yestem, teksty z lutego 2013 roku

7 tekstów z lu­tego 2013 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

tyl­ko w ciszy
siebie się słyszy
 

myśl
zebrała 28 fiszek • 27 lutego 2013, 12:18

PRA­WO PRACY
ag­re­syw­ność dup rośnie od­wrot­nie pro­por­cjo­nal­nie do ilości stołków
 

myśl
zebrała 16 fiszek • 25 lutego 2013, 11:04

win­ny współudziału
roz­ma­zuję krew
bez­sku­tecznie zmy­wam two­je li­nie papilarne
ze zwłok mo­jego serca
 

myśl
zebrała 18 fiszek • 22 lutego 2013, 14:53

znów ją uderzył
rzu­ciło się na niego dziecko
roz­darło koszulę
i klatkę piersiową

to nie bes­tia dzika
miłość
chciała z oj­ca wyrwać
butelkę...
 

myśl
zebrała 21 fiszek • 20 lutego 2013, 13:04

ko­lek­cja
ko­ron­ko­wy sta­niczek
Mariola
czarny
Beata
różowe majteczki
Bożena
czer­wo­ne stringi
Mag­da, nieee, Iwona
o, pończoszki
Ania
oglądam
jak sta­re zdjęcia w albumie
niena­widzę walentynek
siedzę sam
wszys­tkie dzi­siaj cze­kają z wi­nem i świecami
na pre­zen­ty od swoich niewier­nych mężów...
 

myśl
zebrała 25 fiszek • 14 lutego 2013, 16:03

pośmier­tna chci­wość pod złotą bramą...
po­pat­rzył na trupów ręce wy­ciągnięte po jałmużnę
chwy­cił wściekłego osła za grzywę i pogalopował
nie­szcze­rość gałązek tratując
pod prąd uli­cy palmowej
daleko
do lasu
osioł pianą op­ryskał ja­gody w słoikach
mi­jając ko­bietę o czar­nych palcach
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 11 fiszek • 12 lutego 2013, 01:09

pędząc do Altötting
ryd­wan purpurowy
psa kulawego
przejechał
 

myśl
zebrała 9 fiszek • 11 lutego 2013, 01:08
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 23:33yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

wczoraj, 23:04yestem sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

wczoraj, 22:59yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]