yestem, teksty z października 2012 roku

12 tekstów z paździer­ni­ka 2012 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

i zgasło w łez morzu
z podwójnym ser­cem przez soczew­ki oczu wy­palo­nym piekłem wewnętrznym
słońce
 

myśl
zebrała 22 fiszki • 28 października 2012, 02:41

roz­prułem brzuch two­jemu mężowi
zaszty­leto­wałem synów twoich
zas­trze­liłem swoją żonę, a córkom po­derżnąłem gardła
ot­rułem twoich i swoich rodziców, a zna­jomych i sąsiadów
wys­trze­lałem, jak kaczki
na­wet psu gardło przegryzłem
udu­siłem swo­jego po­pa i two­jego rabina
wydłubałem oczy przy­god­nym świadkom
a wszys­tkie zbrod­nie zwa­liłem na tych, co przy życiu zostali
po­zamiatałem wszel­kie do­wody, a miotłę
połknąłem

zaz­grzy­tało coś i ot­warły się drżąc
zim­nym po­tem ob­la­ne
drzwi do szczęścia naszego
 

myśl
zebrała 17 fiszek • 27 października 2012, 11:02

ona wy­sysa wzro­kiem przys­tojne­go sąsiada
on roz­pi­na ocza­mi mi­janym dziew­czy­nom guziki
obrączki ze spuchniętych palców zsunęły im się na szyje
dusząc sza­re dni co­raz dotkliwiej
gdy­by nie kre­dyty
od­gryźli­by włas­ne języki
do krzyża przybite...
 

myśl
zebrała 27 fiszek • 24 października 2012, 11:45

dnia szóste­go człowiek usiadł zmęczo­ny pracą
czuł się sa­mot­ny, nie­szczęśli­wy, niepew­ny jutra
i na swo­je po­dobieństwo stworzył
boga...
 

myśl
zebrała 25 fiszek • 23 października 2012, 14:22

podzi­wiam światła mu­zykę w pięknych płatkach
słońcu się kłaniam, dziękując za cudną projekcję
mózg mi całkiem utonął w za­pachu łąk niebiańskich
wy­ciągam dłoń przez płot po kwiat
tak słod­ko w moją stronę się przechylił...
 

myśl
zebrała 16 fiszek • 22 października 2012, 23:31

liście na wietrze


prze­leciała i porzuciła
prze­lot­na miłość

w zim­ne wie­czo­ry sa­mot­ność pa­li sta­re zdjęcia
by og­rzać dłonie stygnące bez dotyku

mądre oczy dziec­ka uśmie­chają się z politowaniem
widząc zmie­sza­ne spoj­rze­nie wle­pione w cudze jabłka

dlacze­go liście umierają tak kolorowo
a my nie pot­ra­fimy dos­trzec barw życia?

ran­ne zwierzęta wal­czące o po­zory życia
między sobą
do os­tatniej sza­rej komórki
i dalej
 

myśl
zebrała 20 fiszek • 17 października 2012, 13:40

gdzieś się za­podział je­den but
to nic
świat się budzi do życia
zna­lazłem się wśród dziw­nych dwu­nożnych stworzeń
z trze­ma ręko­ma i...
jes­tem jak one
ta do­dat­ko­wa ręka przeszkadza
nie mogę nad nią zapanować
cza­sem próbuję się nią podpierać
zauważyli
-
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 20 fiszek • 11 października 2012, 01:25

ot­wierając paszczę straszy trójzębem
znów popłynął
posejdon
na dwor­cu pod gazetami
 

myśl
zebrała 15 fiszek • 10 października 2012, 15:37

później pos­przątam zabawki
później od­ro­bię lekcje
później zjem obiad
później wyp­ro­wadzę psa
później zro­bię zakupy
później poszu­kam pracy
później wyrzucę śmieci
później znajdę te­go kogoś
później będę mieć dzieci
później pójdę do lekarza
później wezmę lekarstwa
później zajmę się tym testamentem...


- Na­tychmiast pos­przątaj gno­ju te piep­rzo­ne zabawki!
- Pieseczku niech się jeszcze pobawi.. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 9 października 2012, 11:43

krwią z pępo­winy pod­pi­suje­my na życie umowę
śmieciową
 

myśl
zebrała 21 fiszek • 8 października 2012, 12:14
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Rób tyl­ko to co [...]

dzisiaj, 19:31yestem sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

dzisiaj, 17:03yestem sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

dzisiaj, 16:54yestem sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

dzisiaj, 16:53yestem sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

dzisiaj, 16:46yestem sko­men­to­wał tek­st Jest jak jest 

dzisiaj, 16:44yestem sko­men­to­wał tek­st makatka smut­na

dzisiaj, 16:42yestem sko­men­to­wał tek­st Gdybym Cię nie kochała Byłoby [...]

dzisiaj, 16:41yestem sko­men­to­wał tek­st Rób tyl­ko to co [...]

dzisiaj, 16:39yestem sko­men­to­wał tek­st Po słowie można poz­nać, [...]