yestem, teksty z września 2011 roku

15 tekstów z września 2011 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

- Mam dość! Co­kol­wiek to znaczy, idę dzi­siaj na dziwki...
- Ależ Mat­ko Tereso...
 

myśl
zebrała 16 fiszek • 30 września 2011, 10:52

Siadł na gałęzi zasłucha­ny w ciszy dźwięk trąbką malowany.
Biały ptak.
- Dlacze­go smut­ny jes­teś, nie śpiewasz, choć w biel dziś jes­teś strojny?
- Bo kru­ki, choć ser­ce im pęka, nie pot­ra­fią śpiewać.
To jest mój ko­lor żałoby...
 

myśl
zebrała 25 fiszek • 29 września 2011, 21:34

Zaj­rzała mu w zęby, skry­tyko­wała os­trość wzroku,
po­marudziła na si­wiznę, po­kiwała głową z niedowierzaniem,
czy podźwig­nie jej wszys­tkie, życiowe bagaże.
Jęknął, gdy go do­siadała ka­lecząc bo­ki złoty­mi obcasami.
Os­tatni, ku­lawy jednorożec.
 

myśl
zebrała 18 fiszek • 27 września 2011, 10:54

- Kim zos­ta­niesz kiedyś, gdy już twarz do­rosłą w lus­trze zobaczysz?
- Nie będzie to łat­we, ale mam nadzieję, że na­dal sobą.
 

myśl
zebrała 33 fiszki • 25 września 2011, 23:14

Zażar­to­wał bez­myślnie.
Po­myślała, że kpi z niej bez­czel­nie i rzu­ciła w niego śmier­dzącym granatem.
Wy­dawało mu się, że ona tyl­ko tak na pos­trach wy­toczyła ciężką ar­matę,
by być górą w słow­nej zabawie.
Zażar­to­wał boleśniej,
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 28 fiszek • 23 września 2011, 10:21

Mi­liony ko­biet mor­do­wanych jest na świecie w imię święcie-głupich tradycji,
bez­sensow­nych zwyczajów, bo ktoś niemądry chce dzie­dzi­ca swej marności,
A wszys­cy żywi pokłony biją przed ma­jes­ta­tem wscho­du słońca.
Ma­terialis­tyczny islam...
 

myśl
zebrała 26 fiszek • 21 września 2011, 23:00

Musnęłaś szyją ak­sa­mitną mo­je us­ta spragnione.
opuszki palców pier­siami czu­le pieściłaś.
Us­ta z zas­kocze­nia ot­warte zam­knęłaś swoimi.
Każde­go za­kamar­ka smak łap­czy­wie kradłem,
jak­by świado­my, że kiedyś mi te­go zabraknie...
Słońce wy­buchło w nas to­piąc zi­my odległe.

Czy to ja za­nied­bałem ogień w kominku?
Czy wiatr zim­ny wy­gasił drew­no led­wie nadpalone?
 

myśl
zebrała 25 fiszek • 20 września 2011, 14:58

Naj­pierw się wlecze, aż złość śmie­sznie młode brwi marszczy.
Po­tem wa­riuje, to pędzi na oślep, to sta­je złośli­wie nie w czas.
Później gna co­raz szyb­ciej, świat tyl­ko nam mi­ga kar­tki rwąc z kalendarza.
Aż w końcu zmęczo­ny zat­nie się cza­sem i całkiem zatrzyma.
Ze­gar szalony.
 

myśl
zebrała 25 fiszek • 18 września 2011, 23:07

Góra lo­dowa wprost z ser­ca, za które w ogień ska­kać wczo­raj się chciało
uderzyła
w naszą łupinę, która nieza­tapial­na być miała.
Każde płynie osob­no, na in­ne wyspy.
I tyl­ko oczu przes­traszo­nych za­topionym wczo­raj i niepew­nym jutrem
szkoda...
 

myśl
zebrała 29 fiszek • 17 września 2011, 02:13

Wyr­wa­ny z gry 3D, ze swo­jego pałacu, ze snu,
sprzed og­romnej plaz­my, z lek­ty­ki niesionej ze śpiewem przez wazeliniarzy...
w praw­dzi­we życie.
Już nie płacz, to był tyl­ko klaps, żebyś zaczął oddychać.
 

myśl
zebrała 32 fiszki • 13 września 2011, 14:07
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 08:20onejka sko­men­to­wał tek­st dlaczego świat tak bo­gaty nie [...]

dzisiaj, 00:55yestem sko­men­to­wał tek­st miłość

dzisiaj, 00:53yestem sko­men­to­wał tek­st Tomaszowi*** Po dniu który ok­radł [...]

dzisiaj, 00:51yestem sko­men­to­wał tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]

wczoraj, 19:48yestem sko­men­to­wał tek­st Wyszłam tydzień te­mu Za mąż [...]

wczoraj, 19:33yestem sko­men­to­wał tek­st Zapatrzeni w sa­mych siebie, [...]

wczoraj, 19:32yestem sko­men­to­wał tek­st Ceń chwilę,którą nie mu­sisz [...]

wczoraj, 19:30yestem sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

wczoraj, 19:28yestem sko­men­to­wał tek­st Deszcz może być niewin­ny [...]

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]