yestem, teksty z marca 2016 roku

5 tekstów z mar­ca 2016 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

niektórzy boją się...
bijące­go źródła
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 23 marca 2016, 16:36

to normalne
dziś niektórym od­bi­ja palma
wiosna
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 marca 2016, 12:31

*** puzzle cier­pli­wości ***
ktoś prze­cież ułożył dla ciebie sa­harę z ziaren piasku...
 

myśl dnia z 17 marca 2016 roku
zebrała 26 fiszek • 16 marca 2016, 11:39

przez ty­siącle­cia nikt nie pragnął szczęścia in­nych ludzi
jeśli w tym szczęściu sam swych rąk by nie zabrudził
błądzi­li wład­cy mędrcy i pasterze
wiel­cy wodzo­wie ideow­cy i papieże
słabości mieli naukow­cy chłopi i artyści
na­wet najświętsi nie do końca by­li czyści
i tyl­ko on sam je­den pragnął dob­ra ludzi pracy
lecz ja­kieś teczki wyszu­kali mu łajdacy
 

myśl
zebrała 11 fiszek • 11 marca 2016, 00:53

mnóstwo kro­pel w deszczu
a każda prag­nie być jedyna
prag­nie i prag­nienie zaspokaja
życiodaj­na dziewczyna
 

myśl
zebrała 17 fiszek • 8 marca 2016, 09:15
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Rób tyl­ko to co [...]

dzisiaj, 19:31yestem sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

dzisiaj, 17:03yestem sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

dzisiaj, 16:54yestem sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

dzisiaj, 16:53yestem sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

dzisiaj, 16:46yestem sko­men­to­wał tek­st Jest jak jest 

dzisiaj, 16:44yestem sko­men­to­wał tek­st makatka smut­na

dzisiaj, 16:42yestem sko­men­to­wał tek­st Gdybym Cię nie kochała Byłoby [...]

dzisiaj, 16:41yestem sko­men­to­wał tek­st Rób tyl­ko to co [...]

dzisiaj, 16:39yestem sko­men­to­wał tek­st Po słowie można poz­nać, [...]