yestem, teksty z marca 2015 roku

9 tekstów z mar­ca 2015 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

śmiała się biegnąc pośród kwiatów
w ciepłym blas­ku wiosen­ne­go słońca
a on go­nił ją nieśpie­sznie i czas zatrzymywał

wie­działa że pat­rzy i zwol­niła kroku
czuła jak wzro­kiem pożera zgrab­ne ruchy
chwy­cił jej dłoń
objął tu­lił całował...

trzask drzwi uciął film kolorowy
w głowie wyjątko­wej dziewczyny
przy­bitej do łóżka...
 

myśl
zebrała 13 fiszek • 31 marca 2015, 23:23

i poszli czwórkami...
pow­strzy­mać iskandery
gołymi pier­siami...
częstochow­skiej dziewicy...
 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 marca 2015, 00:21

pa­ra - związek całko­wicie różnych pier­wias­tków którym się wy­daje że są podobne 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 marca 2015, 00:01

wyszedł na śro­dek ol­brzym w zbroi błyszczącej
trzy­mał miecz zak­rwa­wiony a wzrok je­go mówił
że śmierć cze­ka każde­go
kto nap­rze­ciw stanie

kto mu sta­wi czoła? kto?
kto ma ty­le od­wa­gi by wal­czyć o honor?
w oczach tylko
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 marca 2015, 00:11

nie­szczęsne oko, które nie widzi ar­tysty zachłyśnięte podzi­wem dla dzieła 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 marca 2015, 00:23

posłałem do was z wiado­mością oszustów, obłud­ników i hipokrytów
byście mog­li po­kony­wać co dnia waszą bez­myślność i lenistwo
 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 marca 2015, 19:55

mi­kołaj próżno się trudził
spoj­rzała i świat się zatrzymał
trzy ław­ki da­lej a słyszał bi­cie jej serca
us­ta­mi mus­kał piękną szyję
znów spoj­rzała a słońce przy­gasło na chwilę
- ko­wal­ski, do ciebie mówię!
ty pew­nie nie słyszałeś o zaćmieniu,
nie wiesz na­wet kim był kopernik?
- wiem, ale właśnie ktoś obalił
całą je­go teorię
 

myśl
zebrała 9 fiszek • 20 marca 2015, 00:08

***niejeden***

i z rąk mu jadły
chleb ta­ni i obłudę
bo w cu­da nie wierzył
a on je go­lił do 
do gołej skóry
ze złudzeń
 

myśl
zebrała 16 fiszek • 15 marca 2015, 14:41

połamał kark byka
roz­darł paszczę lwa
zaw­stydził siłę mor­skich fal
i ogień słońca przygasił

powrócił w wieńcu wawrzynowym
i po­legł
ukat­ru­piony przez swojskie
wiatraki
 

myśl
zebrała 9 fiszek • 11 marca 2015, 23:35
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 22:30yestem sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.  

wczoraj, 22:23yestem sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

wczoraj, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

wczoraj, 22:06yestem sko­men­to­wał tek­st Siedzi obok mnie w [...]

wczoraj, 22:04yestem sko­men­to­wał tek­st Wiersze ba­dam z no­sem [...]

wczoraj, 22:02yestem sko­men­to­wał tek­st początkiem jest mat­ka, końcem [...]

wczoraj, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

wczoraj, 21:57yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuj swój uśmiech. Nie [...]

wczoraj, 21:55yestem sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.  

wczoraj, 21:53yestem sko­men­to­wał tek­st Jeszcze kil­ka m-cy i [...]