yestem, teksty z marca 2015 roku

8 tekstów z mar­ca 2015 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

i poszli czwórkami...
pow­strzy­mać iskandery
gołymi pier­siami...
częstochow­skiej dziewicy...
 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 marca 2015, 02:21

pa­ra - związek całko­wicie różnych pier­wias­tków którym się wy­daje że są podobne 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 marca 2015, 01:01

wyszedł na śro­dek ol­brzym w zbroi błyszczącej
trzy­mał miecz zak­rwa­wiony a wzrok je­go mówił
że śmierć cze­ka każde­go
kto nap­rze­ciw stanie

kto mu sta­wi czoła? kto?
kto ma ty­le od­wa­gi by wal­czyć o honor?
w oczach tylko
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 marca 2015, 01:11

nie­szczęsne oko, które nie widzi ar­tysty zachłyśnięte podzi­wem dla dzieła 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 marca 2015, 01:23

posłałem do was z wiado­mością oszustów, obłud­ników i hipokrytów
byście mog­li po­kony­wać co dnia waszą bez­myślność i lenistwo
 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 marca 2015, 20:55

mi­kołaj próżno się trudził
spoj­rzała i świat się zatrzymał
trzy ław­ki da­lej a słyszał bi­cie jej serca
us­ta­mi mus­kał piękną szyję
znów spoj­rzała a słońce przy­gasło na chwilę
- ko­wal­ski, do ciebie mówię!
ty pew­nie nie słyszałeś o zaćmieniu,
nie wiesz na­wet kim był kopernik?
- wiem, ale właśnie ktoś obalił
całą je­go teorię
 

myśl
zebrała 9 fiszek • 20 marca 2015, 01:08

***niejeden***

i z rąk mu jadły
chleb ta­ni i obłudę
bo w cu­da nie wierzył
a on je go­lił do 
do gołej skóry
ze złudzeń
 

myśl
zebrała 16 fiszek • 15 marca 2015, 15:41

połamał kark byka
roz­darł paszczę lwa
zaw­stydził siłę mor­skich fal
i ogień słońca przygasił

powrócił w wieńcu wawrzynowym
i po­legł
ukat­ru­piony przez swojskie
wiatraki
 

myśl
zebrała 9 fiszek • 12 marca 2015, 00:35
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 23:33yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

wczoraj, 23:04yestem sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

wczoraj, 22:59yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]