yestem, teksty z października 2013 roku

14 tekstów z paździer­ni­ka 2013 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

za rzeczy cen­ne zapłacisz kartą
za bez­cenne na­mias­tką nadziei...
 

myśl
zebrała 40 fiszek • 29 października 2013, 23:21

daw­niej można było ku­pić od ko­biety dwie dusze
za jabłko
zgładzić od­wie­czne­go wro­ga
za trzydzieści srebrników

na­ciągnęli mnie na korzys­tny kredyt
i jes­tem dziś
bezdomny
 

myśl
zebrała 22 fiszki • 28 października 2013, 13:30

po­kor­ne cielę dwa krzyże niesie 

myśl
zebrała 14 fiszek • 27 października 2013, 00:27

zmy­wa ko­loro­we ma­seczki
mis­ternie nakładane
w miej­sce po twarzy

deszcz sza­rej prawdy
 

myśl
zebrała 11 fiszek • 24 października 2013, 12:33

z każdym go mniej
czerń krad­nie przebłyski
bla­da nadzieja szyję wyciąga
ale w tu­nelu ciemność
os­tatnie is­kry cho­wają się
w zmrużonych oczach
próżnia wy­sysa resztki uśmiechu

czy ko­nie­cznie trze­ba nocą umrzeć
by dzień mógł kiedyś się narodzić?
 

myśl
zebrała 9 fiszek • 23 października 2013, 23:51

w świet­le la­tar­ni róża zakwitła?
niepokój dziw­ny duszę przeszywa
prze­de mną zja­wa zim­na lecz żywa
nie jes­teś mądra, ład­na ni dobra
nie wróżysz szczęścia w jas­nych kolorach
kim za­tem jes­teś pan­no niezwykła?

jes­tem... zły łomen
 

myśl
zebrała 8 fiszek • 19 października 2013, 00:45

lat ze czte­rys­ta a może więcej
tępe spoj­rze­nie le­we dwie ręce
na pys­ku ru­mień a nie rumieniec
stan zdro­wia - dżuma i rozwolnienie
w paszczy próchni­ca i te... owsiki
bliz­na po kołku z drze­wa osiki
ptaszek ma­lut­ki lecz ka­wał brzucha
smo­kopo­dob­ny rodzaj eunucha

wred­ne złośli­we jak nikt na świecie
mogłobyś łgać choć raz na stulecie
 

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 października 2013, 09:51

pa­da deszcz kwaśny do słod­kiej rzeki
a morze słone

wszys­tko to chyba
przez spo­cone­go wieloryba
 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 października 2013, 13:48

sta­ra płyta

mówi­my so­bie NIE! JUŻ NIGDY!
i nag­le w słońc ty­siąca blasku
nie dos­trze­gamy zna­nej rysy
roz­pozna­jemy ją (w) po - trzasku
 

myśl
zebrała 16 fiszek • 13 października 2013, 19:51

miała znamię
jej sios­tra po­kochała nałogo­wego kłamcę
nie udało się
nie umiałem ob­darzyć uczu­ciem
wariografu
 

myśl
zebrała 20 fiszek • 10 października 2013, 02:45
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Rób tyl­ko to co [...]

dzisiaj, 19:31yestem sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

dzisiaj, 17:03yestem sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

dzisiaj, 16:54yestem sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

dzisiaj, 16:53yestem sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

dzisiaj, 16:46yestem sko­men­to­wał tek­st Jest jak jest 

dzisiaj, 16:44yestem sko­men­to­wał tek­st makatka smut­na

dzisiaj, 16:42yestem sko­men­to­wał tek­st Gdybym Cię nie kochała Byłoby [...]

dzisiaj, 16:41yestem sko­men­to­wał tek­st Rób tyl­ko to co [...]

dzisiaj, 16:39yestem sko­men­to­wał tek­st Po słowie można poz­nać, [...]