yestem, teksty z października 2016 roku

11 tekstów z paździer­ni­ka 2016 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

ktoś z brodą wszedł do zim­ne­go wnętrza
kroczył pus­tym ko­rytarzem i zer­kał na ob­ce podobizny
niepo­kala­nej ciszy nie zakłócało na­wet echo kroków
sa­mot­na lam­pka os­tatkiem czer­wieni oświecała pajęczynę

wyszedł i pomógł dzieciom ro­bić wycinanki
z dyni
 

myśl
zebrała 36 fiszek • 31 października 2016, 22:08

naj­bar­dziej gorzka i czar­na
gdy pi­ta samotnie
 

myśl
zebrała 42 fiszki • 31 października 2016, 21:34

pośród dymu
mru­gających ogników
prze­mykają cienie naszych bliskich
po­tykają się o wys­tającą kostkę
za­haczają o pomniki
wiatr ga­si im uśmie­chy i zapałki
wspominają
mruczą ja­kieś modlitwy

jut­ro mają swo­je obowiązki
pra­ca szkoła spra­wy w urzędzie
nie wiedzą że to wszys­tko tyl­ko zabawa
dla cza­su zabicia

póki są po dru­giej stronie
życia
 

myśl
zebrała 40 fiszek • 31 października 2016, 00:12

PUN­KT WIDZENIA

- Twier­dzi pan, że zos­tał bru­tal­nie napadnięty?
- Tak, pog­rucho­tał mi pięść le­wym po­liczkiem, a po­tem pop­ra­wił prawym...
 

myśl
zebrała 35 fiszek • 29 października 2016, 23:17

prze­rażające­go pros­tac­twa nie da się us­pra­wied­li­wić
prob­le­mami z prostatą
 

myśl dnia z 26 października 2016 roku
zebrała 58 fiszek • 24 października 2016, 23:03

nie łez diamen­ty są naj­lep­szy­mi przy­jaciółmi kobiety
lecz sen
 

myśl
zebrała 42 fiszki • 21 października 2016, 01:03

uciekał przez park
ale go dopadły
pi­jane wul­garne zaślinione
zro­biły to
poczuł się zbrukany
śmier­dzący
jak brud­na szma­ta którą mył podłogę
może nie było to aż tak straszne
jak kiedy w cza­sie woj­ny gwałciły dziadka
jak po­tem w ce­li gwałciły
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 32 fiszki • 16 października 2016, 22:34

głupo­ta - mor­der­ca świata
nie ura­tu­je go od zagłady
na­wet po tru­pach chci­wości i żądzy władzy
 

myśl
zebrała 20 fiszek • 10 października 2016, 00:14

za siódmym może
bag­na­mi siedmioma
za sied­mioma wysypiskami
w krainie biedą płynącej
mie­szkał wieśniak ubogi

królew­na której majątek
był tak sa­mo ogromny
jak i niedos­ta­tek urody
przy­była z orszakiem
i tram­pkiem zna­nej firmy
wcisnęła go 
na brudną nogę wieśniaka
i żyli długo i szczęśliwie

nikt nie py­tał dziewczyny
czy z nim na dys­ko­tece tańczyła
ani bieda­ka czy na no­gach
kiedy­kol­wiek miał ta­kie buty

tak to cza­sem prawda
ni­komu do szczęścia
nie jest potrzebna
chyba
 

myśl
zebrała 22 fiszki • 9 października 2016, 23:12

nie piszę
dla fiszek
 

myśl
zebrała 17 fiszek • 6 października 2016, 20:30
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Rób tyl­ko to co [...]

dzisiaj, 19:31yestem sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

dzisiaj, 17:03yestem sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

dzisiaj, 16:54yestem sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

dzisiaj, 16:53yestem sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

dzisiaj, 16:46yestem sko­men­to­wał tek­st Jest jak jest 

dzisiaj, 16:44yestem sko­men­to­wał tek­st makatka smut­na

dzisiaj, 16:42yestem sko­men­to­wał tek­st Gdybym Cię nie kochała Byłoby [...]

dzisiaj, 16:41yestem sko­men­to­wał tek­st Rób tyl­ko to co [...]

dzisiaj, 16:39yestem sko­men­to­wał tek­st Po słowie można poz­nać, [...]