yestem, teksty z sierpnia 2014 roku

3 teksty z sier­pnia 2014 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

uj­rzał uśmiech dziewczyny
i znicz olim­pij­ski og­niem z nieba zapłonął
ruszyły ryd­wa­ny og­nia po­konując wszys­tkie bestie
zdo­bywając szczyt świata ura­tował ziemię i gwiazdy
a śmierć prze­gonił w zaświaty

wtem oc­knął się za ra­mię szarpany
- wszys­tko w porządku?
py­tałam pa­na która godzina
 

myśl
zebrała 33 fiszki • 22 sierpnia 2014, 23:12

lo­kowa­nie produktu

roz­deptały w wejściu nauczyciela
je­go oj­ciec w za­pom­nianym kącie stał zakurzony
lo­ki pop­ra­wiały niosąc ob­raz cu­dow­ny by god­nie wyglądać
przy prze­naj­czys­tszej panience
a może tyl­ko po to by ich nikt nie wziął na języki
a on
on cie­szył się że jest ich aż tyle
i że dusz ry­nek odebrał
zakurzonemu
 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 sierpnia 2014, 19:54

przyszły dzieci zwa­bione przy­godą i siłą
zab­rały mu dom i całą rodzinę
bo bóg ich tak chciał

położył ka­rabin na tru­pach swych dzieci
i roz­strze­lał uśmie­chy bezczelne
za­bił wszys­tko żywe... oprócz
oprócz ich boga
bo on teraz
je­go bo­giem się stał
 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 sierpnia 2014, 10:56
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 22:30yestem sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.  

wczoraj, 22:23yestem sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

wczoraj, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

wczoraj, 22:06yestem sko­men­to­wał tek­st Siedzi obok mnie w [...]

wczoraj, 22:04yestem sko­men­to­wał tek­st Wiersze ba­dam z no­sem [...]

wczoraj, 22:02yestem sko­men­to­wał tek­st początkiem jest mat­ka, końcem [...]

wczoraj, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

wczoraj, 21:57yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuj swój uśmiech. Nie [...]

wczoraj, 21:55yestem sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.  

wczoraj, 21:53yestem sko­men­to­wał tek­st Jeszcze kil­ka m-cy i [...]