yestem, teksty ze stycznia 2016 roku

9 tekstów ze stycznia 2016 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

"może" jest bo­jaźli­wym bra­kiem wiary
żyw­cem pog­rze­banej nadziei
 

myśl
zebrała 32 fiszki • 26 stycznia 2016, 19:33

od gwiazd by­wa jaśniejszy
żyjący miłością
ro­baczek świętojański
 

myśl
zebrała 27 fiszek • 19 stycznia 2016, 21:23

choćby mro­zem os­tro wiało
wokół było zim­no biało
pożarłbym cię całą

duszę twą i cud­ne ciało
nag­le w pół pochwy­cił śmiało
pożarłbym cię całą

życie pew­nie by płakało
lecz to jed­nak by się stało
pożarłbym cię całą


i choć kot­ce śmiać się chciało
przy­tuliła myszkę małą
 

myśl
zebrała 21 fiszek • 11 stycznia 2016, 21:08

- cześć
mam na imię Ania i mam 12 lat

- cześć
mam na imię Ba­sia i też mam 12 lat

- Piotruś
na ten tek­st wy­rywałeś mnie 20 lat temu
a już wte­dy byłeś po 40 - tce

- Ech Marian
znów się dałem nab­rać na two­je 12 lat
 

myśl
zebrała 12 fiszek • 10 stycznia 2016, 01:14

było ich trzech
a może nie
je­den był czarny
dru­gi był gejem
kim była trzecia
ja nie wiem
kadzidło
mirra
i to coś na b
a między literkami
już nie wol­no sta­wiać krzyża
na półksiężyc też nie było zgody
wyg­rała gwiaz­da ze wschodu
czerwona

CHRIS­TUS MAN­SIONEM BENEDICAT
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 9 stycznia 2016, 12:55

jes­tem
jak mo­ja ojczyzna
ni­by wszys­tko równe
połowa jest za
ale prze­ciw jest
większa połowa
 

myśl
zebrała 26 fiszek • 6 stycznia 2016, 17:38

niektórzy zazdroszczą
ale by­cie dużym i sil­nym jest przereklamowane
kiedy ktoś rozpęta wojnę
wy­musi pierwszeństwo
czy choćby gołąb nab­rudzi na parapet
bo­li
gdy ser­ca naj­bliższe naszemu
naj­pierw za­dają so­bie pytanie:
- czy to nie je­go wina?Ka­tali­zator - http://www.cytaty.info/wiersz/toitakmoja.htm#OF93aWVyc3pfNDMyNTMw :) 

myśl
zebrała 32 fiszki • 5 stycznia 2016, 21:41

by­libyśmy lepsi
może idealni
gdy­by nie krzy­we lustra
 

myśl
zebrała 9 fiszek • 3 stycznia 2016, 22:13

je­den się rodzi lwem in­ny bykiem
a ktoś całe życie jest owsikiem
 

myśl
zebrała 9 fiszek • 2 stycznia 2016, 14:21
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Rób tyl­ko to co [...]

dzisiaj, 19:31yestem sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

dzisiaj, 17:03yestem sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

dzisiaj, 16:54yestem sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

dzisiaj, 16:53yestem sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

dzisiaj, 16:46yestem sko­men­to­wał tek­st Jest jak jest 

dzisiaj, 16:44yestem sko­men­to­wał tek­st makatka smut­na

dzisiaj, 16:42yestem sko­men­to­wał tek­st Gdybym Cię nie kochała Byłoby [...]

dzisiaj, 16:41yestem sko­men­to­wał tek­st Rób tyl­ko to co [...]

dzisiaj, 16:39yestem sko­men­to­wał tek­st Po słowie można poz­nać, [...]