yestem, teksty z lutego 2011 roku

10 tekstów z lu­tego 2011 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

Z przygłuchym wil­kiem jęczę na dwa głosy...
on, bo mu w ogon zim­no, ja - bo z tęskno­ty marznie serce
 

myśl
zebrała 33 fiszki • 18 lutego 2011, 02:57

Im mniej­sze­go człowiek for­ma­tu, tym pom­ni­ki oka­zal­sze so­bie buduje 

myśl
zebrała 44 fiszki • 15 lutego 2011, 23:56

Dlacze­go naz­wałeś ją szmatą? Kim jes­teś ty, który sprze­dajesz swój wi­zeru­nek, in­te­lekt, naj­lep­szą część życia, swo­je ta­len­ty, niewol­niczą pracę i poświęcasz uczu­cia... dla nędzne­go wy­nag­rodze­nia miesięcznego? 

myśl
zebrała 14 fiszek • 14 lutego 2011, 12:05

Ok­ropnie gorzkie, ale to je­dyne lekarstwo 

myśl
zebrała 42 fiszki • 10 lutego 2011, 13:56

Stuk­nięty śle­piec skaczący po po­lu mi­nowym... To ja?
Dlacze­go wciąż żyję?
- Wpłynęła prośba, a po­za tym nicze­go się jeszcze nie nauczyłeś.
 

myśl
zebrała 29 fiszek • 9 lutego 2011, 13:33

I poz­wo­liłem by stanął na ho­noro­wym miej­scu w moim ser­cu... twój koń trojański 

myśl
zebrała 39 fiszek • 8 lutego 2011, 15:26

- Chcesz ku­pić morze cier­pień, ocean łez i kroplę szczęścia?
- Tak, pop­roszę. Ile płacę?
- Mu­sisz wszys­tko od­dać, choć mówią, że miłość nic nie kosztuje...
 

myśl
zebrała 39 fiszek • 7 lutego 2011, 23:31

Bez­wartościowa, brud­na wo­da... Ja­ki al­che­mik spra­wił, że coś, co za­led­wie w 2/3 jest czystą wodą stało się bez­cenne, naj­droższe wśród wszys­tkich skarbów świata?
- Ech wo­do niemądra, ktoś cię pokochał
 

myśl
zebrała 18 fiszek • 4 lutego 2011, 11:51

Z mgły pachnącej jaśmi­nem i kon­wa­liami przyszłaś posłodzić mi her­batę... To wszys­tko? Odchodzisz?
Kiedyś zniszczę wszys­tkie budziki...
 

myśl
zebrała 48 fiszek • 3 lutego 2011, 14:22

Uśmie­chnięte ma­liny ust twoich, przy­jaz­ny dłoni ak­sa­mit, ale cze­mu smu­tek oczu spogląda gdzieś obok?Jak­byś bała się, że całkiem utonę, a nie dla mnie w ser­cu twoim ratunek... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 1 lutego 2011, 23:50
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 23:33yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

wczoraj, 23:04yestem sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

wczoraj, 22:59yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]