yestem, teksty z maja 2013 roku

10 tekstów z ma­ja 2013 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

tra­fił na dno
bez pieniędzy i chęci do życia
zos­ta­wiła go fa­la na piasku
a słońce spo­pieliło resztki mrzonek
słona ce­na za głupie marzenia

od­na­lazły go dwa bursztyny
i utonął w ich ma­gii na wieki
 

myśl
zebrała 22 fiszki • 31 maja 2013, 10:19

nikt mu nie po­wie - MO­JE SZCZĘŚCIE
nie przy­tuli w potrzebie
słowa ciepłego nie szepnie
nig­dy uśmie­chu nie podaruje
modlą się nawet
by go nie spotkać
może dla­tego sa­mot­ność zabija
z kimś ta­kim samym
w parze
 

myśl
zebrała 21 fiszek • 30 maja 2013, 10:44

urosło serce
lecz miej­sca w nim mniej
uśmiech pros­ty utonął w deszczu dni
w kałuży całkiem ob­ca twarz
płacze niebo
a białe bzy zżera rdza
 

myśl
zebrała 17 fiszek • 28 maja 2013, 23:39

cisnęło niebo krzyżem w ziemię
wbił się
jak miecz w skałę zatwardziałą
klęczały pod nim wro­ny
nie­szcze­re modły odprawiając
zo­baczyła sro­ka - złodziej­ka
że z mie­czem się męczą
aż na ko­lana z wy­cieńcze­nia upadły
wyr­wała bez wy­siłku stal zar­dze­wiałą z kamienia
i krwa­wić zaczął rdzawą wodą
naj­ciem­niej­sza z wron pier­wsza w srokę rzuciła
aż cała świętość okrągłego stołu
upadła
 

myśl
zebrała 15 fiszek • 24 maja 2013, 09:46

na przekór ste­reoty­pom uwiła gniazdo
ktoś jej pod­rzu­cił dziw­ne jajo
zos­ta­wił ją ten, który wie­czność obiecywał
nie uwie­rzył w gwiazdę na niebie
pos­ta­nowiła sa­ma wycho­wać niespodziankę
wyk­luło się dziw­ne, zielone
mało nóg mat­ce nie odgryzło
żyły so­bie wypruwała
żeby ogromny
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 19 fiszek • 21 maja 2013, 10:23

jak zi­ma dro­gowców co roku
wios­na mnie zaskoczyła
buj­nością zieleni
kwiatów mi­lionem zapachów
bo­gac­twem pta­sich treli
do słońca wyglądającą nieśmiało
urodą kobiet
znów biegnę na chleb zarabiać
gu­bię życie by 
żyć
 

myśl
zebrała 21 fiszek • 17 maja 2013, 10:54

bza­mi za­pachniało
ożyła sza­rość zielenią

wys­troili podlotka
w ciężką ko­ronę z dro­gimi kamieniami
zak­ry­li urodę złoty­mi szatami
kosztow­ny­mi łańcucha­mi obwiesili

nie miała siły przyjść

miłość
 

myśl
zebrała 44 fiszki • 14 maja 2013, 13:00

mają lżej
dzięki ludzkiej życzliwości
stróże sprawiedliwości
 

myśl
zebrała 20 fiszek • 10 maja 2013, 13:22

trud­na sztuka
uchwy­cić wiatr
a prze­cież żeg­larze nie mają
pod górę

ser­ce biło głośniej
niż kościel­ne dzwony
żal zos­ta­wiać
piękne miejsce
ale wy­dawało mu się
że to nie je­go dom

nag­le zarżał dzi­ki wiatr

do­siadł go
złapał grzywę

wie­czność całą wisiał
z po­dar­ty­mi spodniami
na kościel­nym piorunochronie

gdy wstyd ga­sili strażacy
uśmie­chnął się do niego
siedzący obok
gołąb
 

myśl
zebrała 29 fiszek • 7 maja 2013, 09:46

co z te­go Marysiu
że jes­teś bled­sza
trochę bar­dziej mil­cząca
czym jest mar­ny miesiąc
gdy w ogóle nie można zobaczyć
powietrza...
 

myśl
zebrała 19 fiszek • 1 maja 2013, 00:49
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 22:19yestem sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Wieszanie

wczoraj, 22:02yestem sko­men­to­wał tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 22:01yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

wczoraj, 21:48yestem sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

wczoraj, 21:47yestem sko­men­to­wał tek­st Życie to tyl­ko miej­sce [...]

wczoraj, 21:18yestem sko­men­to­wał tek­st Samotność w sieci. Po­myślał pająk [...]

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

przedwczoraj, 23:57yestem sko­men­to­wał tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

przedwczoraj, 19:45yestem sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]