yestem, teksty z maja 2012 roku

7 tekstów z ma­ja 2012 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

na star­cie dos­ta­jemy życie, wol­ność, czys­tość, nadzieję
niektórym uda­je się do­biec do me­ty i nie zgu­bić wszystkiego
 

myśl
zebrała 6 fiszek • 31 maja 2012, 13:28

za­piszczały ha­mul­ce w szcze­rym po­lu, pos­pa­dały ba­gaże
wy­sypały się dro­biaz­gi la­tami niepot­rzeb­nie układane
zdzi­wione oczy strze­lają se­riami re­torycznych pytań

po­ciąg skończył bieg
 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 maja 2012, 09:32

- W ziele­ni te­go drze­wa za­pachem kwiatów uma­jonej ją ujrzałem

uśmie­chnęła się i o od­dechu całkiem zapomniałem
wzro­kiem jas­nym prze­niknęła we mnie każdy cień

cud­ne­go tak anioła nig­dy wcześniej nie spotkałem
zmieniła każdą moją ciemną noc w słoneczny dzień

dziś też ją zo­baczę, kocham to drze­wo, pod którym ją poznałem

- To li­pa, syn­ku. To piękna lipa...
 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 maja 2012, 11:33

piła... zęby straciła
te­raz gra...
 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 maja 2012, 10:19

na bzu woń odurzającą naw­lokłem
dzwon­ki konwalii
słowi­kiem na­malo­wałem uśmiech twój
na sa­mot­nej kałuży lus­trze
w ziele­ni gąszczu nieuczesanym
rzęs mo­tyle zatrzepotały

ktoś wlazł bu­ciorem w kałużę...
 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 maja 2012, 14:30

ma żyć by...
marzyć
marzyć by...
żyć...
 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 maja 2012, 13:42

Mój ci on będzie, mój...
zmie­szczę go w ram­ce tak małej, że w morzu rek­lam za­topionej
pi­sow­nię spraw­dzę i gotowe
cu­dow­nie, nie mu­si mądry być...

ktoś przed tym słońcem po­winien chy­ba chro­nić głowę... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 maja 2012, 15:00
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 08:20onejka sko­men­to­wał tek­st dlaczego świat tak bo­gaty nie [...]

dzisiaj, 00:55yestem sko­men­to­wał tek­st miłość

dzisiaj, 00:53yestem sko­men­to­wał tek­st Tomaszowi*** Po dniu który ok­radł [...]

dzisiaj, 00:51yestem sko­men­to­wał tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]

wczoraj, 19:48yestem sko­men­to­wał tek­st Wyszłam tydzień te­mu Za mąż [...]

wczoraj, 19:33yestem sko­men­to­wał tek­st Zapatrzeni w sa­mych siebie, [...]

wczoraj, 19:32yestem sko­men­to­wał tek­st Ceń chwilę,którą nie mu­sisz [...]

wczoraj, 19:30yestem sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

wczoraj, 19:28yestem sko­men­to­wał tek­st Deszcz może być niewin­ny [...]

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]