yestem, teksty z marca 2012 roku

12 tekstów z mar­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

wy­sysam oczy­ma łzy z policzków
tłumię języ­kiem zgrzyt szkliwa
nie dam ci sa­tys­fak­cji
zo­baczysz tyl­ko brak swo­jego odbicia
w fe­nic­kich lus­trach mo­jego uśmiechu
 

myśl
zebrała 40 fiszek • 29 marca 2012, 15:59

Wysłali go, by złowił ko­goś naiwnego.
Ub­rał się ele­gan­cko, założył kapelusz,
przyk­ry za­pach za­mas­ko­wał drogą wodą.
za­pako­wał umo­wy w skórza­ny neseser.
Nim wy­siadł z met­ra trzech zap­ro­pono­wało mu 
ta­ni kre­dyt, korzys­tne ubezpieczenie
i szczęście wieczne.
Uśmie­chnął się, po­myślał, że będzie ciężko,
pop­ra­wił kapelusz
i poszedł szu­kać te­go os­tatniego upartego...
 

myśl
zebrała 36 fiszek • 27 marca 2012, 13:42

Znów po­roz­rzu­cane ubrania,
uma­zane wszys­tko dookoła,
wszędzie pełno włosów.

One nig­dy się nie nauczą dbać o porządek...
w samochodzie.
 

myśl
zebrała 28 fiszek • 25 marca 2012, 14:04

Przy­jaciele wyrzu­cili go w biegu z je­go włas­ne­go sy­noni­mu luksusu.
Zem­dlał z bólu leżąc w kałuży krwi z ręką gdzieś za plecami.
Biegły dzieci. Myślał, że wezwą po­moc, ale...
spraw­dziły tyl­ko, że nie ma
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 37 fiszek • 20 marca 2012, 11:48

złoci się świat, kiedy widzę twój obraz
oczy­ma wy­ciągam to, cze­go usłyszeć nie mogę
tak blis­ka, że pra­wie two­je us­ta czuję swoimi
zachwy­cam się każdym na wodzie pisanym
blask tyl­ko podzi­wiam i bar­wy w nim roztańczone

ryb­ko z sąsied­niego akwarium...
 

myśl
zebrała 54 fiszki • 16 marca 2012, 16:03

Młoda dziew­czy­na uk­radła mu telefon,
w pra­cy sze­fowa chwy­ciła go za pośladek,
cuchnąca al­ko­holem, le­ciwa kobieta
przyk­leiła się w autobusie...

na­wet nie spoj­rzał na jasną twarz dziewczyny,
która w brud­nym, ro­boczym ubraniu
stała opar­ta o ko­parkę i nie mogła od niego
oder­wać oczu.
 

myśl
zebrała 41 fiszek • 13 marca 2012, 01:13

- Zaw­sze miałaś mi za złe,
że nie lu­bię twoich znajomych...
- Jes­teś wstrętny!
Jak mogłeś skon­su­mować moją
naj­lep­szą przyjaciółkę?...
 

myśl
zebrała 34 fiszki • 12 marca 2012, 11:06

Tak nap­rawdę niewiele potrzeba
by zasłonić ko­muś uśmiech nieba
 

myśl
zebrała 45 fiszek • 10 marca 2012, 01:58

mądry wie o og­ro­mie głupo­ty w so­bie zagnieżdżonym
głup­ca zaś mądrość ob­da­rowała szczęściem niewidomym
 

myśl
zebrała 44 fiszki • 9 marca 2012, 15:51

Bez ciebie ziemia jest całko­wicie bezpłodna
słońce nudą pob­ladłe ziewając przysypia
żad­na wo­da nie uga­si og­nia pragnienia
bez w dep­resji zu­pełnie nie myśli zak­witnąć
no­ce pus­te w pajęczy­nach sieci pleśnieją
w mętnych źre­nicach gasną os­tatnie ogniki
bez­nadzieja nieżycie ciem­nością zatruwa
czar­no­biała tęcza w drgaw­kach ko­na goryczą
w mar­twym, ob­cym świecie usy­panym z kamienia

bez ciebie, oczom miła połowo ludzkości
 

myśl
zebrała 40 fiszek • 8 marca 2012, 15:47
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 23:33yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

wczoraj, 23:04yestem sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

wczoraj, 22:59yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]