yestem, teksty z września 2014 roku

6 tekstów z września 2014 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

oneg­daj w czwar­tek po szcze­panie dnia siódmego
na­jechał wróg dob­ra króla bogobojnego
posłał ten te­dy po męża najwierniejszego
co słyn­ny z wa­leczności był i... jeszcze czegoś
w her­bie kwiat i coś pochodze­nia nieznanego
"ma­ke peace ma­ke peace
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 września 2014, 17:26

pod pur­pu­rowozłotym niebem
pośród pta­sich treli
w kwiecis­tych szatach
sza­re umiera... życie
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 września 2014, 00:53

**niedojrzałość**

uczył kret dzieci re­ligii w szkole
wtem krzyknął ktoś - ja nie pozwolę!
dlacze­go dziec­ko nie je lecz płacze?
czy on je kochał ja­koś inaczej?
ząb przes­tał bo­leć Jaś zjadł kolację
lecz rodzic dziel­ny mu­siał mieć rację

i choć znacze­nia słowa nie znano
- czar­ny pe­dofil - za nim wołano
 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 września 2014, 21:16

... a dziś?
żrę trawę i tra­wię żarcie...
 

myśl
zebrała 7 fiszek • 10 września 2014, 00:45

ro­bią zdjęcia
mar­nują czas i papier
na chod­ni­ku leży w kałuży krwi
spadł zgu­biw­szy wiarę w siebie
anioł nielot 

myśl
zebrała 9 fiszek • 6 września 2014, 20:02

w og­ra­bionej sa­li tronowej
siadł na spróchniałym taborecie
naj­smut­niej­szy z błaznów
- co da­lej z tą wioską?
 

myśl
zebrała 13 fiszek • 2 września 2014, 23:37
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 08:20onejka sko­men­to­wał tek­st dlaczego świat tak bo­gaty nie [...]

dzisiaj, 00:55yestem sko­men­to­wał tek­st miłość

dzisiaj, 00:53yestem sko­men­to­wał tek­st Tomaszowi*** Po dniu który ok­radł [...]

dzisiaj, 00:51yestem sko­men­to­wał tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]

wczoraj, 19:48yestem sko­men­to­wał tek­st Wyszłam tydzień te­mu Za mąż [...]

wczoraj, 19:33yestem sko­men­to­wał tek­st Zapatrzeni w sa­mych siebie, [...]

wczoraj, 19:32yestem sko­men­to­wał tek­st Ceń chwilę,którą nie mu­sisz [...]

wczoraj, 19:30yestem sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

wczoraj, 19:28yestem sko­men­to­wał tek­st Deszcz może być niewin­ny [...]

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]