yestem, teksty ze stycznia 2013 roku

7 tekstów ze stycznia 2013 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

po­bili się pod sym­bo­lem
o złotą ko­ronę głupoty

wyszar­pał ręce i nogi
nie mógł na to patrzeć
zszedł na ziemię szukać
sen­su swoich narodzin
 

myśl
zebrała 21 fiszek • 18 stycznia 2013, 14:16

mężczyźni łat­wiej wierzą w różowe
ko­biety - w czarne
 

myśl
zebrała 18 fiszek • 15 stycznia 2013, 18:04

chłodzi roz­gorączko­waną głowę
koi ból i ob­my­wa kurz codzienny
poz­wa­la spoj­rzeć pros­to w oczy
za­rozu­miałemu słońcu
znam ją
piękne i czys­te źródło życia

nic o niej nie wiesz
to ona to­pi twój uśmiech
od­biera siły i nadzieję
krad­nie od­dech ostatni
bo w głowie
ktoś jej zawirował
 

myśl
zebrała 11 fiszek • 14 stycznia 2013, 23:41

sztucznym złotem ośle­pieni roz­deptu­jemy skar­by prawdziwe 

myśl
zebrała 43 fiszki • 8 stycznia 2013, 15:30

- Pa­nie Tom­ku, dlacze­go pan nie wy­kopał te­go dołka pod Kowalskim?

- Pa­nie dy­rek­torze, nie uczo­no mnie ko­pania dołów.

- No­wak po­radził so­bie z tym za­daniem zna­komi­cie. Ro­zumie pan, że nie możemy
zat­rudniać kogoś,
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 19 fiszek • 6 stycznia 2013, 15:06

pożarło matkę z pępowiną
niemowlę nienasycone
wys­sało mle­ko i krew
a w głowie urządziło szalet

po­zos­ta­wiona w przechowalni
dla be­zużytecznych żywicieli
pat­rzy z radością
jak pa­sożyt ukochany
poluje

na nową ofiarę...
 

myśl
zebrała 14 fiszek • 5 stycznia 2013, 10:39

ka­wa prawdziwa

miała już nie ro­nić łez
nie przej­mo­wać się pracą
roz­sy­pującym się domem
prob­le­mami z dziećmi
ja­dem z ust i oczu głupców
ko­lej­nym niemężczyzną życia
pus­tką w lodówce i lodówką w sercu
hiena­mi cze­kający­mi na potknięcie
by uk­raść os­tatni uśmiech
cze­kała gotowa
rzu­ciła na­wet palenie

znów zos­tała oszukana
ja­kiś kon­cern sa­mocho­dowy ich przekupił
i odwołali
koniec
 

myśl
zebrała 13 fiszek • 4 stycznia 2013, 12:24
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 23:33yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

wczoraj, 23:04yestem sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

wczoraj, 22:59yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]