yestem, teksty ze stycznia 2016 roku

9 tekstów ze stycznia 2016 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

"może" jest bo­jaźli­wym bra­kiem wiary
żyw­cem pog­rze­banej nadziei
 

myśl
zebrała 32 fiszki • 26 stycznia 2016, 20:33

od gwiazd by­wa jaśniejszy
żyjący miłością
ro­baczek świętojański
 

myśl
zebrała 27 fiszek • 19 stycznia 2016, 22:23

choćby mro­zem os­tro wiało
wokół było zim­no biało
pożarłbym cię całą

duszę twą i cud­ne ciało
nag­le w pół pochwy­cił śmiało
pożarłbym cię całą

życie pew­nie by płakało
lecz to jed­nak by się stało
pożarłbym cię całą


i choć kot­ce śmiać się chciało
przy­tuliła myszkę małą
 

myśl
zebrała 21 fiszek • 11 stycznia 2016, 22:08

- cześć
mam na imię Ania i mam 12 lat

- cześć
mam na imię Ba­sia i też mam 12 lat

- Piotruś
na ten tek­st wy­rywałeś mnie 20 lat temu
a już wte­dy byłeś po 40 - tce

- Ech Marian
znów się dałem nab­rać na two­je 12 lat
 

myśl
zebrała 12 fiszek • 10 stycznia 2016, 02:14

było ich trzech
a może nie
je­den był czarny
dru­gi był gejem
kim była trzecia
ja nie wiem
kadzidło
mirra
i to coś na b
a między literkami
już nie wol­no sta­wiać krzyża
na półksiężyc też nie było zgody
wyg­rała gwiaz­da ze wschodu
czerwona

CHRIS­TUS MAN­SIONEM BENEDICAT
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 9 stycznia 2016, 13:55

jes­tem
jak mo­ja ojczyzna
ni­by wszys­tko równe
połowa jest za
ale prze­ciw jest
większa połowa
 

myśl
zebrała 26 fiszek • 6 stycznia 2016, 18:38

niektórzy zazdroszczą
ale by­cie dużym i sil­nym jest przereklamowane
kiedy ktoś rozpęta wojnę
wy­musi pierwszeństwo
czy choćby gołąb nab­rudzi na parapet
bo­li
gdy ser­ca naj­bliższe naszemu
naj­pierw za­dają so­bie pytanie:
- czy to nie je­go wina?Ka­tali­zator - http://www.cytaty.info/wiersz/toitakmoja.htm#OF93aWVyc3pfNDMyNTMw :) 

myśl
zebrała 32 fiszki • 5 stycznia 2016, 22:41

by­libyśmy lepsi
może idealni
gdy­by nie krzy­we lustra
 

myśl
zebrała 9 fiszek • 3 stycznia 2016, 23:13

je­den się rodzi lwem in­ny bykiem
a ktoś całe życie jest owsikiem
 

myśl
zebrała 9 fiszek • 2 stycznia 2016, 15:21
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 23:33yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

wczoraj, 23:04yestem sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

wczoraj, 22:59yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]