yestem, teksty z marca 2011 roku

16 tekstów z mar­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

Sie­działa i z ot­warty­mi us­ta­mi chłonęła se­rialową miłość.
Ta praw­dzi­wa stała obok wpat­rzo­na w jej błyszczące oczy,
ale ona zauważyła do­piero jej brak wte­dy, gdy po­jawiły się na­pisy końcowe...
 

myśl
zebrała 33 fiszki • 26 marca 2011, 02:50

- Ja­ka brzyd­ka i te ciu­chy z lum­peksu - ko­men­to­wały idące z prze­ciw­ka dziewczyny.
- Ja­kiś upośledzo­ny, nie dałbym mu na­wet szyb w sa­mochodzie umyć - kpi­li idący mężczyni.
A oni szli za­pat­rze­ni w siebie nawza­jem i gdzieś mieli czyjąś zazdrość.
 

myśl
zebrała 38 fiszek • 25 marca 2011, 11:29

Kiedy ciem­ność i zim­no za­leją świat do reszty... znów Ci uk­radnę ogień, a sęp przep­ro­si i przej­dzie na wegetarianizm 

myśl
zebrała 36 fiszek • 24 marca 2011, 02:43

Zwy­cięzca, wiel­ki, ideal­ny, uwiel­biany, boski...
Głup­cze! Stoczysz walkę z prze­ciw­ni­kiem tak małym, że na­wet go nie zo­baczysz i... przeg­rasz wszystko.
 

myśl
zebrała 37 fiszek • 23 marca 2011, 15:16

Wiem Giaco­mo, ty postąpiłbyś inaczej, ale dlacze­go na­zywasz głup­cem ko­goś, kto za­nosi ko­bietę do łóżka fa­ceto­wi, które­go ona prag­nie? Prze­cież nie wytłumaczę jej, że to nie miłość... sa­ma się mu­si przekonać. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 21 marca 2011, 22:10

Zrzu­ciłem z ko­nia jeźdźca w białej sza­cie. Pat­rzę w je­go lo­dowa­to nierucho­me oczy i widzę... strach?
Co te­raz będzie? Uśmiał się, stojący opo­dal koń... tru­pio blady...
 

myśl
zebrała 26 fiszek • 20 marca 2011, 23:48

Jak masz nie my­lić dro­gi, jak iść właści­wym szlakiem?
Nie widzisz gwiazd ni słońca, za rękę też nikt cię nie weźmie,
tar­mo­sisz prze­cież wszędzie te gadżety... miecz i wagę.
 

myśl
zebrała 29 fiszek • 17 marca 2011, 14:38

Stoję zdysza­ny, zziaja­ny, trzy­mam oburącz siekierę, wszys­tko wokół ma ko­lor czerwony...
porąba­ne to mo­je serce.
 

myśl
zebrała 65 fiszek • 15 marca 2011, 11:02

I siadł sprze­daw­ca śmier­ci przy fon­tannie, my­je krwią spla­mione dłonie z ob­rzydze­niem myśląc o swym życiu. Bez ma­kijażu siadła obok sprze­daw­czy­ni miłości, ma dziś wol­ne, z po­gardą zer­ka w swe od­bi­cie w wodzie.
Spoj­rze­li obo­je so­bie w oczy, uśmiech po­jawił im się w ser­cach i każde so­bie pomyślało:
- Anioł, to szczęście dziś się do mnie uśmiechnęło.
 

myśl
zebrała 26 fiszek • 12 marca 2011, 23:45

Cza­sami, jak pat­rzę na ten świat, chciałbym Ci ser­cem wyr­wać kierow­nicę... nie potrafię... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 11 marca 2011, 14:48
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 23:33yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

wczoraj, 23:04yestem sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

wczoraj, 22:59yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]