yestem, teksty z maja 2014 roku

6 tekstów z ma­ja 2014 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

on zbu­dowa­ny był z wad ona wad pełna była
wios­na-fig­larka i tak ser­ca ich połączyła
 

myśl
zebrała 18 fiszek • 23 maja 2014, 01:40

to nie miłość!
tyl­ko od­dech sam się zatrzymał
a słów ty­siące du­si się w gardle
to tyl­ko oczy piją łapczywie
a uszy łowią pośród dźwięków chaosu
to nie miłość!
tyl­ko ono łomocze niespokojnie
kiedy oczy ro­bią się mokre
a za­pach myśleć nie pozwala
pa­raliżując niez­darną materię
to nie miłość!
tyl­ko ro­zum ktoś zakneblował
by ułom­ny ga­tunek mógł przetrwać
bym poz­nał pełnię szczęścia
i cały ból w jed­nej chwili
to­nie miłość
to­nie miłość...

chwy­ciła moją dłoń
- wi­taj naj­bar­dziej nieznajoma
 

myśl
zebrała 31 fiszek • 20 maja 2014, 03:15

to nie szcze­rość ma smak goryczy
to nieszczerość
 

myśl
zebrała 16 fiszek • 5 maja 2014, 02:12

je­go rachi­tyczności nie zre­kom­pensu­je
długość języka

kto spośród kochających cię bezgranicznie
kto z uśmie­chem na jas­nej nietwarzy
kto za­nurza z tobą rękę w misie
kto cię uderzył
prorokuj

wiem kto
 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 maja 2014, 02:33

życie jest śmier­telnie poważne
a umiera się ze śmiechu
 

myśl
zebrała 17 fiszek • 3 maja 2014, 02:01

niech wystąpią ci którzy mają dzieci
rodzinę
zos­tał on
poszedł spot­kać zazdrosną
która na niego czekała
gdzieś cichut­ko ko­muś pękło serce
a ja­kaś niewier­na żona ucie­szyła się
że znów przyszły pieniądze na dzieci
 

myśl
zebrała 9 fiszek • 2 maja 2014, 16:29
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 23:33yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

wczoraj, 23:04yestem sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

wczoraj, 22:59yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]