yestem, teksty z października 2011 roku

24 teksty z paździer­ni­ka 2011 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

- A ty dlacze­go nie ucztujesz?
Nie roz­koszu­jesz się zapachem?
Nie pławisz w tej poez­ji smaków?

- Wi­docznie nie jes­tem muchą.
 

myśl
zebrała 25 fiszek • 30 października 2011, 16:50

Płonie kłam­stw pełna bib­liote­ka
po­rywa stos nadziei głupich dym
po­cięte w pas­ki, spo­pielo­ne oczy...
już od sa­mego zais­tnienia niep­raw­dzi­we
ogień pożera różdżkę czarodziejską
już na­wet w no­sie nikt nią nie podłubie
wys­chła do dna rze­ka łez spragniona
a wiatr zachłysnął się po­piołem
to nie jest ra­na postrzałowa,
siekierą wyrąbałem z ser­ca ból
już nic nie czuję, nic zupełnie,
jak gdy­byś nig­dy nie istniała...
 

myśl
zebrała 28 fiszek • 27 października 2011, 02:07

Z por­wa­nym dziec­kiem uciekł do Afryki.
Po­myślał:
- Te­raz tam­tym zro­bię kawał.
Czar­ny bocian.
 

myśl
zebrała 40 fiszek • 26 października 2011, 02:18

Jesień

gdy rzeczy­wis­tość tru­dem, nie pięknem w pier­siach zatyka
gdy naj­ciekaw­sze drzwi tuż przed no­sem świat pozamykał
gdy w kręgosłupie, al­bo w ko­lanie nag­le coś strzyka
gdy na używ­ki mniej się wy­daje, niż na medyka
gdy daty,
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 25 fiszek • 25 października 2011, 02:53

Ko­bieta bez ma­kijażu, ma­kijaż bez kobiety,
sta­ruszek wciąż za kraj wal­czący,
mat­ka z siata­mi szczęścia dla swoich dzieci,
ele­gan­cki mężczyz­na z nie­szcze­rym uśmiechem,
bab­cia z blas­kiem w oczach wciąż przy­dymianym chorobą,
młodzież co­raz bar­dziej za­gubiona
w
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 36 fiszek • 22 października 2011, 02:27

Dos­trzegł sta­ry gaw­ron ka­nar­ka na dachu.
Wys­ku­bany przez wróble, si­wy biedak
od­poczy­wał z tru­dem łapiąc oddech.
- Co ty tu ro­bisz? Prze­cież wróble i ko­ty
żyć ci nie dadzą? - zacze­pił zbiega zdziwiony.
- Sta­ra już jes­tem. Miałam dość uda­wania w niewoli...
mężczyz­ny. Lu­bię śpiewać na dwa głosy, choćby z wiatrem.
Na dachu, ludzie mówi­li, jest miej­sce bezpieczne...
 

myśl
zebrała 24 fiszki • 21 października 2011, 02:18

Za­wisłem jak­bytwarzą nad pier­siami śliną mokrymi,
wbiłem pa­zury w ud ak­sa­mit i jędrność pośladków,
wskoczyłem aż twe kości zajęczały ze strachu.
Słońce zgasło, noc cicha bez słów ani szep­tu,
tyl­ko ktoś płacze w nad­gry­zioną twarz księżycowi.
Pożarłem two­je ser­ce w całości, do końca
z lu­bieżnym uśmiechem...
 

myśl
zebrała 30 fiszek • 20 października 2011, 02:21

Wyw­le­ka smut­ki w długie wieczory.
Wy­razis­tym sma­kiem wil­gotne­go po­wiet­rza sprawia,
że wszys­tko sta­je się bar­dziej realne
i bar­dziej niereal­ne jednocześnie...
Pa­ni w og­nistozłotym rydwanie
z liści
 

myśl
zebrała 20 fiszek • 19 października 2011, 13:41

Stoję sam na wiet­rze.
Po­dar­ty sta­ry płaszcz,
Ot­warte ramiona,
Dziura­wy kapelusz...
Duże? Nieprawda.
Tyl­ko wróble wiedzą,
Że to smu­tek w nich
Ta­ki ogromny
 

myśl
zebrała 36 fiszek • 18 października 2011, 17:21

.wiem te­raz już, wiem...
dru­gi nie trze­ba było raz do tej wchodzić rzekI
?żar­ty ro­bisz so­bie, nieroz­trop­ny, kpisz czY
.czwar­ty to był już raz, skąd biorę cierpliwość
niebiańską dla ciebie jA -
 

myśl
zebrała 26 fiszek • 15 października 2011, 13:05
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 23:33yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

wczoraj, 23:04yestem sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

wczoraj, 22:59yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]