yestem, teksty z lutego 2012 roku

8 tekstów z lu­tego 2012 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

Po­dob­ne słowa, li­tera led­wie jedna
Lecz zra­niona bar­dziej bo­li duma
 

myśl
zebrała 49 fiszek • 27 lutego 2012, 12:47

Dep­czesz mi po palcach
całkiem obok muzyki
Znów zer­kasz na niego
Lecz zbyt mało złote masz oczy
żeby spoj­rzał na Ciebie
Ucichło
Dziękuję, daw­no nie tańczyłem tak tanga...
 

myśl
zebrała 43 fiszki • 22 lutego 2012, 10:33

Słońce za mgłą schowane
głod­ny­mi ga­pię się, jak 
skaczesz w deszczu z zam­knięty­mi
i łapiesz w us­ta świeże krop­le
Piekna
Próbu­jesz do mnie mówić,
pływasz,
lecz utonęła skrzy­nia pełna skarbów
w ot­wartych, niep­raw­dzi­wych oczach
 

myśl
zebrała 28 fiszek • 18 lutego 2012, 11:08

Lecą ser­ca wir­tual­ne, plas­ti­kowe, pluszowe,
pa­piero­we, złote, nak­le­jane, ma­lowa­ne, wycinane...
Wszys­cy ob­rzu­cają się ni­mi, ale boją się
praw­dzi­wej miłości

Stoję z pa­raso­lem w deszczu podrobów
 

myśl
zebrała 46 fiszek • 14 lutego 2012, 13:53

Krwa­wi czoło tępe
Dłonie brud­ne biją się o ko­ronę gwoździami w pośpie­chu przybitą
Błys­ki zębów i gro­my przek­leństw spa­dają na ziemię niewinną
Śniegu biel znów czer­wienią spryskana...

A ja pytam:
- Dlacze­go tyl­ko piękno w lo­du kaj­da­ny zakułeś?
 

myśl
zebrała 23 fiszki • 13 lutego 2012, 16:14

Dos­tał w twarz od łysej mięśniary, przewrócił się.
Nikt nie po­dał mu dłoni, choć ciąża widoczna.
Zasłonił to, co w nim kiełko­wało, kiedy ko­pano leżącego.
To za­wiść ka­zała im ukat­ru­pić ra­dość w in­nych oczach.
 

myśl
zebrała 30 fiszek • 11 lutego 2012, 08:17

Cza­sami bag­no zachwy­ca ko­lora­mi tęczy
a niebo zda­je się czar­niej­sze, niż fak­tycznie jest

Te­raz mogę zo­baczyć prawdę,
wydłubałem kłam­li­we oczy...
 

myśl
zebrała 49 fiszek • 8 lutego 2012, 10:58

"Dziś piękność twą w całej oz­do­bie widzę..." bo...
wy­pełzłaś wreszcie ze mnie w pa­nice szu­kać no­wego żywiciela...
Głodo­wej śmier­ci cień ka­zał opuścić okręt tonący.
Choć jeszcze jes­tem słaby, to mi lekko.
Przeżyłem odrobaczenie...
 

myśl
zebrała 30 fiszek • 4 lutego 2012, 13:37
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 22:30yestem sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.  

wczoraj, 22:23yestem sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

wczoraj, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

wczoraj, 22:06yestem sko­men­to­wał tek­st Siedzi obok mnie w [...]

wczoraj, 22:04yestem sko­men­to­wał tek­st Wiersze ba­dam z no­sem [...]

wczoraj, 22:02yestem sko­men­to­wał tek­st początkiem jest mat­ka, końcem [...]

wczoraj, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

wczoraj, 21:57yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuj swój uśmiech. Nie [...]

wczoraj, 21:55yestem sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.  

wczoraj, 21:53yestem sko­men­to­wał tek­st Jeszcze kil­ka m-cy i [...]