yestem, teksty z sierpnia 2012 roku

14 tekstów z sier­pnia 2012 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

Ubo­gi, lecz szcze­ry brat róż-arystokratek.
Bratek.
 

myśl
zebrała 19 fiszek • 31 sierpnia 2012, 20:22

krop­la­mi łez płynie
ka­pie jak z zep­su­tego kranu
cza­sami le­je się strumieniem
aż coś lub ktoś da nam szansę nową
na łbie stawiając
klep­sydrę naszych słonych dni
 

myśl
zebrała 26 fiszek • 30 sierpnia 2012, 02:19

za­kocha­ni bez pamięci

Wpad­li na siebie w cias­nym przejściu
zapłonęły oczy a ser­ca tu­lić się zaczęły
przez chwilę w do­mu z ra­mion za­pom­nieli o wszystkim
umówi­li się na kawę

przy­pom­niała so­bie o tamtym
nie chciała pa­miętać ko­lej­ne­go bólu

nocą przyszedł pod­stępny da­nych złodziej
zab­rał mu na­wet nazwisko

roz­biła się fi­liżan­ka ka­wy nie­chcianej
o twardą sko­rupę niepamięci
 

myśl
zebrała 22 fiszki • 29 sierpnia 2012, 14:55

wyr­wałem różową
kiczo­watą strzałę
krew trys­ka miarowo...
uto­pię w czer­wieni te­go gru­bego ge­ja z łukiem
w ciebie miał tra­fić
ofer­ma
ja pos­trze­lony już od dawna
yestem
 

myśl
zebrała 30 fiszek • 23 sierpnia 2012, 14:54

wyr­wa­li spać nie dający ząb
za­miast wy­leczyć stan zapalny
te­raz wiodą dos­tatnie, próżnia­cze nibyżycie
bez sumienia
 

myśl
zebrała 23 fiszki • 21 sierpnia 2012, 14:35

jest dość czer­ni w życiu by oczy na czar­no za­malo­wywać motylom...


D. - Mat­ce chrzes­tnej tej mys­li :) 

myśl
zebrała 18 fiszek • 20 sierpnia 2012, 17:06

całe życie kpi­li z niego
do­kucza­li mu
wyśmiewa­li wa­dy duszy i ciała...

in­ni zapłaci­li za służal­czość robakowi
w swo­je pięć mi­nut la­ta upokorzeń
usiłuje nad­ro­bić
dep­cząc mrówki i kąsając drapieżniki
tak pragnął być wiel­kim robalem
że poświęcił wszys­tko dla marnej
zemsty
minęło pięć minut
pokąsa­ni przyszli po niego
zadławił się własną krwią i wymiocinami
a oczy z prze­rażenia mu pękły

małe ro­baki poz­bierały brud­ne monety
nie zos­tało nic więcej...
 

myśl
zebrała 17 fiszek • 17 sierpnia 2012, 11:57

co?
co?
co?
...
złotą farbą można pomalować
oczy niemądre oszukać

ale za­pach pozostanie
 

myśl
zebrała 14 fiszek • 17 sierpnia 2012, 00:04

oczy miłe uśmiech żabie szcze­ry posłały
i niemądra księżniczkę w so­bie uj­rzała zaklętą
w pychę ob­rosła i głupców pochlebstwa
do sta­rości ma­giczne­go po­całun­ku szukając
lecz stro­nili od niej po­ten­cjal­ni śmiałkowie
nie uro­dy to wi­na lecz ser­ca zimnego
że przez la­ta nie od­mienił nikt płaza
aż roz­jechał ją ciągnik pi­jane­go rolnika
i nikt nie wie czy krew w niej błękit­na płynęła
 

myśl
zebrała 18 fiszek • 14 sierpnia 2012, 10:28

oszu­kał psa zmysły che­mią i kotkę wiosną otumanił
dla żartu?
od zaw­sze ich ciągnie do siebie i od zaw­sze żyją
jak pies z kotem...
 

myśl
zebrała 16 fiszek • 13 sierpnia 2012, 17:05
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 23:33yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

wczoraj, 23:04yestem sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

wczoraj, 22:59yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]