yestem, teksty z listopada 2016 roku

6 tekstów z lis­to­pada 2016 ro­ku – auto­rem jest yes­tem.

bez­cenną łzą szczęścia w oczach kocha­nych
ser­ca szme­rem kojącym ból i smut­ki
inni
niech widzą co chcą
na­wet krwiożer­czą bes­tię al­bo wios­ko­wego głupka
 

myśl
zebrała 24 fiszki • 26 listopada 2016, 12:46

a gdy­bym ci skłamał choć brzydzę się kłamstwem
że jest tyl­ko dzisiaj
że nie ma jut­ra i nig­dy nie będzie?

dziś by roz­kwitło naj­piękniej­szym zawsze

a jutro?
też bym ci skłamał
 

myśl
zebrała 69 fiszek • 15 listopada 2016, 23:28

a po­tem wzięli so­bie boga
i każdą swoją nikczemność
złość chci­wość i zbrodnię
nim wytarli
 

myśl
zebrała 56 fiszek • 14 listopada 2016, 22:36

brud­na ziemia w białej sukni
- pan­na odmłodzona
 

myśl
zebrała 43 fiszki • 11 listopada 2016, 15:32

kot głod­ny pieszczot
up­ra­wia samogłask
 

myśl dnia z 14 listopada 2016 roku
zebrała 54 fiszki • 6 listopada 2016, 17:14

ŚNI.ANKA

ona z uko­sa rzu­ca łypnięcia
on w nią pa­cior­ki różańca
chy­ba kochan­kiem nie jest dziewczęcia
on pro­si dziatwę do tańca
 

myśl
zebrała 22 fiszki • 2 listopada 2016, 21:17
yestem

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Rób tyl­ko to co [...]

dzisiaj, 19:31yestem sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

dzisiaj, 17:03yestem sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści - ana­liza

dzisiaj, 16:54yestem sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

dzisiaj, 16:53yestem sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

dzisiaj, 16:46yestem sko­men­to­wał tek­st Jest jak jest 

dzisiaj, 16:44yestem sko­men­to­wał tek­st makatka smut­na

dzisiaj, 16:42yestem sko­men­to­wał tek­st Gdybym Cię nie kochała Byłoby [...]

dzisiaj, 16:41yestem sko­men­to­wał tek­st Rób tyl­ko to co [...]

dzisiaj, 16:39yestem sko­men­to­wał tek­st Po słowie można poz­nać, [...]