yestem, teksty z sierpnia 2013 roku

8 tekstów z sier­pnia 2013 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

w środę pod krwawą księżyca połową
za­mor­do­wano ge­kony niewinne
bo tłus­tej pokój się nie podobał
i strach przed gryzącym krwiopijcą
mniej­szy był od głupoty
choć czer­wienią piach nasączony
nie przes­tała roz­brzmiewać muzyka
tańczą śle­pi z głuchymi
do za­bawy pchają bez­myślnych

ja­koś śpiewać nie pot­ra­fię wraz z nimi
w ciszę nur­kuję chłonąc piękno ginące
słona wo­da krop­le bez­silności ukrywa
 

myśl
zebrała 14 fiszek • 30 sierpnia 2013, 12:59

wielu na nią wchodzi bez szacunku
z brud­ny­mi buciorami
narze­kają że mog­li wyb­rać lepiej
plują na nią
wi­nią za swo­je błędy

a prze­cież to ona ich prowadzi
jak śle­pe dzieci za rękę
by nie zbłądzili
 

myśl
zebrała 12 fiszek • 29 sierpnia 2013, 13:05

bez­tros­ko ćwier­kają wróble
w brud­nych włosach gniaz­do uwiły
na słońcem spa­lonym no­sie usiadł motyl
ko­mar chciał się na­pić krwi zepsutej
ale wpadł w pajęczynę pod pachą drugiego
mrówki niemądre tar­moszą dru­gie śniada­nie do lufy
na za­kurzo­nym ra­mieniu usiadł gołąb
bru­das zwykły a nie sym­bol pokoju

po­wiał wiatr i zas­krzy­piały zar­dze­wiałe kości
z hu­kiem wys­trzałów pękają wys­chnięte gałki
ale żaden nie mrugnie
pal­ce om­szałe trzeszczą na spustach

stoją dwa strachy w raj­skim ogrodzie
póki żaden nie wpadł w panikę
 

myśl
zebrała 13 fiszek • 28 sierpnia 2013, 14:29

rekord

lód na dnie szklan­ki w og­niu z nieba
we­sołe dzieci w pob­liskich gli­nian­kach
pod par­kową ławką w al­ko­holu miły pan
roz­ba­wiona młodzież w mor­skich falach
we łzach dziew­czy­na bo był draniem
w długach nieza­możni ludzie
w prześlicznych wro­tach duszy chłopak
sza­ry człowiek w tłumie
grosz śmie­szny w morzu potrzeb
w po­cie i krwi ludzie obok
we włas­nych kłam­stwach karłowa­te serca
czer­wo­na opa­leniz­na zachodzące­go słońca w jeziorze
w codzien­ności cichy ser­ca głos
 

myśl
zebrała 19 fiszek • 8 sierpnia 2013, 12:31

niewias­to bez imienia
nie boisz się ka­ry straszliwej?
dlacze­go oglądasz się (za innymi)?

bo ty stoisz jak słup soli
 

myśl
zebrała 15 fiszek • 7 sierpnia 2013, 11:32

(u)bój ostatni


codzien­nie od­biera cudzym dzieciom obiadu połowę
wy­pija pół krwi krad­nie im nadzieję i kieszonkowe

przez naród wybrany

a co jeśli ry­tual­nie ukat­ru­pią świętą krowę?...
 

myśl
zebrała 13 fiszek • 4 sierpnia 2013, 12:58

nie był pierwszy
tra­fiała wyłącznie na tych złych
słyszała że to wariat
że więcej ludzi zabił
niż spłodził
nie bała się
leżała obok i liczyła
na cud

leżał obok
bo­hater - misjonarz
które­go bała się śmierć
w mgnieniu oka pot­ra­fił ro­zeb­rać broń
ale bał się dot­knąć ciała kobiety
tyl­ko księżyc wiedział
że była pierwsza

chwy­ciła je­go dłoń
i zapłonęło im słońce
w środ­ku nocy
 

myśl
zebrała 16 fiszek • 2 sierpnia 2013, 14:29

za ko­loro­wymi po­wieka­mi cho­wa oczy
czy to lęk wysokości
czy może strach przed prawdą
wszys­tkie zmysły dały się oszukać
wsta­je mniej bar­wna rzeczywistość
codzien­ny gwar
za­pach kawy
słońcem wycza­rowa­ne kolory
dlacze­go boi się uszczypnąć
czy to nadzieja tam­tej nieprawdy
czy może strach przed jeszcze ciem­niej­szą prawdą
łyk ka­wy
pluszo­wy zwie­rzak wy­daje się bar­dziej żywy
od mar­twych dłoni
które nie miały dokąd wracać
dziw­nie patrzy
czy to znów nieprawda...
 

myśl
zebrała 18 fiszek • 1 sierpnia 2013, 13:24
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 23:33yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

wczoraj, 23:04yestem sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

wczoraj, 22:59yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]