yestem, teksty z sierpnia 2016 roku

5 tekstów z sier­pnia 2016 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

pod czar­nych słońc po­piołem zimnym
wśród ludzi bez serc i bez twarzy
myślę o świecie całkiem innym
tak mi się baj­ka cza­sem marzy
 

myśl
zebrała 28 fiszek • 27 sierpnia 2016, 19:50

nas­to­let­nia ja­zyd­ka
której mar­twe oczy nie chcą mówić

młoda dziewczyna
która drży ze strachu
gdy słyszy słowo "ojciec"

star­sza pani
której sy­na ska­zali bez wi­ny na śmierć

nie mogą zrozumieć
jak można sprze­dawać własne

dziewictwo
 

myśl
zebrała 15 fiszek • 23 sierpnia 2016, 21:46

cza­sami ludzka twórczość wygląda
jak zma­sowa­ny atak klonów-zombie
strze­lających se­riami bezmyśli
 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 sierpnia 2016, 02:47

wdzięk przyżeg­lo­wał na pa­zia skrzydłach
ser­ce za­led­wie musnął bez litości
i uciekł po­zos­ta­wiając słony cień
wstał no­wy sza­ry dzień
 

myśl
zebrała 17 fiszek • 19 sierpnia 2016, 01:56

roz­pa­sanie wśród pas­terzy jest passé 

myśl
zebrała 16 fiszek • 1 sierpnia 2016, 22:23
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 23:33yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

wczoraj, 23:04yestem sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

wczoraj, 22:59yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]