yestem, teksty z lutego 2016 roku

6 tekstów z lu­tego 2016 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

naj­gorzej jak człowiek mu­si zaufać znacho­rom
co wiedzę mają mi­zerną a am­bicję chorą...
 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 lutego 2016, 22:28

mówią że jest piękną kobietą
bo­ginią o wiel­kich oczach
po­ciąga ich jej siła
podzi­wiają błyskotki
wy­daje im się że pot­ra­fią ją okiełznać
myślą że są wyjątkowi
god­ni jej uczuć
ale to wszys­tko nieprawda
ona nie ma uczuć
to tyl­ko strach ma
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 12 fiszek • 22 lutego 2016, 00:05

gdy­byśmy nie zmieniali nicze­go w codzienności
umar­li­byśmy tonąc za życia w tej szarości
urodziło się pod­czas roz­mo­wy z Na­talią (Bair­re). :) 

myśl
zebrała 16 fiszek • 16 lutego 2016, 19:23

pospólstwo nies­ko­re do nauki
dla jaj po­zakładało peruki
 

myśl
zebrała 18 fiszek • 15 lutego 2016, 11:16

jed­ni uważają że jest bogiem
in­ni że to cud
życie by od­da­li w zamian
a dla tych co dziec­ko udu­sili w so­bie
to tyl­ko F63.9
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 14 lutego 2016, 23:33

ciem­ne i głuche po­ran­ki samotności
wieczory
 

myśl
zebrała 20 fiszek • 11 lutego 2016, 01:33
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 23:33yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

wczoraj, 23:04yestem sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

wczoraj, 22:59yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]