yestem, teksty z marca 2016 roku

5 tekstów z mar­ca 2016 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

niektórzy boją się...
bijące­go źródła
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 23 marca 2016, 17:36

to normalne
dziś niektórym od­bi­ja palma
wiosna
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 marca 2016, 13:31

*** puzzle cier­pli­wości ***
ktoś prze­cież ułożył dla ciebie sa­harę z ziaren piasku...
 

myśl dnia z 17 marca 2016 roku
zebrała 26 fiszek • 16 marca 2016, 12:39

przez ty­siącle­cia nikt nie pragnął szczęścia in­nych ludzi
jeśli w tym szczęściu sam swych rąk by nie zabrudził
błądzi­li wład­cy mędrcy i pasterze
wiel­cy wodzo­wie ideow­cy i papieże
słabości mieli naukow­cy chłopi i artyści
na­wet najświętsi nie do końca by­li czyści
i tyl­ko on sam je­den pragnął dob­ra ludzi pracy
lecz ja­kieś teczki wyszu­kali mu łajdacy
 

myśl
zebrała 11 fiszek • 11 marca 2016, 01:53

mnóstwo kro­pel w deszczu
a każda prag­nie być jedyna
prag­nie i prag­nienie zaspokaja
życiodaj­na dziewczyna
 

myśl
zebrała 17 fiszek • 8 marca 2016, 10:15
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 23:33yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

wczoraj, 23:04yestem sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

wczoraj, 22:59yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]