yestem, teksty ze stycznia 2011 roku

16 tekstów ze stycznia 2011 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

To nie przy­jaciel bi­je bra­wa i przy­taku­je wszys­tkim twoim słowom. To... nieprzyjaciel 

aforyzm
zebrał 147 fiszek • 30 stycznia 2011, 22:20

Dru­ga połówko, bez ciebie nie is­tnieję na­wet w połowie 

myśl
zebrała 65 fiszek • 28 stycznia 2011, 23:32

- Pragnę cię! - ktoś po­myślał... - Źle mi bez ciebie - jęknęło in­ne ser­ce... - Chcę być przy to­bie - ko­muś za­majaczyło... - Kochaj mnie - za­marzyło jeszcze in­ne ser­ce... - Nud­no, gdy cię nie ma - przem­knęło w od­da­li...
A wszys­cy kłamią mówiąc:
- KOCHAM CIĘ...
 

myśl
zebrała 26 fiszek • 27 stycznia 2011, 13:29

Za­wisła w po­wiet­rzu, z gracją zro­biła pi­ruet, ukłon w le­wo, w pra­wo, znów do góry i de­likat­nie usiadła...
- Cóż tak podzi­wiasz? To prze­cież zwykła to­reb­ka fo­liowa na wietrze
 

myśl
zebrała 36 fiszek • 26 stycznia 2011, 22:13

Jak wiele ba­gien jeszcze prze­de mną, ile czys­tych stru­mieni poz­wo­li mi ob­myć ubłoco­ne nogi? 

myśl
zebrała 28 fiszek • 24 stycznia 2011, 21:31

Ciem­no­sine niebo, ciężkie i mar­twe po­wiet­rze, tyl­ko złość błys­ka. Spadła pier­wsza krop­la... na policzek 

myśl
zebrała 38 fiszek • 23 stycznia 2011, 19:28

Masz tu parę rąk, dwie no­gi i dwo­je uszu. Dam ci jeszcze parę oczu i ser­ce, jak mo­je. O zachłan­na is­to­to! Dam jed­no i tak, będzie ci mało, lecz o dru­gie będziesz mu­siał toczyć boje. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 22 stycznia 2011, 20:25

Piękny kwiat, wa­bi za­pachem mo­tyle... Cóż z te­go, sko­ro chwast? 

myśl
zebrała 27 fiszek • 21 stycznia 2011, 02:02

Niebo ru­miane się tu­li do ziemi stroj­nej ziele­nią, słowik szu­ka nat­chnienia przy świer­szczy per­kusji i dom, w którym wios­na roz­kwi­ta w każdej se­kun­dzie cza­su. Kto wy­myślił, że ma być ok­ropny i straszny? Ja tak widzę ko­niec świata.

Jed­ne­mu smut­ne­mu sercu.
 

myśl
zebrała 27 fiszek • 19 stycznia 2011, 01:59

Na jałowej ziemi wyrósł piękny, ko­loro­wy, pachnący kwiat. Zak­witł na chwilę, spec­jalnie dla mnie. Tak wiele tra­cimy bez­sensow­nie go­niąc wiatr. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 18 stycznia 2011, 10:42
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 22:19yestem sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Wieszanie

wczoraj, 22:02yestem sko­men­to­wał tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 22:01yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

wczoraj, 21:48yestem sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

wczoraj, 21:47yestem sko­men­to­wał tek­st Życie to tyl­ko miej­sce [...]

wczoraj, 21:18yestem sko­men­to­wał tek­st Samotność w sieci. Po­myślał pająk [...]

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

przedwczoraj, 23:57yestem sko­men­to­wał tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

przedwczoraj, 19:45yestem sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]