yestem, teksty z września 2013 roku

13 tekstów z września 2013 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

miałam być pul­chną blondynką
wy­bacz mi ma­mo że nie na mnie czekałaś
miałam być posłuszna i grzeczna
nie umiałam za­dowo­lić cię tato
miałam świat zawojować
pa­nie pro­fesorze po­kojową na­turę mi dano
miałam ci być skar­bem najdroższym
ty­le skarbów wokół
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 11 fiszek • 27 września 2013, 01:04

to tu­taj to nie świąty­nia Erato
to tyl­ko okno
przez które cza­sem głos słowi­ka słychać
ktoś płacze lub się uśmiechnie
a in­ny napluje
al­bo rzu­ci kamieniem...
 

myśl
zebrała 27 fiszek • 26 września 2013, 19:46

jed­ni ją pielęgnują a inni
uprawiają
 

myśl
zebrała 24 fiszki • 23 września 2013, 13:00

głębią spojrzenia
uśmie­chu urokiem
niepo­kojem zapachu
ruchów zgrabnością
ciepłem w głosie
prawdą w sercu

przywróciłaś mi nierównowagę
 

myśl
zebrała 141 fiszek • 18 września 2013, 11:05

reak­cja na bodziec uczuciowy
doszło do pęknięcia le­wej komory
ale je­go stan już jest stabilny
jut­ro do wypisu

zimny...
 

myśl
zebrała 18 fiszek • 16 września 2013, 22:02

zam­knęli mu oczy za­foliowa­ne jeszcze
nim z ciszy się wyr­wał zdu­sili krzyk
roz­wiąza­li prob­lem i mog­li da­lej żyć
szczęśliwie
Tym, którzy myśleć się nie wstydzą! 

myśl
zebrała 12 fiszek • 14 września 2013, 11:47

wy­supłał z por­tfe­la i po­daro­wał bogaczom
swoją os­ta­nią nadzieję
na szczęście

nie mog­li­by spać spokojnie
a dos­ta­tek ich nie byłby pełen
gdy­by zos­ta­wił so­bie choć odrobinę
na szczęście

przeżywa­li roz­kosz prawdziwą
gdy umierał w cier­pieniu z głodu
ale
co sta­nie się jutro
gdy już go nie będzie?
jest ta­kich ludzi więcej na świecie
na szczęście
 

myśl
zebrała 13 fiszek • 12 września 2013, 23:53

miał nie pić
nie chciała powtórzyć błędu matki
miał jej nie okłamywać
nie chciała powtórzyć błędu siostry
miały jej go zazdrościć
ko­leżan­ki ze wsty­dem cho­wające siniaki
chciała mieć go każde­go dnia
i dziec­ko miało być dum­ne z 
ojca...
ojca...
ojca...
był idealny
jak z bajki
prawie...

tyl­ko dziec­ko nie mogło go oj­cem nazywać
pod­czas gdy wszys­tkie staruszki
mówiły mu
- ojcze
 

myśl
zebrała 15 fiszek • 10 września 2013, 11:03

co mnie ob­chodzi że dzieci głodują
że ktoś mu­si do pracy
al­bo że ją właśnie stracił
że gdzieś ludzie się kochają
a gdzie in­dziej jed­ni dru­gich nienawidzą
że ktoś stworzył świat
ktoś się narodził
a ktoś in­ny właśnie umiera?
mam to wszys­tko gdzieś!
po­mimo gwa­ran­cji nie wytrzymałam
wybuchłam

chińska bom­ba atomowa
 

myśl
zebrała 13 fiszek • 8 września 2013, 10:11

i spraw bym był bogaty
by mnie wszys­cy podziwiali
żeby płeć prze­ciw­na za mną szalała
aby mnie śle­po słuchali
bym pławił się w le­nis­twie i przyjemnościach
ob­rastał w bo­gac­twa i zaszczyty
by chwa­lili w me­diach i książki o mnie pisali
aby zap­rasza­li na uroczys­tości i pieśni śpiewali...


ty­le lat fru­wa ta planetoida
a może poz­wo­lić jej spaść?...
 

myśl
zebrała 14 fiszek • 6 września 2013, 13:49
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 22:19yestem sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Wieszanie

wczoraj, 22:02yestem sko­men­to­wał tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 22:01yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

wczoraj, 21:48yestem sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

wczoraj, 21:47yestem sko­men­to­wał tek­st Życie to tyl­ko miej­sce [...]

wczoraj, 21:18yestem sko­men­to­wał tek­st Samotność w sieci. Po­myślał pająk [...]

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

przedwczoraj, 23:57yestem sko­men­to­wał tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

przedwczoraj, 19:45yestem sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]