yestem, teksty z maja 2011 roku

10 tekstów z ma­ja 2011 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

Święto mężczyzn - Dzień bez Sta­nika :) 

myśl
zebrała 23 fiszki • 30 maja 2011, 15:32

Tyl­ko jedna.
Za­mieniła ta­niec, wi­no, śpiew na stan­dardo­wy zes­taw kłopotów,
Uśmiech za­lot­ny na ten wyjątko­wy, stroj­ny we łzy.
Nie skarży się, że każdy zao­szczędzo­ny czas przet­ra­ciła dla mnie.
I cho­ciaż nie taką chciała być księżniczką, to chy­ba trochę jest szczęśliwa...
 

myśl
zebrała 27 fiszek • 26 maja 2011, 14:34

Przez przez­roczystą łzę widzę bez­bar­wny­mi oczy­ma dal­to­nis­ty lo­dowa­ty świat bez ko­lorów. A prze­cież to światło miało się załamać! 

myśl
zebrała 29 fiszek • 23 maja 2011, 16:13

Zeb­ra­li się, jed­ni roz­ma­wiają, in­ni żar­tują, ktoś spraw­dza wiadomości.
Sprze­daj­ny w powłóczys­tej sza­cie sy­pie płat­ka­mi miłych kłamstw.
Roz­biła się z hu­kiem o twardą po­sadzkę czy­jaś łza osamotniona.
 

myśl
zebrała 42 fiszki • 18 maja 2011, 13:57

Ja­ki ma smak? Ma­lin, lodów, a może jabłka?
Cza­sami słoność kap­nie łzą, a by­wa też niep­rzy­jem­nie gorzka.
Jak krom­ka chle­ba jest cza­sami, cza­sem krew z po­tem przy­pomi­na.
Niekiedy nieba smak, wy­piera całą kwaśność i nic z nim równać się nie może...
Pa­ni ty­siąca smaków, da­nie spec­jalne dla serca.
 

myśl
zebrała 36 fiszek • 16 maja 2011, 15:58

Bez­miar wol­ności - samotność 

myśl
zebrała 43 fiszki • 9 maja 2011, 00:04

Jest miłość tak wiel­ka, że życia od­dać nie szko­da.
Dwa ser­ca naj­bliżej, choć każde bi­je inaczej.
-Co Ty wiesz o miłości? Jes­teś jeszcze ta­ka młoda?
-Coś wiem, ale mężczyźnie te­go nie wytłumaczę.


Cho­ciaż... te­mu jed­ne­mu spróbuję, kiedy się już po­jawi i będzie na ty­le duży, by ro­zumieć mo­je słowa.
 

myśl
zebrała 26 fiszek • 8 maja 2011, 00:44

Do Nieba naj­bliżej przez Piekło 

myśl
zebrała 38 fiszek • 4 maja 2011, 14:41

By uśmiech zak­witł na jej twarzy,
by podzięko­wać za wysiłek,
żeby przep­ro­sić za słów rynsztok,
by za­tamo­wać po­tok łez,
żeby plot­karzom zam­knąć paszczę,
żeby odhaczyś ja­kieś święto,
aby w tym ser­cu drgnęła struna
i żeby ład­nie było w domu...
A prze­cież rosnę tyl­ko po to,
aby słodyczy od­ro­binę
przed pra­cowi­tym, krótkim życiem
mogły skoszto­wać ro­je pszczół...
 

myśl
zebrała 24 fiszki • 2 maja 2011, 00:36

- Nie mów "piękna"!
Dzień wczo­raj­szy mi ra­dość całą odebrał,
Mam dziś szarą cerę i oczy bez blasku...
- Nie mów "piekna"!
Zmar­szczki już wi­dać na twarzy, która za­pom­niała uśmiechu,
zniszczo­nymi ręko­ma kroję chleb moim dzieciom...
- Nie mów "piękna"!
Wiem, że kłamiesz, ale złości mnie to, że nie mogę
z twych oczu kłam­stwa wyczytać...

- Cicho, głupia, bo nap­rawdę już więcej nie powiem.
 

myśl
zebrała 30 fiszek • 1 maja 2011, 01:46
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 23:33yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

wczoraj, 23:04yestem sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

wczoraj, 22:59yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]