yestem, teksty z sierpnia 2018 roku

2 teksty z sier­pnia 2018 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

za­wiła wiel­kość względności
z wiel­kim hu­kiem spa­dają najmniejsi
ci wiel­cy od­chodzą na palcach
bez fan­far i sztuczności ogni
w zapomnieniu
o wodzie i chłodzie
i tyl­ko wiatr czasu
nie­chcący odkrywa
bez­cennie be­zimien­ne kości
dla jed­nej słonej kropli
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 sierpnia 2018, 09:52

nie py­taj dlacze­go ta­kie ciepłe przy brzegu...
skon­denso­wany bez­wstyd wa­leni udu­siłby się we włas­nym fetorze
gdy­by nie fa­le i zba­wien­na mor­ska bryza
 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 sierpnia 2018, 10:04
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 19:51yestem sko­men­to­wał tek­st Ludzie, którzy zaz­wyczaj pra­cują [...]

wczoraj, 19:50yestem sko­men­to­wał tek­st Albo nau­czy­my się pa­nować [...]

wczoraj, 19:45yestem sko­men­to­wał tek­st człowiek, który twier­dzi, że [...]

wczoraj, 19:43yestem sko­men­to­wał tek­st chyba naj­smut­niej­si są ci którzy [...]

wczoraj, 19:41yestem sko­men­to­wał tek­st Albo nau­czy­my się pa­nować [...]

wczoraj, 19:39yestem sko­men­to­wał tek­st Dopóki trzy­masz mnie za [...]

wczoraj, 19:37yestem sko­men­to­wał tek­st Reca he­ca koło pieca [...]

wczoraj, 17:16yestem sko­men­to­wał tek­st Dopóki trzy­masz mnie za [...]

wczoraj, 17:15yestem sko­men­to­wał tek­st Bycie dob­rym nie wno­si [...]

wczoraj, 17:13yestem sko­men­to­wał tek­st Polityka jest jak re­ligia.Tu [...]