yestem, teksty z marca 2016 roku

5 tekstów z mar­ca 2016 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

niektórzy boją się...
bijące­go źródła
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 23 marca 2016, 16:36

to normalne
dziś niektórym od­bi­ja palma
wiosna
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 marca 2016, 12:31

*** puzzle cier­pli­wości ***
ktoś prze­cież ułożył dla ciebie sa­harę z ziaren piasku...
 

myśl dnia z 17 marca 2016 roku
zebrała 26 fiszek • 16 marca 2016, 11:39

przez ty­siącle­cia nikt nie pragnął szczęścia in­nych ludzi
jeśli w tym szczęściu sam swych rąk by nie zabrudził
błądzi­li wład­cy mędrcy i pasterze
wiel­cy wodzo­wie ideow­cy i papieże
słabości mieli naukow­cy chłopi i artyści
na­wet najświętsi nie do końca by­li czyści
i tyl­ko on sam je­den pragnął dob­ra ludzi pracy
lecz ja­kieś teczki wyszu­kali mu łajdacy
 

myśl
zebrała 11 fiszek • 11 marca 2016, 00:53

mnóstwo kro­pel w deszczu
a każda prag­nie być jedyna
prag­nie i prag­nienie zaspokaja
życiodaj­na dziewczyna
 

myśl
zebrała 17 fiszek • 8 marca 2016, 09:15
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 08:20onejka sko­men­to­wał tek­st dlaczego świat tak bo­gaty nie [...]

dzisiaj, 00:55yestem sko­men­to­wał tek­st miłość

dzisiaj, 00:53yestem sko­men­to­wał tek­st Tomaszowi*** Po dniu który ok­radł [...]

dzisiaj, 00:51yestem sko­men­to­wał tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]

wczoraj, 19:48yestem sko­men­to­wał tek­st Wyszłam tydzień te­mu Za mąż [...]

wczoraj, 19:33yestem sko­men­to­wał tek­st Zapatrzeni w sa­mych siebie, [...]

wczoraj, 19:32yestem sko­men­to­wał tek­st Ceń chwilę,którą nie mu­sisz [...]

wczoraj, 19:30yestem sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

wczoraj, 19:28yestem sko­men­to­wał tek­st Deszcz może być niewin­ny [...]

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]