yestem, teksty z sierpnia 2015 roku

12 tekstów z sier­pnia 2015 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

za­pom­niał o róży
książę duży
 

myśl
zebrała 33 fiszki • 30 sierpnia 2015, 14:59

uciekł z fałszy­wymi dokumentami
sam czy ktoś mu pomógł?
uciekł do szpitala
sam czy ktoś mu pomógł?
uciekł na zawsze
sam czy ktoś mu pomógł?

musiał
a tak kochał dzieci...
 

myśl
zebrała 15 fiszek • 29 sierpnia 2015, 21:12

tłum to tyl­ko tłum... i aż tłum
naj­większych zbrod­ni do­konują ma­li zbrod­nia­rze
ręko­ma tłumu...
 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 sierpnia 2015, 23:33

wie­czor­na prze­jażdżka rowerem
uczy podzi­wiania zachodów słońca
z zam­knięty­mi ustami

es­kadra ko­marów niewy­rafi­nowa­nym daniem
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 sierpnia 2015, 23:27

kochał dom rodzinny
starą jabłoń
te sa­me meb­le od lat
te sa­me pęknięte ściany
rzekę płynącą a jed­nak niezmienną
tamtą dziewczynę

którą ktoś mu podmienił

tyl­ko sąsiad niepotrzebnie
zmieniał co ro­ku samochód
i ku­pował ko­lej­ny telefon

kochała zmiany
no­we buty
no­wa torebka
no­wa bluzeczka
no­we firanki
no­we wrażenia z wakacji

tyl­ko to wred­ne lus­tro
i on
 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 sierpnia 2015, 20:17

ster­ta brudu
pożyw­ka dla grzybów
sied­lisko bak­te­rii i wirusów
żywa spiżar­nia dla ko­marów kleszczy roztoczy
i wszel­kiego in­ne­go robactwa

mu­siała za tym stać ja­kaś siła
NIECZYSTA
sko­ro miłość ko­goś ta­kiego wybrała
 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 sierpnia 2015, 23:52

próbu­jemy oszukać
że już nam wolno
a potem
że jeszcze możemy
przy­myka oko na naszą głupotę
ale czy można oszukać
sta­rego doktora?
 

myśl
zebrała 38 fiszek • 13 sierpnia 2015, 16:51

***stokrotka***

jej pier­wszym był ojczym
a może któryś z pi­janych "wujków" mamy
uro­da to wiel­ki dar
nie zna się głodu
a cza­sem parę groszy wpadnie

uczył się gdy in­ni gra­li w piłkę
uczył się gdy pi­li piwo
gdy poz­na­wali kolejne
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 36 fiszek • 11 sierpnia 2015, 22:34

świat zam­knięty w czte­rech oczach 

myśl
zebrała 49 fiszek • 9 sierpnia 2015, 23:58

miłość i niena­wiść mie­szkają w tej sa­mej klatce 

myśl
zebrała 15 fiszek • 7 sierpnia 2015, 00:03
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 08:20onejka sko­men­to­wał tek­st dlaczego świat tak bo­gaty nie [...]

dzisiaj, 00:55yestem sko­men­to­wał tek­st miłość

dzisiaj, 00:53yestem sko­men­to­wał tek­st Tomaszowi*** Po dniu który ok­radł [...]

dzisiaj, 00:51yestem sko­men­to­wał tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]

wczoraj, 19:48yestem sko­men­to­wał tek­st Wyszłam tydzień te­mu Za mąż [...]

wczoraj, 19:33yestem sko­men­to­wał tek­st Zapatrzeni w sa­mych siebie, [...]

wczoraj, 19:32yestem sko­men­to­wał tek­st Ceń chwilę,którą nie mu­sisz [...]

wczoraj, 19:30yestem sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

wczoraj, 19:28yestem sko­men­to­wał tek­st Deszcz może być niewin­ny [...]

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]