yestem, teksty z lutego 2014 roku

6 tekstów z lu­tego 2014 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

DWA


przy­wieźli je z kostnicy
oka­zało się żywe
trzech spec­ja­listów się pomyliło
na in­tensyw­nej te­rapii spot­kało podobne
w agonii
stan beznadziejny
brak chęci i wiary w życie
oba stuk­nięte i sparaliżowane
uśmie­chnęły się do siebie wzajemnie
to prze­cież ich święto14-02-2014 

myśl
zebrała 18 fiszek • 14 lutego 2014, 14:35

jed­ni uciekają przed czar­nym kotem
in­ni noszą amulety
jeszcze in­ni się modlą o szczęście
ale to mi przyt­ra­fił się cud
coś zaskrzeczało
za­wiro­wało w powietrzu
i jak grom z jas­ne­go nieba
spadło na mnie szczęście
 

myśl
zebrała 17 fiszek • 11 lutego 2014, 17:27

ratuj!
z piekła uciekam
tam wy­bor­ne wi­no prze­mocą tłoczą w człowieka
piękne ko­biety bez­li­tośnie gwałcą mężczyzn bezbronnych
ro­sa na stru­nach pajęczyn gra dziką muzykę
pta­ki lu­bieżnym śpiewem ma­mią ser­ca niewinne
ro­je mo­tyli bez­bożnym prze­pychem barw oczy wiodą ku zgubie
kwiaty za­pachem odurzają i ro­zumy mącą...

aaa!
to tyl­ko sen
jak dobrze...
 

myśl
zebrała 14 fiszek • 9 lutego 2014, 21:09

błogą twarz wtu­liła w czerń pościeli
jas­ne włosy śpią w nies­po­koj­nym nieładzie
noc ciem­na do snu ją kołysze
niewy­god­nie tak i chłodno
ale sny już ma piękne

skrzy się czerń groźnie
obok aut kil­ka łza­mi po­bocze nasącza
dwaj mężczyźni z la­tarką wyszli na pasy
ruchem kierują
by nikt więcej nie zgu­bił dro­gi i serca
w ciemności
 

myśl
zebrała 17 fiszek • 8 lutego 2014, 23:59

z cza­sem ocze­kiwa­nia rosną
a na­mias­tki szczęścia są co­raz mniejsze
 

myśl
zebrała 15 fiszek • 4 lutego 2014, 00:36

*ŚPIĄCA KRÓLEWNA*


w miękkie ciepło wtu­lić chciał się
zbudzić bał się
nikt po plec­kach nie podrapie
ona chrapie
chciał jej us­ta objąć swymi
ziew olbrzymi
lecz gdy poczta zapukała
śpiąca wstała
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 1 lutego 2014, 00:08
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Rób tyl­ko to co [...]

dzisiaj, 19:31yestem sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

dzisiaj, 17:03yestem sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

dzisiaj, 16:54yestem sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

dzisiaj, 16:53yestem sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

dzisiaj, 16:46yestem sko­men­to­wał tek­st Jest jak jest 

dzisiaj, 16:44yestem sko­men­to­wał tek­st makatka smut­na

dzisiaj, 16:42yestem sko­men­to­wał tek­st Gdybym Cię nie kochała Byłoby [...]

dzisiaj, 16:41yestem sko­men­to­wał tek­st Rób tyl­ko to co [...]

dzisiaj, 16:39yestem sko­men­to­wał tek­st Po słowie można poz­nać, [...]