yestem, teksty z września 2015 roku

4 teksty z września 2015 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

im barw wo­dos­pa­dy pełniejsze
im dźwięków har­mo­nia czyściejsza
im og­rom bo­gac­twa bar­dziej poraża

tym los całkiem par­szy­wy się zdarza

byśmy serc nie gu­bili pośród śmieci cmentarza
 

myśl
zebrała 32 fiszki • 22 września 2015, 00:55

nadzieja zaw­leczką te­go świata 

myśl
zebrała 30 fiszek • 21 września 2015, 23:02

kiedy ludzie ubożeją można im jeszcze sprze­dać chleb i le­ki
kiedy bra­kuje na pod­sta­wowe ar­ty­kuły ku­pią już tyl­ko... broń...
 

myśl
zebrała 28 fiszek • 19 września 2015, 23:10

za sied­mioma morza­mi i góra­mi siedmioma
raj roz­kwi­ta mle­kiem miodem i pi­wem płynący
bo­gac­twa jest ty­le że nie obej­miesz rękoma
mnóstwo ludzi naiw­nych i o ser­cach gorących
dob­rze będzie tam to­bie każdej żonie i dziecku
tyl­ko trze­ba roz­ma­wiać tam... po niemiecku
 

myśl
zebrała 24 fiszki • 12 września 2015, 16:59
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 08:20onejka sko­men­to­wał tek­st dlaczego świat tak bo­gaty nie [...]

dzisiaj, 00:55yestem sko­men­to­wał tek­st miłość

dzisiaj, 00:53yestem sko­men­to­wał tek­st Tomaszowi*** Po dniu który ok­radł [...]

dzisiaj, 00:51yestem sko­men­to­wał tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]

wczoraj, 19:48yestem sko­men­to­wał tek­st Wyszłam tydzień te­mu Za mąż [...]

wczoraj, 19:33yestem sko­men­to­wał tek­st Zapatrzeni w sa­mych siebie, [...]

wczoraj, 19:32yestem sko­men­to­wał tek­st Ceń chwilę,którą nie mu­sisz [...]

wczoraj, 19:30yestem sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

wczoraj, 19:28yestem sko­men­to­wał tek­st Deszcz może być niewin­ny [...]

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]