yestem, teksty ze stycznia 2014 roku

8 tekstów ze stycznia 2014 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

cza­sami drogocennym
a in­nym ra­zem tyl­ko w bucie
jes­teś mi ka­mieniem milowym

dru­gi człowieku
 

myśl
zebrała 17 fiszek • 22 stycznia 2014, 14:37

sta­ra brud­na i chora
piękna
w ślub­nej bieli
 

myśl
zebrała 13 fiszek • 21 stycznia 2014, 06:28

cze­mu w jas­ki­ni ciem­nej mam zgnić
pośród skał zimnych
gdzie serc bi­cia nie ma?
cze­mu ten który kocha kwiat rani
a śmierć życia wy­puścić z łap nie chce?
 

myśl
zebrała 41 fiszek • 20 stycznia 2014, 14:55

jak rzęsa w oku
cząstka mnie
a na świat pat­rzeć nie można
 

myśl
zebrała 31 fiszek • 15 stycznia 2014, 10:56

w ciem­ności
to małe światełka
pro­wadzą za rękę
niewidomych
 

myśl
zebrała 27 fiszek • 13 stycznia 2014, 01:06

niebłogosławionemu
za siódmym morzem
za siódmą górą
na­rodziła się obawa

oba­wa o każdą chwilę
by mogło żyć
by zdro­wie dopisywało
by było szczęśliwe

oba­wa o każdą chwilę
by się nie zabiło
by nie zmar­no­wało zdrowia
by nie skreśliło swo­jego szczęścia

oba­wa aż do końca...
 

myśl
zebrała 11 fiszek • 12 stycznia 2014, 19:28

los zno­wu je kopnął
uderzyło w dru­gie
po­dob­nie kamienne
zais­krzyło pomiędzy

zim­ny wiatr zga­sił płomyk nieśmiały 

myśl
zebrała 12 fiszek • 10 stycznia 2014, 12:36

w la­biryn­cie kłamstw
strach gu­bi wiarę w prostą drogę
do prawdy 

myśl
zebrała 23 fiszki • 6 stycznia 2014, 22:32
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 22:19yestem sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Wieszanie

wczoraj, 22:02yestem sko­men­to­wał tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 22:01yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

wczoraj, 21:48yestem sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

wczoraj, 21:47yestem sko­men­to­wał tek­st Życie to tyl­ko miej­sce [...]

wczoraj, 21:18yestem sko­men­to­wał tek­st Samotność w sieci. Po­myślał pająk [...]

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

przedwczoraj, 23:57yestem sko­men­to­wał tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

przedwczoraj, 19:45yestem sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]