yestem, teksty z września 2012 roku

14 tekstów z września 2012 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

niełat­wo iść prostą drogą
na krzy­wych nogach
 

myśl
zebrała 45 fiszek • 29 września 2012, 23:52

światło wśród ko­loro­wych rek­lam i neonów ob­ce­go mias­ta bogaczy
w brud­nych dłoniach kloszar­da częstujące­go chle­bem ubo­gich duchem
 

myśl
zebrała 27 fiszek • 26 września 2012, 13:10

dawniej
jed­na praca
jed­no mieszkanie
jed­na lodówka
je­den samochód
je­den partner
na całe życie

wczoraj
pra­ca na kil­ka lat
mie­szka­nie na kil­ka lat
lodówka na kil­ka lat
sa­mochód na kil­ka lat
par­tner na kil­ka lat

dziś
mod­ne są chwilówki...
 

myśl
zebrała 39 fiszek • 21 września 2012, 14:36

stanęła w szran­ki pa­ra mężów ciężkozbrojnych
ru­maki og­niem ki­pią i prychają w dzi­kim szale
zielo­ne, poszli, jak­by świat miał się za chwilę skończyć
błysnęło nag­le coś i jeździec wodze ściągnął aż udu­sił bestię
dru­gi na drze­wie się zat­rzy­mał, ub­rudził wszys­tko czarną mazią
i zgu­bił na­pis "Cinquecento"
 

myśl
zebrała 21 fiszek • 18 września 2012, 14:47

spo­niewiera­ny al­ko­holem umysł
śni o niebiańskim seksie
wtem słyszy:
- z pi­janym nie chcę
 

myśl
zebrała 28 fiszek • 16 września 2012, 23:14

w dziura­wej łodzi przy­bywa wody
brzeg nieda­leko, ale jeszcze go nie widać
wy­lewam codzien­nie wodę garściami
muszę dopłynąć
co z te­go, że ja pływać potrafię?
 

myśl
zebrała 24 fiszki • 15 września 2012, 14:25

pochłonął haczyk ka­losz brzydki
spełnia życze­nia młodej rybki
 

myśl
zebrała 24 fiszki • 14 września 2012, 16:50

- Ja­nek, masz to zro­bić, zrozumiałeś!?
- Nie krzycz na dziec­ko, bo będzie nerwowe.

- Zro­biłem zakupy.
- Nie ku­piłeś ma­sełka pistacjowego.

- Gdzie byłeś? Sa­ma muszę wszys­tko robić.
- W pra­cy, jak każde­go dnia.

- Le­piej mi
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 21 fiszek • 13 września 2012, 15:33

wyg­rze­bał niera­sowy głupek
w pośpie­chu zakopane
sumienie
 

myśl
zebrała 26 fiszek • 11 września 2012, 12:20

smut­ne us­ta piją ko­lejną, gorzką kawę
os­tatni kwiatek w wa­zoni­ku, os­tatni płatek
nie przyszedł

- i tak nie wierzę, że nie kocha!...
 

myśl
zebrała 30 fiszek • 9 września 2012, 14:28
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 23:33yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

wczoraj, 23:04yestem sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

wczoraj, 22:59yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]