yestem, teksty z sierpnia 2011 roku

16 tekstów z sier­pnia 2011 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

Ka­pitan do­pija os­tatnią butelkę.
Ktoś in­ny pis­ma bez­cenne ra­tuje.
Dziew­czy­na wy­biera naj­lep­sze ubrania.
Miły pan cho­wa pieniądze swo­je i nieswoje.
Ktoś z wrzas­kiem już skoczył w nieznane...

- Chodź do mnie na ręce, ser­ce usmarkane.
Czy­jeś ty? Nieważne, nie płacz już.
Ra­zem dopłyniemy ja­koś na początek świata.
 

myśl
zebrała 24 fiszki • 28 sierpnia 2011, 00:09

Na jed­nym ko­le prze­jechał wśród ludzi.
Dziew­czy­na ze strachu na­wet nic nie widziała.
Jej mat­ka ja­dem pluła zer­kając, czy bu­ty ma całe.
Dwaj młodzi podzi­wiali mo­tocykl, choć na gor­szym już wkrótce po­jadą do nieba.
Tyl­ko sta­ry pi­jak poz­dro­wił uśmie­chem chłopaka.
Młodość so­bie przy­pom­niał? Nie mógł prze­cież wie­dzieć, kto na niego cze­ka tuż za zakrętem...
 

myśl
zebrała 18 fiszek • 27 sierpnia 2011, 23:15

Jak szcze­rozłote mlecze z za­nied­ba­nego trawnika,
jak świętą drzazgę - re­lik­wię ze zmęczo­nej stopy,
jak zieloną natkę nadziei spo­między pożółkłych zębów czasu...

próbuję nieudol­nie cię wydłubać z serca.
 

myśl
zebrała 25 fiszek • 26 sierpnia 2011, 23:39

Wokół gwar, wrzask, straszny harmider.
Cze­kam w skupieniu.
Bieg­niesz do mnie mus­kając źdźbła zielone,
co­raz bliżej i bliżej.
Tym ra­zem nie puszczę.
Wy­ciągam ręce...

Kopnęłaś... mo­je serce
 

myśl
zebrała 33 fiszki • 22 sierpnia 2011, 16:19

Pośród za­pachów la­su i w zgiełku ulicy,
Wple­cioną w tęczę i w ciszę nocy
ktoś mi cię przekłada, stro­na po stro­nie w mo­jej księdze,
ususzo­na miłości.
 

myśl
zebrała 27 fiszek • 21 sierpnia 2011, 18:33

Nie pa­miętam, kiedy os­tatnio jadłem.
Pus­ty por­tfel uk­radł naj­lep­szy przyjaciel.
Ktoś potrącił mnie spoj­rze­niem, chce mi pomóc?
Pod­chodzi do mnie ład­nie ub­ra­ny, wyu­czo­ny uśmiech i mówi:
- Okaz­ja. Mam do sprze­dania po re­wela­cyj­nej ce­nie... matkę.
 

myśl
zebrała 28 fiszek • 20 sierpnia 2011, 06:16

Podzi­wiasz miecz,
zgrabną ręko­jeść, szlachetną stal, bo­gate zdobienia.
Ja nie mogę,
niewin­na krew na nim jest dla mnie nie do zniesienia.
 

myśl
zebrała 35 fiszek • 19 sierpnia 2011, 08:55

Usiadł na chwilę zmęczo­ny ognianiesieniem.
Chma­ra dzięciołów ob­siadła mu głowę.
Wie­czo­rem od­le­ciały, jak bom­bowce lecące na... misję.
Uj­rzał jas­ność i myśl ta­ka zaświ­tała mu w głowie:
- Piep­rzyć ludzi, te­raz so­bie zapalę...
 

myśl
zebrała 26 fiszek • 18 sierpnia 2011, 09:25

Za sied­mioma ni­cościami, gdzie nie ma już nic
W ciszy tak przyk­rej, jak sa­ma samotność
Mrużę bez tchu oczy po­rażone ciemnością

Wy­piłaś mi os­tatni łyk z pus­tej szklanki...
 

myśl
zebrała 29 fiszek • 16 sierpnia 2011, 11:57

Dlacze­go milczysz?
Miałaś być ze mną na złe i dob­re.
Uśmie­chem tu­lić sprag­nione oczy.
Miałaś mi słońce ra­no zapalać.
I po­całun­kiem budzić do życia.

Dlacze­go milczysz?
Wo­lisz już dzi­siaj słowem nie szastać?
Praw­da i tak prze­cież cza­su nie cofnie.
On dać mógł więcej, jes­teś szczęśliwa?
Mogłaś tak całkiem o mnie zapomnieć?

Dlacze­go milczysz?
Po­wiedz cichut­ko choć głupie ŻEGNAJ
Tak, by nie słyszał, że do mnie mówisz.
Deszcz tyl­ko dzwo­ni o płat­ki róży
i ga­si znicze zbyt niecierpliwie.
 

myśl
zebrała 21 fiszek • 15 sierpnia 2011, 01:05
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Rób tyl­ko to co [...]

dzisiaj, 19:31yestem sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

dzisiaj, 17:03yestem sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

dzisiaj, 16:54yestem sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

dzisiaj, 16:53yestem sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

dzisiaj, 16:46yestem sko­men­to­wał tek­st Jest jak jest 

dzisiaj, 16:44yestem sko­men­to­wał tek­st makatka smut­na

dzisiaj, 16:42yestem sko­men­to­wał tek­st Gdybym Cię nie kochała Byłoby [...]

dzisiaj, 16:41yestem sko­men­to­wał tek­st Rób tyl­ko to co [...]

dzisiaj, 16:39yestem sko­men­to­wał tek­st Po słowie można poz­nać, [...]