yestem, teksty z października 2018 roku

5 tekstów z paździer­ni­ka 2018 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

analizy

z prob­le­mem się zmie­rzyć próbują umysły
a mózg hu­manis­ty tu jest naz­byt ścisły
duchow­ni się głowią czy tak aby można
bo nie był już młody a ona pobożna
i czas nie jest pe­wien czy dzień był czy ranek
a wi­no czy pi­li z kieliszków czy szklanek

i tyl­ko tę wrzawę i zgiełk na ulicach
zakłóca ru­mieniec i błysk w jej źrenicach
 

myśl
zebrała 16 fiszek • 25 października 2018, 23:41

ludzie ma­li rzad­ko się pochylają 

myśl
zebrała 17 fiszek • 21 października 2018, 22:25

mi-nie-das

mówi­li że wredny
fałszy­wa kanalia
że chci­wy i władzy żądny
że świ­nia i złodziej
ban­dy­ta nies­po­tyka­nego kalibru
że kłam­ca i manipulator
sto ra­zy gor­szy od zła samego

za­pytał: - dlaczego?

chciał sreb­rem lecz
złotem im pus­tkę wy­pełnił wszystkiego
 

myśl
zebrała 12 fiszek • 11 października 2018, 17:58

co krok dep­czę mi­liony istnień
od­bieram pożywienie głodnym
zat­ru­wam im po­wiet­rze
wy­pijam wodę
i niszczę wszys­tko wokół
mor­duję by zna­leźć dla siebie miejsce
bezczelnie
bezmyślnie
al­bo z premedytacją
na śmierć

oszu­kuję swo­je sumienie
nie jem futer
nie ubieram się w mięso
nie używam dezodorantów
oszczędzam wodę
cuchnę hipokryzją
 

myśl
zebrała 12 fiszek • 7 października 2018, 12:23

chwi­la jest jed­nos­tką cza­su zbyt krótką by poz­nać człowieka
i w końcu nie wiesz już czy to chwi­la czy człowiek ucieka...
 

myśl
zebrała 15 fiszek • 1 października 2018, 18:50
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 23:33yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

wczoraj, 23:04yestem sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

wczoraj, 22:59yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]