yestem, teksty z marca 2014 roku

8 tekstów z mar­ca 2014 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

wszys­cy wokół upiorami
krwiożer­cze bes­tie go­nią os­tatnią żywą istotę
prze­rażony człowiek upa­da w blas­ku księżyca
twarz z kałuży od­kry­wa prawdę i kradnie
os­tatnią nadzieję...
 

myśl
zebrała 9 fiszek • 31 marca 2014, 22:37

słońce przygasa
mar­szczy się czas na kocha­nych twarzach
zno­jem i bólem ro­bi koleiny
krad­nie strzępy pamięci
od­biera resztki wolności
ochłapy świadomości
o one i tak wycza­rowują
uśmiech
na nasz widok
 

myśl
zebrała 16 fiszek • 24 marca 2014, 10:48

pełno kwiatów pachnie wokół
ona jed­na solą w oku...
 

myśl
zebrała 33 fiszki • 9 marca 2014, 18:36

***ONE***

żyć nam każą i pchają w zaświaty
kwiaty

ok­rutnie niedob­re i nielogiczne
śliczne

bez­li­tośnie kłam­li­we i wyrachowane
kochane
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 8 marca 2014, 00:03

na raj­ski piasek fa­la rzuciła
star­ca w skorupie
cze­go tu szu­ka na plaży
pośród ciał pięknych pań?
bez jaj
czy to myśli kos­ma­te
w sta­rej głowie się kłębią?
a może on tyl­ko chciał dra­pieżców uwagę
sta­rym truchłem odwrócić
żeby młodzież szan­se miała
na god­ne życie?
a może tyl­ko pragnął do­konać żywota
w ra­ju piękną płcią otoczony?
nie pamięta...
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 7 marca 2014, 00:50

zak­neblo­wane bo­li podwójnie
zab­ra­niam mu ciszę rozdzierać
znów za uśmie­chem cho­wam prawdę
nie­cze­kaniem zasłaniam zegar
czy spać mi nie pozwolisz?
czy może ukołyszesz myśli?

dobranoc
Nietęsknoto...
 

myśl
zebrała 15 fiszek • 4 marca 2014, 22:50

zbudziłem piękny kwiat
stąpając nieostrożnie
lecz to nie była mo­ja ścieżka
i nie je­go sen
 

myśl
zebrała 104 fiszki • 3 marca 2014, 23:57

ja winę ponoszę
za wszys­tkie pla­gi te­go świata
za głód i choroby
za ka­tak­lizmy i zniszczenia
za woj­ny głupotę chci­wość strach i nienawiść
za zaz­drość i wszys­tkie kalectwa
za zupę za słoną i dziec­ka dzienniczek
za po­myłki w cyf­rach i pa­mięć zbyt krótką
za bzdur­ne marze­nia i cza­su niedosyt
za tęsknotę i łez strumienie
ja jes­tem winien

przez głupie jabłko
 

myśl
zebrała 14 fiszek • 2 marca 2014, 19:49
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 22:30yestem sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.  

wczoraj, 22:23yestem sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

wczoraj, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

wczoraj, 22:06yestem sko­men­to­wał tek­st Siedzi obok mnie w [...]

wczoraj, 22:04yestem sko­men­to­wał tek­st Wiersze ba­dam z no­sem [...]

wczoraj, 22:02yestem sko­men­to­wał tek­st początkiem jest mat­ka, końcem [...]

wczoraj, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

wczoraj, 21:57yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuj swój uśmiech. Nie [...]

wczoraj, 21:55yestem sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.  

wczoraj, 21:53yestem sko­men­to­wał tek­st Jeszcze kil­ka m-cy i [...]