yestem, teksty z sierpnia 2011 roku, strona 2

16 tekstów z sier­pnia 2011 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

Niena­rodzo­nego za­biło mnie dziecko
z oj­ca mle­kiem wys­sało do sucha.
Zgasła noc, a wiatr to­pił łzy w moim bólu.
Sam już nie wiem, jak le­piej powiedzieć:
- Nie rób tak, bo cię kocham?
Czy
- Zrób tak, to łeb ci odstrzelę?...
 

myśl
zebrała 15 fiszek • 14 sierpnia 2011, 02:51

Skrzyżowały się ich jas­ne spoj­rze­nia,
gorące uczu­cie por­wało ser­ca szlachetne.
Zat­rzy­mani do wyjaśnienia:
król tej mrocznej uli­cy i księżniczka z ga­lerii handlowej...
 

myśl
zebrała 22 fiszki • 10 sierpnia 2011, 13:37

Co z te­go, że po wodzie chodzić mogę
i góry prze­nosić bez trudu?
Nie mogę dać ci zdro­wia, choć mam go z zapasem.
Pośpie­sznie to­pię płacz
W najgłębszym ciszy oceanie
I wkładam maskę błazna.
Prze­cież nikt nie mu­si wiedzieć,
że jes­tem naj­bar­dziej zdro­wym tru­pem na świecie...
 

myśl
zebrała 33 fiszki • 8 sierpnia 2011, 02:49

Na pias­ku stóp śla­dy zos­ta­wiam łudząc się,
że ktoś je widział nim fa­la zro­biła swoje.
Musze­lek garść niosę - re­lik­wie przeszłości.
Niektóre piękne, in­ne połama­ne. Są też ta­kie,
w których z szu­mu wychwy­tuję słowa Two­je,
jak­byś przed chwilą mówiła je do mnie...
 

myśl
zebrała 25 fiszek • 7 sierpnia 2011, 12:09

W par­ku dziew­czy­na uśmie­cha się do dziec­ka,
a przed chwilą zro­biła awan­turę ko­muś, kto ją kocha.
Mężczyz­na się do niej uśmie­chnął, cho­ciaż przed chwilą zra­nił ko­goś, kto go kocha.
Tak łat­wo się uśmie­chnąć, a tak trud­no jest żyć z uśmiechem...
 

myśl
zebrała 27 fiszek • 6 sierpnia 2011, 13:55

- Co ty tu­taj ro­bisz? - gorący wiatr za­wołał z oddali.
- W tej bez­kres­nej pus­ty­ni, wśród prze­biegłych szakali
szu­kam tych, którzy kochać jeszcze nie przestali.
 

myśl
zebrała 30 fiszek • 5 sierpnia 2011, 21:58
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 19:49yestem sko­men­to­wał tek­st Zawsze można doszu­kać się [...]

wczoraj, 19:47yestem sko­men­to­wał tek­st I choćby stanął przed [...]

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 01:57yestem sko­men­to­wał tek­st nie zasługu­je na ciebie [...]

wczoraj, 01:55yestem sko­men­to­wał tek­st Dobre uczyn­ki są łat­wiej­sze [...]

wczoraj, 01:17yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 01:17yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 01:11yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

wczoraj, 01:04yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]