yestem, teksty ze stycznia 2012 roku

5 tekstów ze stycznia 2012 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

Pot­knęła się i przewróciła...
Nie życzyłem jej źle,
ale to cud,
że na jej drodze leżało
mo­je przy­marznięte
serce
 

myśl
zebrała 55 fiszek • 29 stycznia 2012, 13:37

Tańcem zmęczo­ny usiadłem
na środ­ku skrzyżowania.
Róża w zębach zwiędła bez wody.
Sam
w tym ob­cym kraju...
 

myśl
zebrała 36 fiszek • 29 stycznia 2012, 00:34

I nie jest żad­nym wa­riatem ten,
który in­nych od­mien­ność nor­malną czyni
 

myśl
zebrała 58 fiszek • 7 stycznia 2012, 13:16

Tyl­ko ser­ca z plas­ti­ku są bez blizn.

*****
Dla Mat­ki ( ~giuliet­ki ) 

aforyzm
zebrał 172 fiszki • 5 stycznia 2012, 20:14

Odeszła, zab­rała wszys­tkie oszczędności,
wyb­rała życie bez kłopotów...
Czy byłem zbyt dob­rym, czy zbyt złym mężczyzną?
Nie, córka nie po­maga, nie wziąłbym krom­ki chleba
ku­pionej za pieniądze za­robione w ta­ki sposób...
Syn? Zos­tało mu jeszcze siedem lat
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 27 fiszek • 3 stycznia 2012, 01:01
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 23:33yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

wczoraj, 23:04yestem sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

wczoraj, 22:59yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]