yestem, teksty z marca 2013 roku

9 tekstów z mar­ca 2013 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

niczym jest pra­cowi­tość i mądrość
niczym dob­re serce
przy urodzie
choć ogień w nim płonie
ku­lawy brzy­dal nie pa­suje do pięknej kobiety
na­wet gdy nak­rył ją z in­nym w sieci
nie zna­lazł zrozumienia
kpią z je­go naiw­ności wszys­cy wokół
wy­mazując z pa­mięci
jak wiele mu zawdzięczają
wszys­tko pot­ra­fił wy­kuć oprócz swe­go losu
a ogień który mu wier­ny był zawsze
w la­wie smut­ku zastyga
 

myśl
zebrała 16 fiszek • 29 marca 2013, 00:59

nikt na niego nie stawiał
śmiali się z je­go postury
zna­lazł pas­terz cher­la­wy brud­ny ka­mień na piasku
tra­fił ol­brzy­ma bezbłędnie
a tłum wrogów i bra­ci w nim zo­baczył mocarza

cho­ry pies zna­kował swój teren
objął w po­siada­nie krwawy
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 15 fiszek • 25 marca 2013, 12:37

był z nią gdy stra­ciła matkę
czu­wała gdy leżał chory
dbał żeby uśmiech o smut­kach poz­wa­lał zapomnieć
by głod­ny nie był i sa­mot­ności nie czuł się starała
dwo­je sta­ruszków na dwor­co­wej ław­ce - ob­raz miłości
lecz żad­ne nig­dy nie wy­jawiło
że ko­goś in­ne­go w ser­cu chowa
 

myśl
zebrała 21 fiszek • 24 marca 2013, 12:42

źle widział
za­wadził belką o nóż tkwiący w cudzych plecach
nag­le coś po­waliło go na ziemię
ktoś w sieć schwy­tany ciągnął ją za sobą wszys­tkich przewracając
ochla­pała go krwią dziew­czy­na ze strzałą w sercu
zak­sztu­siła się łza­mi innej
spa­raliżowa­nej strachem i bólem
który działał na ner­wy we­sołym złodziejom szczęścia
z niero­kującym upośledze­niem sumienia
zo­baczył krainę cier­pienia je­dyny pełnosprawny
i wcisnął
ten czer­wo­ny przycisk
 

myśl
zebrała 16 fiszek • 22 marca 2013, 00:23

star­sza córka sąsiadki
pochy­liła się nad wózkiem
po­machała mi grzechotką
nie pa­miętam jej twarzy
pa­miętam tylko
piersi
 

myśl
zebrała 27 fiszek • 12 marca 2013, 14:37

Koszma­rem był raj bez
Was
Żeberka
 

myśl
zebrała 22 fiszki • 8 marca 2013, 12:53

stanąłem pod drzewem
chciałem uchro­nić je i słońce
przed rażącym cieniem ziemi
pog­ryzły mnie jabłka
zepsute
 

myśl
zebrała 15 fiszek • 5 marca 2013, 01:25

zwiądł kwiat w wazonie
i tak długo wyt­rzy­mał bez wody
ktoś o nim zapomniał?
może miał go już dość?
może myślał
że jest bar­dziej samotny
od umierającej w za­pom­nieniu rośliny
bez krop­li miłości...
 

myśl
zebrała 15 fiszek • 4 marca 2013, 20:17

na ka­mieniu przysiadł
smok z krwa­wiącym sercem
od­począć musiał
wstał dzień i słońce przygrzewało

wyk­luło się z kamienia
pożarło wszys­tko żywe wokół
rosło
roz­winęło czar­ne skrzydła
a żaden ptak w pobliżu
żyć się nie ośmielił
rosło
ape­tyt miało co­raz większy

chciał za­bić krew z krwi swojej
by ura­tować to
co jeszcze pozostało
lecz za­miast GIŃ
wyk­sztu­sił KOCHAM CIĘ

coś od­mieniło czar­ne pisklę
i wkoło zak­witły wszys­tkie
kamienie
 

myśl
zebrała 20 fiszek • 3 marca 2013, 15:34
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 23:33yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

wczoraj, 23:04yestem sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

wczoraj, 22:59yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]