yestem, teksty z października 2015 roku

3 teksty z paździer­ni­ka 2015 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

trze­pot skrzy­deł mo­tylich usłyszał
w słodycz za­nur­ko­wał bezkresną
piękno wy­palo­ne w siatkówce
trwało bez względu na porę
ten głos tak mi­le odmienny
echem gdzieś w ser­cu zostawał

chciał zro­bić anioła z człowieka
pra­wie by mu się to udało

jeść przecież
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 39 fiszek • 25 października 2015, 22:09

cze­kała w deszczu
na bos­ki wiatr
mi­jały zimy
a us­ta sta­wały się
co­raz bar­dziej gorzkie
gu­biła nadzieję
a może to było na odwrót

spadł z jas­ne­go nieba
miał roz­grza­ne silniki
por­wał w po­wiet­rze jej wątłe ciało
roz­sadził zmysły

i odleciał

a deszcz wciąż pa­dał
do le­ja po sercu
 

myśl
zebrała 37 fiszek • 23 października 2015, 16:05

ideal­na para
mieli żyć długo i szczęśliwie

był w gru­pie ryzyka
je­go oj­ciec zmarł na nowotwór

w le­wej pier­si wyk­ry­to guza
po ope­rac­ji po­jawiły się przerzuty
zmarł pół ro­ku po ślubie

jej też los nie oszczędził
zmarła wkrótce po nim
na ra­ka prostaty
 

myśl
zebrała 18 fiszek • 18 października 2015, 03:56
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 23:33yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

wczoraj, 23:04yestem sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

wczoraj, 22:59yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]