yestem, teksty ze stycznia 2012 roku

5 tekstów ze stycznia 2012 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

Pot­knęła się i przewróciła...
Nie życzyłem jej źle,
ale to cud,
że na jej drodze leżało
mo­je przy­marznięte
serce
 

myśl
zebrała 55 fiszek • 29 stycznia 2012, 12:37

Tańcem zmęczo­ny usiadłem
na środ­ku skrzyżowania.
Róża w zębach zwiędła bez wody.
Sam
w tym ob­cym kraju...
 

myśl
zebrała 36 fiszek • 28 stycznia 2012, 23:34

I nie jest żad­nym wa­riatem ten,
który in­nych od­mien­ność nor­malną czyni
 

myśl
zebrała 58 fiszek • 7 stycznia 2012, 12:16

Tyl­ko ser­ca z plas­ti­ku są bez blizn.

*****
Dla Mat­ki ( ~giuliet­ki ) 

aforyzm
zebrał 172 fiszki • 5 stycznia 2012, 19:14

Odeszła, zab­rała wszys­tkie oszczędności,
wyb­rała życie bez kłopotów...
Czy byłem zbyt dob­rym, czy zbyt złym mężczyzną?
Nie, córka nie po­maga, nie wziąłbym krom­ki chleba
ku­pionej za pieniądze za­robione w ta­ki sposób...
Syn? Zos­tało mu jeszcze siedem lat
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 27 fiszek • 3 stycznia 2012, 00:01
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Rób tyl­ko to co [...]

dzisiaj, 19:31yestem sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

dzisiaj, 17:03yestem sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

dzisiaj, 16:54yestem sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

dzisiaj, 16:53yestem sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

dzisiaj, 16:46yestem sko­men­to­wał tek­st Jest jak jest 

dzisiaj, 16:44yestem sko­men­to­wał tek­st makatka smut­na

dzisiaj, 16:42yestem sko­men­to­wał tek­st Gdybym Cię nie kochała Byłoby [...]

dzisiaj, 16:41yestem sko­men­to­wał tek­st Rób tyl­ko to co [...]

dzisiaj, 16:39yestem sko­men­to­wał tek­st Po słowie można poz­nać, [...]