yestem, teksty z lutego 2016 roku

6 tekstów z lu­tego 2016 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

naj­gorzej jak człowiek mu­si zaufać znacho­rom
co wiedzę mają mi­zerną a am­bicję chorą...
 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 lutego 2016, 21:28

mówią że jest piękną kobietą
bo­ginią o wiel­kich oczach
po­ciąga ich jej siła
podzi­wiają błyskotki
wy­daje im się że pot­ra­fią ją okiełznać
myślą że są wyjątkowi
god­ni jej uczuć
ale to wszys­tko nieprawda
ona nie ma uczuć
to tyl­ko strach ma
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 12 fiszek • 21 lutego 2016, 23:05

gdy­byśmy nie zmieniali nicze­go w codzienności
umar­li­byśmy tonąc za życia w tej szarości
urodziło się pod­czas roz­mo­wy z Na­talią (Bair­re). :) 

myśl
zebrała 16 fiszek • 16 lutego 2016, 18:23

pospólstwo nies­ko­re do nauki
dla jaj po­zakładało peruki
 

myśl
zebrała 18 fiszek • 15 lutego 2016, 10:16

jed­ni uważają że jest bogiem
in­ni że to cud
życie by od­da­li w zamian
a dla tych co dziec­ko udu­sili w so­bie
to tyl­ko F63.9
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 14 lutego 2016, 22:33

ciem­ne i głuche po­ran­ki samotności
wieczory
 

myśl
zebrała 20 fiszek • 11 lutego 2016, 00:33
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 22:19yestem sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Wieszanie

wczoraj, 22:02yestem sko­men­to­wał tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 22:01yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

wczoraj, 21:48yestem sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

wczoraj, 21:47yestem sko­men­to­wał tek­st Życie to tyl­ko miej­sce [...]

wczoraj, 21:18yestem sko­men­to­wał tek­st Samotność w sieci. Po­myślał pająk [...]

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

przedwczoraj, 23:57yestem sko­men­to­wał tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

przedwczoraj, 19:45yestem sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]