yestem, teksty z maja 2014 roku

6 tekstów z ma­ja 2014 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

on zbu­dowa­ny był z wad ona wad pełna była
wios­na-fig­larka i tak ser­ca ich połączyła
 

myśl
zebrała 18 fiszek • 22 maja 2014, 23:40

to nie miłość!
tyl­ko od­dech sam się zatrzymał
a słów ty­siące du­si się w gardle
to tyl­ko oczy piją łapczywie
a uszy łowią pośród dźwięków chaosu
to nie miłość!
tyl­ko ono łomocze niespokojnie
kiedy oczy ro­bią się mokre
a za­pach myśleć nie pozwala
pa­raliżując niez­darną materię
to nie miłość!
tyl­ko ro­zum ktoś zakneblował
by ułom­ny ga­tunek mógł przetrwać
bym poz­nał pełnię szczęścia
i cały ból w jed­nej chwili
to­nie miłość
to­nie miłość...

chwy­ciła moją dłoń
- wi­taj naj­bar­dziej nieznajoma
 

myśl
zebrała 31 fiszek • 20 maja 2014, 01:15

to nie szcze­rość ma smak goryczy
to nieszczerość
 

myśl
zebrała 16 fiszek • 5 maja 2014, 00:12

je­go rachi­tyczności nie zre­kom­pensu­je
długość języka

kto spośród kochających cię bezgranicznie
kto z uśmie­chem na jas­nej nietwarzy
kto za­nurza z tobą rękę w misie
kto cię uderzył
prorokuj

wiem kto
 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 maja 2014, 00:33

życie jest śmier­telnie poważne
a umiera się ze śmiechu
 

myśl
zebrała 17 fiszek • 3 maja 2014, 00:01

niech wystąpią ci którzy mają dzieci
rodzinę
zos­tał on
poszedł spot­kać zazdrosną
która na niego czekała
gdzieś cichut­ko ko­muś pękło serce
a ja­kaś niewier­na żona ucie­szyła się
że znów przyszły pieniądze na dzieci
 

myśl
zebrała 9 fiszek • 2 maja 2014, 14:29
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 22:30yestem sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.  

wczoraj, 22:23yestem sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

wczoraj, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

wczoraj, 22:06yestem sko­men­to­wał tek­st Siedzi obok mnie w [...]

wczoraj, 22:04yestem sko­men­to­wał tek­st Wiersze ba­dam z no­sem [...]

wczoraj, 22:02yestem sko­men­to­wał tek­st początkiem jest mat­ka, końcem [...]

wczoraj, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

wczoraj, 21:57yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuj swój uśmiech. Nie [...]

wczoraj, 21:55yestem sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.  

wczoraj, 21:53yestem sko­men­to­wał tek­st Jeszcze kil­ka m-cy i [...]