yestem, teksty z października 2014 roku

10 tekstów z paździer­ni­ka 2014 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

P...y i B...a

w po­wie­rzchow­ności z piekła słowiczy głos zamieszkał
sa­mot­ność swą w ciem­no dziw­kom i złodziejom śpiewał
gdy nóż brał w dłonie to jak­by grał na wiolonczeli
ci którzy uszy mieli nicze­go nie słyszeli

wiatr jed­nak da­lej pieśń niósł w ofie­rze głuchoniemym
be­zucha piękność przy­biegła słuchać ser­cem całym
lecz gdy dos­trzegła twarz chwy­ciła nóż i za­milkł wiatr
ar­tysta no­cy w pół przer­wał hej­nał orfeusza
rzeźnik z olkoosza
 

myśl
zebrała 8 fiszek • 28 października 2014, 00:58

za sied­mioma pagórkami

wnuk le­karza syn lekarza
pomogli
ja­koś skończył medycynę
pier­wszy raz prze­rażony zo­baczył spa­lone zwłoki
w których wciąż tliło się życie

dziadek był górni­kiem oj­ciec też
nie mógł wyb­rać in­ne­go zawodu
codzien­nie schodził pod ziemię
by ut­rzy­mać swoje
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 15 fiszek • 26 października 2014, 01:18

przed nim była sze­roka autostrada
gład­ka oświet­lo­na pełna ko­loro­wych reklam

zawrócił
po­jechał pod prąd ciemną wy­boistą ścieżką
potrąca­ny przez mknących na zatracenie
 

myśl
zebrała 11 fiszek • 25 października 2014, 01:31

dnia szóste­go zmęczo­ny stworzył ich, ale nie by­li zbyt podobni
usiadł i zapłakał, bo widział, że nie by­li dobrzy
a może poz­wo­lić im się po­zabi­jać
i zacząć wszys­tko od nowa?...
 

myśl
zebrała 15 fiszek • 23 października 2014, 23:21

jest w niej pew­na cząstka cierpienia
choć ją po­siąść pragnęłoby wielu
da­rem rzad­kim jest i niezwykłym
ona jed­na czas pot­ra­fi rozciągnąć
 

myśl
zebrała 11 fiszek • 21 października 2014, 01:43

CUD NAD WISŁĄ
do tej po­ry słyszałem
że to możli­we tyl­ko na
PLAYSTATION
 

myśl
zebrała 12 fiszek • 12 października 2014, 02:13

zwy­rod­niała czar­na istota
skradła zgrab­ność ruchów
i trzęsie światem
 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 października 2014, 16:31

berek
te­raz ty będziesz kozłem ofiarnym
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 8 października 2014, 12:36

obudził się
spocony
zmęczony
ale z miną króla po zwy­cięskiej bitwie
obok sie­działa młoda dziew­czy­na
spy­tała go, co się stało
- nic ta­kiego, wy­ciągnąłem Ma­rysię z wody,
bo się topiła

- dziad­ku, ma­ma zginęła w wy­pad­ku sa­mocho­dowym dwa la­ta temu

nie dos­trzegł fałszu w oczach niez­na­jomej dziewczyny
i pos­mutniała sta­ra twarz don kichota
 

myśl
zebrała 11 fiszek • 5 października 2014, 03:35

w oczach dziec­ka się rodzi z miłości
po­tem cho­wa się głębo­ko by wyj­rzeć tyl­ko przy ser­ca dreszczach
wychodzi znów ocza­mi na łożu śmierci
 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 października 2014, 23:35
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 23:33yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

wczoraj, 23:04yestem sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

wczoraj, 22:59yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]