yestem, teksty z sierpnia 2015 roku

12 tekstów z sier­pnia 2015 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

za­pom­niał o róży
książę duży
 

myśl
zebrała 33 fiszki • 30 sierpnia 2015, 16:59

uciekł z fałszy­wymi dokumentami
sam czy ktoś mu pomógł?
uciekł do szpitala
sam czy ktoś mu pomógł?
uciekł na zawsze
sam czy ktoś mu pomógł?

musiał
a tak kochał dzieci...
 

myśl
zebrała 15 fiszek • 29 sierpnia 2015, 23:12

tłum to tyl­ko tłum... i aż tłum
naj­większych zbrod­ni do­konują ma­li zbrod­nia­rze
ręko­ma tłumu...
 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 sierpnia 2015, 01:33

wie­czor­na prze­jażdżka rowerem
uczy podzi­wiania zachodów słońca
z zam­knięty­mi ustami

es­kadra ko­marów niewy­rafi­nowa­nym daniem
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 25 sierpnia 2015, 01:27

kochał dom rodzinny
starą jabłoń
te sa­me meb­le od lat
te sa­me pęknięte ściany
rzekę płynącą a jed­nak niezmienną
tamtą dziewczynę

którą ktoś mu podmienił

tyl­ko sąsiad niepotrzebnie
zmieniał co ro­ku samochód
i ku­pował ko­lej­ny telefon

kochała zmiany
no­we buty
no­wa torebka
no­wa bluzeczka
no­we firanki
no­we wrażenia z wakacji

tyl­ko to wred­ne lus­tro
i on
 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 sierpnia 2015, 22:17

ster­ta brudu
pożyw­ka dla grzybów
sied­lisko bak­te­rii i wirusów
żywa spiżar­nia dla ko­marów kleszczy roztoczy
i wszel­kiego in­ne­go robactwa

mu­siała za tym stać ja­kaś siła
NIECZYSTA
sko­ro miłość ko­goś ta­kiego wybrała
 

myśl
zebrała 8 fiszek • 15 sierpnia 2015, 01:52

próbu­jemy oszukać
że już nam wolno
a potem
że jeszcze możemy
przy­myka oko na naszą głupotę
ale czy można oszukać
sta­rego doktora?
 

myśl
zebrała 38 fiszek • 13 sierpnia 2015, 18:51

***stokrotka***

jej pier­wszym był ojczym
a może któryś z pi­janych "wujków" mamy
uro­da to wiel­ki dar
nie zna się głodu
a cza­sem parę groszy wpadnie

uczył się gdy in­ni gra­li w piłkę
uczył się gdy pi­li piwo
gdy poz­na­wali kolejne
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 36 fiszek • 12 sierpnia 2015, 00:34

świat zam­knięty w czte­rech oczach 

myśl
zebrała 49 fiszek • 10 sierpnia 2015, 01:58

miłość i niena­wiść mie­szkają w tej sa­mej klatce 

myśl
zebrała 15 fiszek • 7 sierpnia 2015, 02:03
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 23:33yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

wczoraj, 23:04yestem sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

wczoraj, 22:59yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]