015, 02:55

nadzieja zaw­leczką te­go świata 

myśl
zebrała 30 fiszek • 22 września 2015, 01:02

kiedy ludzie ubożeją można im jeszcze sprze­dać chleb i le­ki
kiedy bra­kuje na pod­sta­wowe ar­ty­kuły ku­pią już tyl­ko... broń...
 

myśl
zebrała 28 fiszek • 20 września 2015, 01:10

za sied­mioma morza­mi i góra­mi siedmioma
raj roz­kwi­ta mle­kiem miodem i pi­wem płynący
bo­gac­twa jest ty­le że nie obej­miesz rękoma
mnóstwo ludzi naiw­nych i o ser­cach gorących
dob­rze będzie tam to­bie każdej żonie i dziecku
tyl­ko trze­ba roz­ma­wiać tam... po niemiecku
 

myśl
zebrała 24 fiszki • 12 września 2015, 18:59
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 23:33yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

wczoraj, 23:04yestem sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

wczoraj, 22:59yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]